Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsamında Bakış

Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında kazanılacak klinik becerilerin yanı sıra klinik pratiği sürekli güncelleyebilmek ve geliştirebilmek için yeni bilimsel bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanımı gerekmektedir. Tez hazırlama süreci teorik ve pratik açıdan önemli bir eğitim fırsatıdır. Ülkemizde uzun yıllardır uzmanlık eğitiminin tamamlanması sırasında tez hazırlanmaktadır. Son yıllarda özellikle eğitim araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan hekimlerin tez yapmaması yönünde tartışmalar başlamıştır. Bu araştırma ile uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimlerin uzmanlık eğitimi sırasında hazırladıkları tez, hazırlama sürecinde karşılaştıkları durumların belirlenmesi, tez hazırlanmasına yönelik öneri ve görüşlerinin alınması ve öneri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan ve analitik özellikleri olan bu araştırma Aralık 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında e-anket şeklinde yürütülmüştür. Araştırmanın temel amacı kapsamında 18 soruluk Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Hazırlanan anket 1536 hekime gönderilmiştir. 345 katılımcıdan gelen yanıtlar gözden geçirilerek 328 anket değerlendirmeye alınmıştır. Ankete katılım oranı %23’ dür. Likert tipi 18 soruya verilen yanıtlar iç tutarlık açısından değerlendirildiğinde Cronbach alfa katsayısı= 0.77 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan 328 kişinin %11.9’u Temel Tıp Bilimlerinde, %57’si Dahili Tıp Bilimlerinde, %30.2’si Cerrahi Tıp Bilimlerinde uzmanlık eğitimi yapmıştır. Katılımcıların %20.7’si uzman hekim, %8.2 si yardımcı doçent, %13.7’si doçent, %57.3’ü profesör olarak görev yapmaktadır.Araştırmamıza katılan hekimler akademik unvandan ve uzmanlık alanından bağımsız olarak tezlerini hazırlarken zaman bulmada benzer sorunları yaşamalarına rağmen tezlerinin uzmanlık alanlarına bilimsel katkı yaptığını belirtmektedirler. Ayrıca tez hazırlamanın bilimsel düşünce geliştirmek, araştırma yapmak ve yazarlık konusunda gelişmeye olanak sağladığını ifade etmektedirler. Uzmanlık tez çalışması öncesinde araştırma yöntemlerine yönelik yeterli bir eğitim alma konusunda sorunlar her akademik ve uzmanlık alanı düzeyinde belirlenmiştir. Tüm katılımcıların tezin gerekliliğini belirten görüşleri ön plandadır. Tezi kaldırmak yerine tez yazımını ve yayınlanmasını teşvik edici destekler üretmek; işgücü, zaman ve parasal kaynakları daha etkin kullanabileceğimiz alternatifler üreten araştırmalar planlamak ve alternatifler üzerinde düşünmek gerekmektedir.

Medical Speciality Thesis: Contribution to a Controversial Issue with a Research Study

The aquisition of clinical and practical skills is the main target during the speciality training program. On the other hand, acquisition of skills in reading and interpreting scientific knowledge are also important training targets in order to develop and update clinical practice constantly. The process of thesis preparation during the speciality training provides an important opportunity to capture the skills in interpreting scientific knowledge. In Turkey, thesis writing has been obligatory for completion of speciality training for several years. Recently, there has been a discussion about the obligation for clinicians to write a thesis, especially those who are undertaking specialist training in education and research hospitals. The aim of this study was to evaluate the pros and cons of thesis writing during speciality training using a questionnaire that was sent to specialists. This descriptive and analytical study was conducted as an e-questionnaire between December, 2013, and May, 2014. A likert scale consisted of 18 questions has been prepared in accordance with this study. The questionnaire was sent to 1536 physicians. 328 of the questionnaires have been included in the study by evaluating the responses obtained from 345 of the participants. The response rate was 23%. The Cronbach alpha coefficient was 0.77. Out of the 328 questionnaires, 11.9 %were from Basic Medical Sciences, 57%from Internal Medical Sciences, and 30.2%from Surgical Medical Sciences. Among the respondents, the percentage of specialists, assistant professors, associate professors and professors were 20.7%, 8.2%, 13.7%, and 57.3%, respectively. Independent of specialty field and affiliation, the respondents concluded that the conduction and thesis writing contributed to their scientific career in spite of the common problems they encountered regarding adequate time for preparation. Furthermore, they concluded that thesis writing had a positive effect in the development of their scientific thinking and writing skills. It was determined that there had been inadequate education regarding methodology and basic research methods prior to thesis preparation. Nearly all respondents emphasized the necessity of thesis preparation. In conclusion, based on our study, thesis writing is recommended; however, in order to improve this process it is a fact that more efficient organization of financial resources, workforce, and time is needed.

Kaynakça

Arriola-Quiroz, I., Curiosa, W., Cruz-Encarnacion, M., & Gayosa, O. (2010). Characteristics and publication patterns of theses from a Peruvian medical school. Health Info Libr J, 27(2), 148-54.

Day, R. A. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır (4. basım). İstanbul: Tübitak.

İTF. (2014). İstanbul Tıp Fakültesinin Misyonu. Retrieved from http://istanbultip.istanbul.edu.tr/misyon-ve-vizyon/

Küçükusta, A. R. (2011, 08 19). Tıpta uzmanlık tezleri kaldırılmalıdır (Pazarcı doktor vakası münasebetiyle). Medimagazin. : Retrieved from http://www.medimagazin.com.tr/hekim/ tip-egitimi-tus/tr-tipta-uzmanlik-tezleri-kaldirilmalidir-pazarci- doktor-vakasi-munasebetiyle-2-22-36907.html

MEDINE. (2007). Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Tıp Eğitiminde Niteliğin Geliştirilmesi İçin Evrensel Standartlar Avrupa Spesifikasyonları, Temel Tıp Eğitimi, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim İçin. Retrieved from http:// www.ttb.org.tr/kutuphane/standartlar.pdf

Öztürk, M. (2012). Uzmanlık tezi ne işe yarar. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu. Retrieved from http://www. sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/323/Uzmanlik-tezleri- ne-ise-yarar.aspx

Salmi, L. R., Gana, S., & Moulliet, E. (2001). Publication pattern of medical theses, France, 1993-98. Medical Education, 35, 18-21.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği. (2014, 4 26). Retrieved from http://www.tuk.saglik.gov.tr/tuey-2014. pdf

Yılmaz, Ö., & Yüksel, H. (2013). Tıp Eğitiminde Uzmanlık Tezlerine Bakış: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Retrieved from http:// www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/372013104956-5TIP. pdf

Kaynak Göster