Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Günümüzde başta bankacılık sektörü olmak üzere bir çok sektörde çalışanlara yönelik hedef politikaları uygulanmaktadır. Yöneticiler belirlemiş oldukları hedeflerine ulaşabilmek için atlarına belirli süreler içerisinde gerçekleştirmeleri için hedefler belirlemekte ve bu hedefleri gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Uygulanan bu hedef politikası, çalışanlar üzerinde belli bir stres ve baskı yaratmakta ve bu durum literatürde hedef baskısı olarak yer almaktadır. Hedef baskısı algısının iş tatmini algısı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada Van ilinde hizmet vermekte olan banka çalışanları üzerine bir uygulama yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS20 programı ile analiz edilmiş olup, veriler betimleyici analiz, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, T-testi, Anova testi, korelasyon analizi ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, hedef baskısı ve iş tatmini arasında negatif bir korelasyon (-0,508) değeri elde edilirken regresyon analizinde ise hedef baskısı faktörüne ait R2 değeri 0,258 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu R2 değeri iş tatminine ilişkin toplam varyansın (değişimin) % 25,8’inin hedef baskısı değişkeni ile açıklanabileceği tespit edilmiştir.

Target Pressure and Job Satisfaction Relationsip: An Application on the Banking Sector

Today, target policies are implemented for employees in many sectors, especially the banking sector. In order to reach the goals they have determined, the managers set goals for their horses to achieve within a certain time and are expected to achieve these goals. This target policy, which is implemented, creates a certain stress and pressure on the employees, and this situation takes place as target pressure in the literature. In this research, which was conducted to determine the effect of target pressure perception on job satisfaction, an application was made on bank employees serving in Van. The data obtained within the scope of the research were analyzed with the SPSS20 program, and the data were subjected to descriptive analysis, explanatory and confirmatory factor analysis, T-test, Anova test, correlation analysis and regression analysis. According to the results of the correlation analysis, a negative correlation value (-0.508) was obtained between the goal pressure and job satisfaction, while the R2 value of the goal pressure factor was obtained as 0.258 in the regression analysis. It has been determined that 25.8% of the total variance (change) related to job satisfaction can be explained by the target pressure variable.

Kaynakça

Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (2021, 2 25). 2 25, 2021 tarihinde Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı

Akpınar Turgut, N., & Cihangir, E. (2020). Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Hakkari Üniversitesi Örneği. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 10(3), 625-637.

Aybas , M., & Türkmen, E. (2015). Örgütsel Etik İnancı Ve Hedef Yönelimliliğin Etik Olmayan Satış Davranışı Üzerindeki Etkisi: Satış Personeli Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Muğla.

Bakan, İ., Erşahan, B., Sezer, B., & Sünbül, Ş. (2015). Bankacılıkta Mesai, Hedef Ve Güven Olgularının Performans Ve Mobbing Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 159-172.

Basım, N., & Şeşen, H. (2009). Örgütsel Adalet Algısı Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü. Osman Gazi Üniversitesi 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 806-812). Eskişehir.

Büyükyilmaz, O., Karakulle, İ., & Karataş, İ. (2018). Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-29.

DeCarlo, L. T. (1997). On the meaning and use of kurtosis. Psychological methods, 2(3), 292-307.

Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Eryılmaz, İ. (2019). Sosyal güç, lider-üye etkileşimi ve iş tatmini ilişkisinde politik yetinin düzenleyici rolü: bankacılık sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 373-393.

Eryılmaz, İ. (2019). Sosyal güç, lider-üye etkileşimi ve iş tatmini ilişkisinde politik yetinin düzenleyici rolü: bankacılık sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 373-391.

Eskildsen, J., & Dahlgaard, J. (2000). A Casual Model for Employee Satisfaction. Total Quality Management, 11(8), 1081-1094.

Groeneveld, R. A., & Meeden, G. (1984). Measuring Skewness and Kurtosis. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 33(4), 391-399.

Hopkins, K. D., & Weeks, D. (1990). Tests for normality and measures of skewness and kurtosis: Their place in research reporting. Educational and Psychological Measurement, 50(4), 717-729.

İslamoğlu, A. (1998). Pazarlama Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Locke, E. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction in MD Dunnette (Ed).Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago:Rand McNally.

Onaran, O. (1981). Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 205.

Özaydın, M., & Özdemir, Ö. (2014). Çalışanların bireysel özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkileri: Bir kamu bankası örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 251-281.

Soygür, İ., & Aydın, S. (2018). Bankacılık Sektöründe Pazarlama ve Satış Yönlü Hedef Baskısının Banka Personeli Üzerindeki Etkisinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 347-371.

Sönmez, R. V. (2019). Yıkıcı Liderliğin İş Gören Motivasyonuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-4 (s. 11- 28). içinde Ankara: Gece Akademi.

Spector, P. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. California: SAGE Publications.

Takan, M., & Acar, M. (2015). Bankacılık, Teori, Uygulama ve Yöntem. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

Uyargil, C. (2008). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi. İstanbul: Arıkan.

Uzunsakal, E., & Yıldız, D. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması Ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 14-28.

Weiss, D. J., Davis, R. W., England, G. W., & Lofquist, L. (1967). Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire. Minnesota studies in vocational rehabilitation.

Yükselen, C. (2008). Satış Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed962314, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {0}, pages = {393 - 412}, doi = {}, title = {Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Ataman, Sıddık and Oğrak, Abdullah and Ataman, Fikriye} }
APA Ataman, S , Oğrak, A , Ataman, F . (2021). Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (52) , 393-412 .
MLA Ataman, S , Oğrak, A , Ataman, F . "Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 393-412 <
Chicago Ataman, S , Oğrak, A , Ataman, F . "Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 393-412
RIS TY - JOUR T1 - Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama AU - Sıddık Ataman , Abdullah Oğrak , Fikriye Ataman Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 393 EP - 412 VL - 0 IS - 52 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama %A Sıddık Ataman , Abdullah Oğrak , Fikriye Ataman %T Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama %D 2021 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V 0 %N 52 %R %U
ISNAD Ataman, Sıddık , Oğrak, Abdullah , Ataman, Fikriye . "Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 / 52 (Haziran 2021): 393-412 .
AMA Ataman S , Oğrak A , Ataman F . Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(52): 393-412.
Vancouver Ataman S , Oğrak A , Ataman F . Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(52): 393-412.
IEEE S. Ataman , A. Oğrak ve F. Ataman , "Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 0, sayı. 52, ss. 393-412, Haz. 2021