Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları

Çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının web tabanlı öğretime yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında adayların konuyla ilgili tutumları öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, cinsiyet ve kişisel bir bilgisayara sahip olma değişkenleri bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada adayların web tabanlı öğretime yönelik tutumlarını tespit etmeyi amaç edinen tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler Erdoğan, Bayram ve Deniz (2007) tarafından geliştirilen “Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenimlerini sürdüren 207 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler 2019-2020 eğitim- öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Veriler bir istatistik programı (SPSS for Windows 22.0) kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının web tabanlı öğretime yönelik “kararsız” bir tutuma sahip oldukları ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, cinsiyet ve kişisel bir bilgisayara sahip olma değişkenlerinde anlamlı farklılık gösterdikleri bulgulanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılmış ve bu bağlamda çalışma ile bağlantılı öneriler sunulmuştur.

The aim of this study is to reveal the attitudes of prospective Turkish teachers towards web based teaching. Within the scope of this purpose, the attitudes of the candidates on the subject were discussed in the context of their grade level, gender and having a personal computer variables. In the study, the scanning model which aims to determine the candidates’ attitudes towards web based teaching was used. The data were collected using the “Web Based Teaching Attitude Scale” developed by Erdoğan, Bayram and Deniz (2007). The study group consists of 207 prospective Turkish teachers studying in Turkish Education Department of Muş Alparslan University. The data were collected in the fall semester of the 2019-2020 academic year and were analyzed using a statistical program (SPSS for Windows 22.0). As a result of the study, it was found that the prospective Turkish teachers had an "indecisive” attitude towards web based education and showed significant differences in the variables of class levels, gender and having a personal computer. The results of the study were compared with those in the other studies in the literature and recommendations related to the study were presented in this framework.

Kaynakça

Akgün, F. (2015). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları ve Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium Tam Metni içinde (s. 20-22).

Alkan, C. (1997). 21. Yüzyılda Eğitimde Yeniden Yapılanma Gereksinimi ve Yapılanmanın Esasları. Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, (6), 13-18.

Asan, A. (2002). Fen ve Sosyal Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 7 (1), 136-146.

Aytan, T. ve Başal, A. (2015). Türkçe Öğretmen Adaylarının Web 2.0Araçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (7), 149-166.

Baltacı, M. ve Akpınar, B. (2011). Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Fırat University Journal of Social Science, 21(1), 77-88.

Birişci, S. (2013). Video Konferans Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Öğrenci Tutumları ve Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(2), 24-40.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cresswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni-Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Demir, S. B. (Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

Çayırcı, Ç. (2007). İlköğretim 7. Sınıfta Web Tabanlı Portfolyo Uygulaması: Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Örnekleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çelik H, C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 27-38.

Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları ile Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 4. Uluslar Arası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Özet Bildiri Metni (s. 8-9).

Çiftçi, S. (2012). Web Temelli Eğitimde Bilişüstü Haritalama Aracının Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerilerine, Bilişüstü Farkındalıklarına ve Başarılarına Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çilenti, K. (1988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Yargıcı Matbaası.

Dağ, F. ve Kırıkkaya, E. (2011). 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlığı: Farklı Alan Uzmanlarının Materyal Hakkındaki Görüşleri. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium Özet Bildiri Metni (s. 22-24).

Demir, D. (2010). Web Tabanlı İnteraktif Cisimlerin Dayanımı Eğitimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dinçer, S. ve Güçlü, M. (2012). Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Kullanımının Etkililiği ve Yeni Yönelimler: Bir Meta-Analiz Çalışması. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Tam Metni içinde (s. 35-48).

Durmuş, A. ve Bağcı, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 225-231.

Erdoğan, Y., Bayram, S. ve Deniz, L. (2007). Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-14.

Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 141-145.

Erkuş, A. (1994). Psikolojik Terimler Sözlüğü. Ankara: Doruk Yayınları.

Gujjar, A. A., Akhlaque, M. ve Hafeez, M. R. (2007). A study of students’ attitude towards distance teacher education programme in Pakistan. Turkish Online Journal of Distance Education TOJDE, 8(4), 152-171.

Hayes, M. ve Billy, A. (2003). Web-Based Modules Designed to Address Learning Bottlenecks in Introductory Anatomy and Physiology Courses, Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning, 1(2).

Hewlett, M. (2000). Teaching Molecular Biology on the Web. 16.10.2020 tarihinde http://naweb.unb.ca/proceedings/2000/mjhNAWeb.html adresinden alınmıştır.

