Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri

Bu çalışmada, Murat Nehri’nde yaşayan ve “doktor balık” olarak bilinen Garra rufa (Heckel, 1843)’nın bazı populasyon parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan toplam 322 adet balık örneği, serpme ağı ve elektroşoker cihazı kullanılarak, Mart 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında Murat Nehri’nden temin edilmiştir. Populasyonun I-V yaş grupları arasında dağılım gösterdiği ve dişi/erkek oranının 1:1.24 olduğu tespit edilmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi regresyon analizi ile belirlenmiştir. Buna göre; regresyon katsayısı (b) dişilerde 2.4551 (negatif allometrik büyüme), erkeklerde 2.2039 (negatif allometrik büyüme) ve tüm bireylerde 2.3167 (negatif allometrik büyüme) olarak belirlenmiştir. İncelenen balık örneklerinin total boyları 5.1-15.5 cm, ağırlıkları ise 3.0-50.6 g arasında değişiklik göstermiştir. Populasyonun genelinde tüm yaş gruplarının kondisyon faktörü değerlerinin ortalaması 1.17 olarak tespit edilmiştir. Populasyonun büyüme parametreleri dişilerde; L∞ = 16.33 cm, K = 0.37 yıl-1, t0 = -0.18 yıl, W∞ = 42.59 g, erkeklerde; L∞ 15.25 cm, K = 0.43 yıl-1, t0 = -0.03 yıl, W∞ = 31.37 g ve tüm bireylerde; L∞ = 15.88 cm, K = 0.39 yıl-1, t0 = -0.13 yıl, W∞ = 36.62 g olarak belirlenmiştir. Büyüme performans indeksi (Ǿ) dişilerde 4.59, erkeklerde 4.61 ve populasyonun genelinde 4.59 olarak hesaplanmıştır.

Some Population Parameters of Garra rufa (Heckel, 1843) in Murat River

This study conducted to determine some population parameters of Garra rufa (Heckel, 1843) known as doctor fish living in Murat River. A total of 322 fish sample examined in the study was caught by using cover net and electro-shocker between March 2016 and February 2017 in the Murat River. The female-male rate of population consisting of I-V age groups was confirmed as 1:1.24. The regression coefficient (b) in the length-weight relationship was determined as 2.4551 (negative allometric) for females, as 2.2039 (negative allometric) for males and as 2.3167 (negative allometric) for all individuals. The total lengths and weights of examined fish samples were varied from 5.1 cm to 15.5 cm and from 3.0 g to 50.6 g, respectively. Mean condition factor of all age groups of populations was calculated as 1.17. Growth parameters of population were calculated as L∞ = 16.33 cm, K = 0.37 year-1, t0 = -0.18 year, W∞ = 42.59 g for female, as L∞ = 15.25 cm, K = 0.43 year-1, t0 = -0.03 year, W∞ = 31.37 g for male and as L∞ = 15.88 cm, K = 0.39 year-1, t0 = -0.13 year, W∞ = 36.62 g for all population. Growth performance index (Ǿ) was calculated to be 4.59 for female, to be 4.61 for male and to be 4.59 for both.

Kaynakça

Abedi, M., Shiva, A. H., Mohammadi, H. & Malekpour, R. (2011). Reproductive biology and age determination of Garra rufa Heckel, 1843 (Actinopterygii: Cyprinidae) in a central Iran. Turkish Journal of Zoology, 35(3), 317-323. doi: 10.3906/zoo-0810-11

Alp, A. & Kara, C. (2004). Ceyhan, Seyhan ve Fırat havzalarındaki doğal alabalıklarda (S.t. macrostigma Dumeril, 1858 ve S. platycephalus Behnke, 1968) boy, ağırlık ve kondisyon faktörleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(1–2), 9–15.

Alp, A., Kara, C., Büyükçapar, H. M. & Bülbül, O. (2005). Age, growth and condition of Capoeta capoeta angorae Hanko 1924 from the upper water systems of the River Ceyhan, Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 285-295.

