ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Öz Bu çalışmanın amacı örgütsel davranış alanında ulusal turizm kongrelerindeki bildiri kitaplarında yer alan tam metin bildirilerin hangi konular üzerinde odaklanıldığına ilişkin tespitler yapmaktır. Bu amaçla 2010-2018 yılları arasında ulusal turizm kongreleri bildiri kitaplarında örgütsel davranış alanında yapılan tam metin çalışmaları; kongrenin yapıldığı yıllar, kongrenin yapıldığı üniversite, kongrenin ana teması, bildirinin konusu, bildirideki yazar sayısı, yazarın unvanı, yazarın kurumu, bildirinin araştırma yöntemi ile veri toplama aracı, çalışma alanı, bildiride ele alınan değişken sayısı gibi parametrelerle bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre; örgütsel davranış ile ilgili en fazla çalışmanın 2014 yılında Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Engelsiz Turizm temalı 15. Ulusal Turizm Kongresi’nde olduğu, en fazla çalışılan konuların iş tatmini ve örgütsel bağlılık olduğu, bildirilerin en fazla iki yazarla yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, bildirilerin çoğunlukla Yrd. Doç. Dr. (yeni unvan adıyla Dr. Öğr. Üyesi) unvanındaki yazarlar tarafından yazıldığı, en fazla nicel veri toplama tekniği olan anket yönteminin tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu çalışma; zaman kısıtı nedeniyle yalnızca ulusal turizm kongreleri ve belirlenen parametreler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ulusal turizm kongrelerinde sunulan örgütsel davranış konularındaki zaman içerisindeki gelişimin ve sürecin takip edilmesi açısından bu çalışmanın, konuya bütünsel bir yaklaşım getirerek, literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

___

Acar, A. Z. (2012). Organizational Culture, Leadership Styles and Organizational Commitment in Turkish Logistics Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 217-226.

Acaray, A. ve Akturan, A. (2015). The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 472-482.

Ahmady, G. A., Nikooravesh, A. ve Mehrpour, M. (2016). Effect of Organizational Culture on Knowledge Management Based on Denison Model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 387-395.

Albayrak, T. ve Kurtcephe, İ. (2012) 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı (Sunuş Yazısı), 13. Ulusal Turizm Kongresi, 06-09 Aralık, 2012, Erişim:http://apbs.mersin.edu.tr/files/muratozdamar/Scientific_Meetings_001.pdf.

Arsezen-Otamış, P., Arıkan-Saltık, I. ve Babacan, S. (2015). The Relationship between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role of Affective Organizational Commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 90-97.

Bass, B. M. ve Avolio, B. J. (1993). Transformational Leadership and Organizational Culture. Public Administration Quarterly, 17, 112-121.

Boyraz, M. ve Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği, 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (4), 873-889.

Cohen, A. (1993). Organizational Commitment and Turnover: a Meta-Analysis. Academy of Management Journal, 36 (5), 1140-1157.

Cummings, L. L. (1978). Toward Organizational Behavior. Academy of Management Review, 3 (1), 90-98.

Çakıcı, C., Yıldırım, O. ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal Turizm Kongresi Bildirilerinin Bibliyometrik Profili, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Kayseri, 1427-1449.

Çınar, O., Karcıoğlu, F. ve Alioğulları, Z. D. (2013). The Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: a Survey Study in the Province of Erzurum, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 314-321.

Denison, D. R. ve Mishra, A. K. (1995). Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness. Organization Science, 6 (2), 204-223.

Denison, D. R. ve Spreitzer, G. M. (1991). Organizational Culture and Organizational Development: a Competing Values Approach. Research in Organizational Change and Development, 5 (1), 1-21.

Farh, J. L., Earley, P. C. ve Lin, S. C. (1997). Impetus for Action: a Cultural Analysis of Justice and Organizational Citizenship Behavior in Chinese Society. Administrative Science Quarterly, 42 (3), 421-444.

Hjalager, A. M. (2007). Stages in the Economic Globalization of Tourism. Annals of Tourism Research, 34 (2), 437-457.

Ivancevich, M. J. ve Matteson, T. M. (1990). Organizational Behaviour and Management, Boston: Bpı Irwın, Second Edition.

İmamoğlu, Z. S., İnce, H., Türkcan, H. ve Akatay, B. (2019). The Effect of Organizational Justice and Organizational Commitment on Knowledge Sharing and Firm Performance. Procedia Computer Science, 158, 899-906.

