Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma

Bu araştırma, 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) ile gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bu çalışmada karma yöntem benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019/2020 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ilinde sosyo-ekonomik düzeyleri orta seviyede öğrencilerin devam ettiği ortaokulun sekizinci sınıf düzeyinde eğitim gören 33’ü deney 32’si kontrol grubu olmak üzere iki sınıfın öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın nicel boyutunda akademik başarı testi kullanılmış, nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizi karma ölçümler için çift yönlü varyans analizi (Mixed ANOVA), nitel verilerin analizi ise içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; UbD uygulamalarının öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerindeki akademik başarılarını mevcut programa göre daha fazla artırdığı belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşleri incelendiğinde uygulamanın öğrencilere; etkili öğrenme deneyimi sağlama, farklı bakış açıları edinme ve derse karşı olumlu tutum geliştirme noktasında duyuşsal ve bilişsel açıdan katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın öğrencilerin, farklı öğretim süreçleri ile ilgili deneyim kazanmasını sağlayarak öğrenme süreçlerini geliştirmelerine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Impact of Understanding by Design (Ubd) on The Students Cognitive and Affective Development: A Study on The History of Revolution and Kemalism Course

This research was carried out in order to determine the effects of Understanding by Design (UbD) on the cognitive and affective development of the students in the 8th grade Revolution History and Atatürkism course. Mixed method was applied in this study where quantitative and qualitative research methods were used together. The study group consisted of 33 students in the experimental and 32 students in the control group, who were eighth grade students of a secondary school in the 2019/2020 academic year in Kahramanmaraş. Academic achievement test was used in the quantitative dimension of the research and semi-structured interviews were conducted in the qualitative dimension. In the analysis of quantitative data, analysis of variance (ANOVA) for mixed measurements was applied and the analysis of qualitative data is carried out by means of content analysis. As a result of analyses, it was revealed that academic achievement of students in the group in which UbD was implemented was significantly higher than those in the control group in which ordinary curriculum was managed. When the opinions of the students about the application are examined, it has been concluded that UbD caused students have different perspectives and made them have positive attitudes towards the lesson. It has been concluded that it contributes to the students affectively and cognitively. It is thought that this study can facilitate learning processes by enabling students to gain experience in different teaching processes.

Kaynakça

Açar, A., Ercan, B. ve Altun, S. (2019). Olasılık Konusunun Anlamaya Dayalı Tasarım ile Öğretimi: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Görüşleri Üzerine Bir İnceleme. Eğitim ve Bilim, 44(198), 115-147.

Ajzen, I. (2005). Attitude, Personality And Behavior (2nd ed.). New York: Open University Press.

Andrews, S.A. (2011). Development and Use of Essential Learning Goals and Their Impact on Student Reading Achievement in Grades Two through Five. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of Missouri.

Arslan Buyruk, A., Erdoğan, P., Çavuşoğlu Deveci, C. & Yücel Toy, B. (2018). Motivasyon Modeli ile Zenginleştirilmiş Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin İngilizce Konuşma Becerisine ve Motivasyonlarına Etkisi: Tasarım Tabanlı Bir Araştırma. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 82-94.

Ataş, M.S. (2014). Ortaöğretim Tarih Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri (Van İli Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Aktekin, S. (2009). Türkiye’de Tarih Eğitimi. S.Aktekin, P. Harnett, M. Öztürk, ve D. Smart (Editörler) Çok Kültürlü bir Avrupa İçin Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s.27-44). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2014). Research Design. Demir B. vd. (Çev.). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.

Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretmen. İstanbul: Alkım Yayınevi.

Gagne, R. M., & Gagne, R. M. (1985). Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Gül, M. ve Kaya N. (2020). UbD Tasarımlarının Uygulanması. Altun ve Toy (Ed.), Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları (s.113-143). Ankara: Asos Yayınları.

Kabapınar, Y. (2014). Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Karademir, Y. (2015). 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi (Bir Keşfedici Sıralı Karma Desen Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

MEB. (2018). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812104016155- adersinden 05.12.2019 tarihinde alınmıştır.

Noble, C. (2011). How Does Understanding by Design Influence Student Achievement in Eight Grade Social Studies?. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Capella University, Minessota.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

Safran, M. (2006). Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler. Ankara: Gazi Kitabevi.

Saydam, A. (2009). Öğrenil(e)meyen Asır: Türkiye’de XX.Yüzyıl Tarihinin Öğretilme(me)si. S. Aktekin, P. Harnett, M. Öztürk, ve D. Smart (Editörler), Çok Kültürlü bir Avrupa İçin Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s.45-64). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.

Schoellhorn, L. (2012). Bringing History to Life Exploring The Historic Cemetery As A Primary Classroom Resource. Yayınlanmamış Master Tezi, Webster University.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. (26. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Som, İ., Türkan, A. & Altun, S. (2016). Design of Introduction to Educational Sciences course using UbD: The evaluation of prospective teachers’ achievement, attitudes and opinions about the course. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1341-1351.

Şimşek, A. (2002). İnkılâp Tarihi Derslerinin Gerekçeli Tarihçesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, 18(1), 1-10.

Takacs, J. A. (2010). Using Formative Assessment in Professional Learning Communities to Advance Teaching And Learning. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Walden University, Minessota.

TEDMEM. (2020). 2019 Eğitim Değerlendirme Raporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 6). Ankara: Türk Eğitim Derneği.

Wiggins, G. & McTighe, J. (1998). The Understanding by Design Handbook. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Wiggins, G. & McTighe, J. (2005). Understanding by Design (2nd Ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Yeşilyaprak, B. (2004). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Palme Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurtseven, N., Doğan, S. ve Altun, S. (2013). UbD Modeline Göre Hazırlanmış Farklılaştırılmış Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Planı: Türkiye Örneği. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-20.

Yurtseven, N. (2016). Yabancı dil öğretiminde eylem araştırmasına dayalı UBD (anlamaya dayalı tasarım) uygulamalarının öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki yansımalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yurtseven, N. ve Altun, S. (2017). Understanding by Design (UbD) in EFL teaching: Teachers’ professional development and students’ achievement. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(2), 437-461.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed907963, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {0}, pages = {123 - 152}, doi = {}, title = {Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Gül, Mustafa and Altun, Sertel and Yücel Toy, Banu} }
APA Gül, M , Altun, S , Yücel Toy, B . (2021). Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (51) , 123-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/907963
MLA Gül, M , Altun, S , Yücel Toy, B . "Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 123-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/907963>
Chicago Gül, M , Altun, S , Yücel Toy, B . "Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 123-152
RIS TY - JOUR T1 - Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma AU - Mustafa Gül , Sertel Altun , Banu Yücel Toy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 152 VL - 0 IS - 51 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma %A Mustafa Gül , Sertel Altun , Banu Yücel Toy %T Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma %D 2021 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V 0 %N 51 %R %U
ISNAD Gül, Mustafa , Altun, Sertel , Yücel Toy, Banu . "Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 / 51 (Mart 2021): 123-152 .
AMA Gül M , Altun S , Yücel Toy B . Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 123-152.
Vancouver Gül M , Altun S , Yücel Toy B . Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 123-152.
IEEE M. Gül , S. Altun ve B. Yücel Toy , "Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 0, sayı. 51, ss. 123-152, Mar. 2021