Bostancı, Z. (2006). Seyhan, Ceyhan ve Asi Nehirlerinde yaşayan balıkların sistematik yönden incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye.

Bulut, H. & Saler, S. (2014). Murat Nehri’nin (Elazığ-Palu ilçe merkezi sınırları içindeki bölümünde) zooplanktonu ve değişimi. Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 13-17. doi: 10.24925/turjaf.v2i1.13-17.32

Ergüden, S. A. (2015). Length-weight relationships for six freshwater fish species from the Seyhan Reservoir (South-eastern Anatolia, Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 1(3), 1-3. doi: 10.1111/jai.12905

Ganpolat, E. (2014). Asi Nehri’ndeki yağlı balığın (Garra rufa Heckel, 1843) üreme özellikleri. (Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay, Türkiye.

Gayanilo, F. C., Sparre, P. & Pauly, D. (2005). FAO-ICLARM stock assessment tools II (FiSAT II) User’s guide. Rome, FAO Computerized Information Series.

Gerami, M. H., Abdollahi, D. & Patimar, R. (2013). Length-weight, length-length relationship and condition factor of Garra rufa in Cholvar River of Iran. World Journal of Fish and Marine Sicences, 5(4), 358-361. doi: 10.5829/idosi.wjfms.2013.05.04.7371

Hamidan, N. & Britton, J. R. (2013). Length-weight relationships for three fish species (Capoeta damascina, Garra rufa, and Nemacheilus insignis) native to the Mujib Basin, Jordan. Journal of Applied Ichthyology, 29, 480-481. doi: 10.1111/jai.12120

Kara, C. & Alp, A. (2005). Garra rufa Heckel, 1843’nın Ceyhan Nehir Sistemi’nde dağılımı ve bazı biyolojik özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3(4), 25-33.

Kara, C., Alp, A. & Şimşekli, M. (2010). Distribution of fish fauna on the upper and Middle Basin of Ceyhan River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10, 111-122. doi: 10.4194/trjfas.2010.0116

Kırankaya, Ş. G., Ekmekçi, F. G., Emecen, G. & Özsoy, E. D. (2013). Fırat Havzasındaki iki farklı habitatta yaşayan doktor balık Garra rufa (Heckel, 1843)’nın yaşam döngüsü özellikleri. Fisheries and Aquatic Sciences (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum.

Patimar, R., Chalanchi, M. G., Chamanara, V. & Naderi, L. (2010). Some life history aspects of Garra rufa (Heckel, 1843) in the Kangir River, Western Iran. Zoology in the Middle East, 51, 57-66. doi: 10.1080/09397140.2010.10638441

Pazira, A. R., Moghdani, S. & Ghanbari, F. (2013). Age structure and growth of the Garra rufa (Cyprinidae), in southern Iran. International Journal of Biosciences, 3(12), 115-119. doi: doi: 10.12692/ijb/3.12.115-119

Segherloo, I. H., Tabatabaei, S. N., Mansouri, A., Abdoli, A., Ghalenoei, M. & Golzarianpour, K. (2015). Length-weight relationships of Garra rufa in the Tigris and Persian Gulf basins of Iran. International Journal Aquatic Biology, 3(1), 25-27. doi: 10.22034/ijab.v3i1.43

Sungur, S. (2009). Gaziantep İli tatlı su balık faunası. (Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, Türkiye.

Yalçın Özdilek, Ş. & Ekmekçi, F. G. (2006). Preliminary data on the diet of Garra rufa (Cyprinidae) in the Asi basin (Orontes), Turkey. Cybium, 30(2), 177-186.

Yedier, S., Kontaş, S., Bostancı, D. & Polat, N. (2016). Otolith and scale morphologies of doctor fish (Garra rufa) inhabiting Kangal Balıklı Çermik thermal spring (Sivas, Turkey). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(4), 1593-1608.

