Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması

Bu çalışma, Türkiye ve Güney Carolina ilkokul ve ortaokul Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan tarih disiplini ilgili kazanımları karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Yapılan karşılaştırma çalışmasında elde edilen bulgular incelendiğinde; Güney Carolina 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında ABD’nin kapsamlı bir tarihine; 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında ABD’nin yeniden yapılanma sürecinden günümüze kadar uzanan sürece; 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında ilk insandan Avrupa keşif çağına kadar geçen sürede önemli olaylara ve şahıslara; 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında 1600 yılından ta günümüze kadar geçen tarihi sürece; 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında bir millet olarak ABD’nin gelişiminde Güney Carolina’nın tarihinin ve halkının oynadığı role odaklanıldığı görülmektedir. Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programı incelendiğinde ilkokul ve ortaokul Sosyal Bilgiler Öğretim programında tarih disiplini ile ilgili konulara Kültür ve Miras öğrenme alanı içinde yer verildiği; 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında aile birliği, kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi değerlere yer verildiği; 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına; Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerine, İslamiyet’in doğuşuna, Türklerin İslamiyet’i kabul edişine; tarihi ticaret yollarına;7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve duraklama sürecine; Avrupa’da ortaya çıkan önemli (reform gibi) hareketlere yer verildiği görülmektedir.

The aim of the study is to compare the achievements related to the history discipline in primary and secondary school social studies curriculum in Turkey and South Carolina. In the research, Document analysis method, which is one of the qualitative data collection methods, was utilised. When the findings obtained in the comparison study were examined, it is observed that the focal point is as follows: the comprehensive history of the US in the South Carolina Primary School 4th Grade Social Studies Curriculum; the restructuring process of the USA to the present day in 5th Grade Social Studies Curriculum; important events and people from the first human to the European age of discovery in the 6th Grade Social Studies Curriculum; the period from the year 1600 to the present in the 7th Grade Social Studies Curriculum; the role of history and people of South Carolina in the development of the US as a nation in the 8th Grade Social Studies Curriculum. When the Social Studies Curriculum of Turkey is examined it is seen that primary and secondary school Social Studies Curriculum includes history topics within the context of Culture and Heritage; values such as family unity, cultural heritage sensitivity and patriotism in the 5th Grade Social Studies Curriculum; Anatolian and Mesopotamian civilizations; the first Turkish states established in Central Asia; the birth of Islam; the acceptance of Islam by the Turks; historic trade routes in 6th Grade Social Studies Curriculum; the establishment and regression of the Ottoman Empire; the significant movements which emerged in Europe (such as Reform) in 7th Grade Social Studies Curriculum.

Kaynakça

Adalar, H. (2016). ABD ve Türkiye’nin Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması: Pace ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Program Örnekleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 1603-1630.

Akçalı, A., A. ve Aslan, E. (2013). Tarih Derslerinin Yerel Tarihe ve Kaynaklarına Dayalı Etkinlikler Aracılığıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14), 141-174.

Altun, A. ve Kaymakçı, S. (2016). Zaman ve Kronolojinin Öğretiminde Bir Materyal: Zaman Şeritleri. Turkish History Education Journal, 5(1), 157-192.

Çifter, B., G. ve Aşçı, M. (2017). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programlarının Sınama Durumları Açısından Karşılaştırılması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 18 (39), 44-59.

Demircioğlu, İ. H. (2005). Sözlü Tarihin Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak Tarih Derslerinde Kullanımı. Van II. Sosyal Bilimler Eğitim Kongresi Tam Metin içinde (s. 310-315).

Galán, J., G. (2012). Learning Historical and Chronological Time: Practical Applications. European Journal of Science and Theology, 12 (1), 5-16.

Garg, B. (2007). Teaching of History. New Delhi: Rajat Publications.

Görmez, E. (2016). İlkokul Sosyal Bilgiler Programı ile Okul, Meslek ve Sivil Yaşam (C3) Çerçeve Programında Yer Alan Kazanımların Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (3), 560-580.

Hancock, B., Ockleford, E. and Windridge O., W. (2009). An Introduction to Qualitative Research. Nottingham: The NIHR RDS for the East Midlands.

Keskin, Y. ve Keskin, S. C. (2011). Amerika Birleşik Devletleri. Cemil Öztürk (Ed.), Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı içinde (s. 73–103). Ankara: Pegem Akademi.

Kütükoğlu, M. S. (1998). Tarih Araştırmalarında Usûl. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.

MEB. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Erişim: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf

Tanrıöğen, A. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Oluşturmacı Yaklaşım. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s. 253-276). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

The South Carolina Department of Education (2011). South Carolina Social Studies Academic Standarts. Erişim: https://ed.sc.gov/scdoe/assets/file/agency/ccr/Standards-Learning/documents/FINALAPPROVEDSSStandardsAugust182011.pdf

Özdemir, S., M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı ve Değerlendirilmesi. Mustafa Safran (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s. 18-48). Ankara: Pegem Akademi.

South Carolina Council for the Social Studies (SCCSS). Mission. Erişim: www.sccss.org/page-920066

Şimşek, A. (2015). Türkiye Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih Öğretimi Nereye Gidiyor? Öğretim Programları Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme. Refik Turan ve Hakan Akdağ (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III içinde (s. 2-9). Ankara: Pegem Akademi.

Yeşilbursa, C. C. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihî Yerlerin Kullanımı. TÜBAR, XXIII, 209-220. Erişim: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/156925

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Merey, Z., Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2012). Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim

Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1613-1632.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed907945, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {0}, pages = {109 - 122}, doi = {}, title = {Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Görmez, Erhan} }
APA Görmez, E . (2021). Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (51) , 109-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/907945
MLA Görmez, E . "Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 109-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/907945>
Chicago Görmez, E . "Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 109-122
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması AU - Erhan Görmez Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 122 VL - 0 IS - 51 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması %A Erhan Görmez %T Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması %D 2021 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V 0 %N 51 %R %U
ISNAD Görmez, Erhan . "Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 / 51 (Mart 2021): 109-122 .
AMA Görmez E . Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 109-122.
Vancouver Görmez E . Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 109-122.
IEEE E. Görmez , "Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 0, sayı. 51, ss. 109-122, Mar. 2021