Hwang, G., Vu, P. ve Chen, C. (2012). An Online Game Approach for Improving Students’ Learning Performance in Web-Based Problem-Solving Activities. Computers & Education, 59(4), 1246- 1256.

Javed, S. H. (2008). Online Facilitated Mathematics Learning in Vocational Education: A Design-Based Study. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Victoria Üniversitesi.

Karadeniz, A. ve Akpınar, E. (2015). The Effectof Web-Based Instructionon Elementary Students' Academic Achievement. Education and Science, 40(177), 217-231.

Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kol, S. (2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. International Conference On New Trends And Their Implications Tam Metni içinde (s. 11-13).

Na, S. ve Lee, M. (1993, September). Predictiors of Teachers’ Computer Use in Korean Vocational Agriculture High School. 20th Annual National Agriculture Education Research Meeting, TN, Nashville.

Özabacı, N. Ş. ve Yenilmez, K. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik ile İlgili Tutumları ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 132–146.

Özüdoğru, G. ve Özüdoğru, A. (2017). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18(3), 865-879.

Pala, A. (2006). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16(1), 77-188.

Seng, L. ve Mohamad, F. S. (2002). Online Learning Is it Meant for Science Courses? Internet and Higher Education, 5(2), 109-118.

Şahin, A. ve Akçay, A. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Journal of Turkish Studies, 6(2), 909–918.

Tabata, L. N. ve Johnsrud, L. K. (2008). The İmpact of Faculty Attitudes toward Technology, Distance Education, and Innovation. Research in Higher Education, 49(7), 625-646.

Tüysüz, C. ve Aydın, H. (2007). Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 73-78.

Tüysüz, C. ve Aydın, H. (2007). Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 73-84.

Tüysüz, C., Akcay, H. ve Aydin, H. (2005). The Effectof The “Hybrid Model” on The 7th and 8th Year Turkish Students’ Success Related to The Chemistry Subjects. Journal of Baltic Science Education, 2(8), 35-45.

Ural, O. (2007). Attidues of Graduate Students toward Distance Education, Educational Technologies And Independent Learning. Turkish Online Journal of Distance Education TOJDE, 8(4), 34-43.

Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yeterlikleri Ve Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.

Victoria, B. (2003). Web-Based Technology Has Immediate Impact on Student Success in Higher Education, Landmark McGraw-Hill Study Finds, 16.10.2020 tarihinde http://www.mcgravhill.ca/highereducation/ student+success/index.php web adresinden alınmıştır.

Vrasidas, C. ve McIsaac, M.S. (2000). Principles of Pedagogy and Evaluation for Web-Based Learning. Educational Media International, 37(2), 105-111.

Vural, H. G. (2014). Web Tabanlı Eğitim Modülü Tasarımının Öğrenci Başarılarına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri Yönünden Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Yenilmez, K. ve Ersoy, M. (2008). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumları. Proceedings of 8th International Educational Technology Conference Tam Metni içinde (s. 600-603).

Yenilmez, K., Balbağ, M. Z. ve Turğut, M. (2017). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 96–112.

Yılmaz, G. K. ve Güven, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.

Yılmaz, Ş. ve Tüfekçi, A. (2013). Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: “TTnet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik Örneği. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 215-226.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed907929, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {0}, pages = {89 - 108}, doi = {}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {Sarikaya, Bünyamin and Şakiroğlu, Yunus} }
APA Sarikaya, B , Şakiroğlu, Y . (2021). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (51) , 89-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/907929
MLA Sarikaya, B , Şakiroğlu, Y . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 89-108 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/907929>
Chicago Sarikaya, B , Şakiroğlu, Y . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 89-108
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları AU - Bünyamin Sarikaya , Yunus Şakiroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 108 VL - 0 IS - 51 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları %A Bünyamin Sarikaya , Yunus Şakiroğlu %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları %D 2021 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V 0 %N 51 %R %U
ISNAD Sarikaya, Bünyamin , Şakiroğlu, Yunus . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 / 51 (Mart 2021): 89-108 .
AMA Sarikaya B , Şakiroğlu Y . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 89-108.
Vancouver Sarikaya B , Şakiroğlu Y . Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 89-108.
IEEE B. Sarikaya ve Y. Şakiroğlu , "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 0, sayı. 51, ss. 89-108, Mar. 2021