Jaramillo, F., Grisaffe, D. B., Chonko, L. B. ve Roberts, J. A. (2009). Examining the Impact of Servant Leadership on Salesperson’s Turnover Intention. Journal of Personal Selling & Sales Management, 29 (4), 351-365.

Judge, T. A. ve Colquitt, J. A. (2004). Organizational Justice and Stress: the Mediating Role of Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 89 (3), 395-404.

Karadal, H. ve Saygın, M. (2013). An Investigation of the Relationship between Social Loafing and Organizational Citizenship Behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 206-215.

Lund, D. B. (2003). Organizational Culture and Job Satisfaction. Journal of Business & Industrial Marketing, 18 (3), 219-236.

Mahdi, O. R., Mohd, E. S. B. G. ve Almsafir, M. K. (2014). Empirical Study on the Impact of Leadership Behavior on Organizational Commitment in Plantation Companies in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 1076-1087.

Millward, L. J. ve Hopkins, L. J. (1998). Psychological Contracts, Organizational and Job Commitment. Journal of Applied Social Psychology, 28 (16), 1530-1556.

Nadiri, H. ve Tanova, C. (2010). An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 29 (1), 33-41.

Popescu, A. M., Deaconu, A. ve Popescu, T. (2015). Organization's Age and Organizational Citizenship Behavior (OCB), Performance Criteria at SMEs Level. Case Study– Bucharest–Ilfov Development Region. Procedia Economics and Finance, 22, 645-654.

Pozveh, A. Z. ve Karimi, F. (2016). The Relationship between Organizational Climate and the Organizational Silence of Administrative Staff in Education Department. International Education Studies, 9 (6), 120-129.

Rhoades, L., Eisenberger, R. ve Armeli, S. (2001). Affective Commitment to the Organization: the Contribution of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 86 (5), 825-836.

Shrifian, L. (2011). Collegial Management to Improve the Effectiveness of Managers, Organizational Behavior in Educational Institutions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1169-1178.

Smallman, C. ve Moore, K. (2010). Process Studies of Tourists’ Decision-Making. Annals of Tourism Research, 37 (2), 397-422.

Şahin, M. D. ve Yangil, F. M. (2018). Türkiye’de Örgütsel Davranış Yazınına Bir Bakış: 2012-2016 Yılları Arasında Yayımlanmış Üniversite Sosyal Bilimler Dergileri Üzerine İçerik Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 371-383.

Şahin, S. ve Acun, A. (2015). Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili (Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (34), 213- 234.

Tietjen, M. A. ve Myers, R. M. (1998). Motivation and Job Satisfaction. Management Decision, 36 (4), 226-231.

Turgut, E. ve Beğenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki Örgütsel Davranış Yazınına Bakış: Örgütsel Davranış Kongrelerinin Yazar ve İçerik Yönünden Ağ Analizi ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 328-354.

Türker, D. (2009). How Corporate Social Responsibility Influences Organizational Commitment. Journal of Business Ethics, 89 (2), 189-204.

Yıldırım, O. (2014). The Impact of Organizational Communication on Organizational Citizenship Behavior: Research Findings. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1095-1100.

Yılmaz, G. (2017). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı ile İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma, Turizm ve Araştırma Dergisi, 6 (1), 24-39.

Yozgat, U. ve Kartaltepe, N. (2009). Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 4 (1), 149-165.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed673546, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {153 - 175}, doi = {}, title = {ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Gümüş, Ahmet and Yeksan, Öznur} }
APA Gümüş, A , Yeksan, Ö . (2019). ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (0) , 153-175 .
MLA Gümüş, A , Yeksan, Ö . "ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2019 ): 153-175 <
Chicago Gümüş, A , Yeksan, Ö . "ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2019 ): 153-175
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ AU - Ahmet Gümüş , Öznur Yeksan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 175 VL - 0 IS - 0 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %A Ahmet Gümüş , Öznur Yeksan %T ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V 0 %N 0 %R %U
ISNAD Gümüş, Ahmet , Yeksan, Öznur . "ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 / 0 (Aralık 2020): 153-175 .
AMA Gümüş A , Yeksan Ö . ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 0(0): 153-175.
Vancouver Gümüş A , Yeksan Ö . ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 0(0): 153-175.