Yazdanpanah, M. (2005). Reproductive biology of Garra rufa (Heckel, 1843) (Cypriniformes, Cyprinidae) in a spring-stream system, Zanjiran, Fars province. (MSc), Shiraz University, Shiraz, Iran.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd781650, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {31}, pages = {80 - 88}, doi = {10.29133/yyutbd.781650}, title = {Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri}, key = {cite}, author = {Aslan, Şaban and Yüksel, Fahrettin and Çoban, Mehmet Zülfü} }
APA Aslan, Ş , Yüksel, F , Çoban, M . (2021). Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 31 (1) , 80-88 . DOI: 10.29133/yyutbd.781650
MLA Aslan, Ş , Yüksel, F , Çoban, M . "Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31 (2021 ): 80-88 <
Chicago Aslan, Ş , Yüksel, F , Çoban, M . "Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31 (2021 ): 80-88
RIS TY - JOUR T1 - Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri AU - Şaban Aslan , Fahrettin Yüksel , Mehmet Zülfü Çoban Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.781650 DO - 10.29133/yyutbd.781650 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 88 VL - 31 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.781650 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri %A Şaban Aslan , Fahrettin Yüksel , Mehmet Zülfü Çoban %T Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri %D 2021 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 31 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.781650 %U 10.29133/yyutbd.781650
ISNAD Aslan, Şaban , Yüksel, Fahrettin , Çoban, Mehmet Zülfü . "Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31 / 1 (Mart 2021): 80-88 .
AMA Aslan Ş , Yüksel F , Çoban M . Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri. YYÜ TAR BİL DERG. 2021; 31(1): 80-88.
Vancouver Aslan Ş , Yüksel F , Çoban M . Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2021; 31(1): 80-88.
IEEE Ş. Aslan , F. Yüksel ve M. Çoban , "Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, c. 31, sayı. 1, ss. 80-88, Mar. 2021, doi:10.29133/yyutbd.781650
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 1308-7576
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

22b11.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bazı Soya (Glycine max L.) Çeşitlerinin IPBS Markörleriyle Moleküler Karakterizasyonu

Ahmet Metin KUMLAY, Serap DEMİREL, Fatih DEMİREL, Bünyamin YILDIRIM

Nijerya'da Soya Fasulyesi Üretim Performansının İzlenmesi

Sanusi SADIQ, Invinder Paul SINGH, Muhammad Makarfi AHMAD

Domates Pazarlama Kanalları ve Pazar Marjının Belirlenmesi

Merve BOZDEMİR, Zeki BAYRAMOĞLU, Zuhal KARAKAYACI, Kemalettin AĞIZAN, Süheyla AĞIZAN

Nitelikli Yazlık Kabak (Cucurbita pepo L.) Genotiplerinde Işınlanmış Polen Tekniği ile Dihaploidizasyon

Ertan Sait KURTAR, Musa SEYMEN, Ayşe Nur ÇETİN, Önder TÜRKMEN

Doğu Anadolu'nun Doğal Çayır ve Meralarında Yayılış Gösteren Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Genotiplerinin Bazı Morfolojik Özelliklerin Taranması

Ahmad NABHAN, Ösmetullah ARVAS, Abdulkarım LAKMES

Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri

Şaban ASLAN, Fahrettin YÜKSEL, Mehmet Zülfü ÇOBAN

Türkiye’de Yaygın Olarak Üretilen On Beş Soğan Çeşidinin Leek yellow stripe virus (LYSV)’üne Karşı Reaksiyonları

Adyatma Irawan SANTOSA, Filiz ERTUNÇ

Azot Gübrelemesinin Terede (Lepidium sativum L.) Büyüme, Verim, Nitrat ve Mineral İçeriğine Etkileri

Ayşegül İNNE, Raziye KUL, Melek EKİNCİ, Metin TURAN, Ertan YILDIRIM

Çiftçilerin Tarımsal Üretim Yapma Amaçlarının Sıralanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş İli Örneği

Sarper Afsin ÜNAL, Emine İKİKAT TÜMER

Bazı Fidanlıklarda Görülen Toprak Kökenli Fungusların Belirlenmesi

Aysun UYSAL, Şener KURT, Merve KARA, Soner SOYLU, Emine Mine SOYLU