Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği

Enfektif endokardit (EE) bakteriyel/viral fungal mikroorganizmalar nedeniyle kalp kapakları ve kalp endokardiyal dokuda oluşan yaşamı tehdit eden ciddi bir enfeksiyondur. Önlemede EE için yüksek, orta ve düşük riskli durumlar tanılanarak, önerilen profilaktik antibiyotikler verilmelidir. Akut ve subakut olarak seyreden EE tanılanmasında majör kriterleri, pozitif kan kültürü, kardiyak murmur, ekokardiyografide intrakardiyak vejetasyonların saptanmasıdır. Hemşirelik bakım yönetiminde, kardiyak fonksiyon, günlük yaşam aktivite düzeyi, nüksün önlenmesi, tedavi hakkında bilgi eksikliğinin giderilmesi, hastanın embolizasyon riski açısından düzenli sistemik tanılamasının sürdürülmesi ve hastanın tedaviye yanıtının değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu makale de gerçek hasta verilerine dayalı kurgulanan olguya yönelik en önemli hemşirelik tanıları ve giri- şimlerinin ele alındığı bakım planı örneğinin sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan endokarditli hastaya yönelik bakım planı örneğinin uygulama alanında hemşirelere ve hemşirelik öğrencilerine katkı sağlayacağı düşünülmüştür

Care Plan Sample Regarding Infective Rndocarditis Case

Infective endocarditis (IE) is a life-threatening serious infection formed in cardiac valves and heat endocardial tissue due to bacterial/viral fungal microorganisms. In prevention procedure, cases of high, medium and low risk should be identified and recommended prophylactic antibiotics should be given. In acute and sub-acute IE diagnose, the major criterion is the identification of positive blood culture, cardiac murmur and intracardiac vegetation. In nursing care management, cardiac function, daily life activity level, prevention of recurrence, filling information deficiency relating to the treatment, maintenance of regular systemic diagnosing in terms embolization risk of the patient and assessment of the response of the patient to the treatment are provided. In this article it is aimed to present a care plan sample where the most important nursing diagnosis and interventions are handled for a case fictionalized based on real patient data. It is thought that the care plan sample prepared for this purpose for a patient having endocarditis would contribute to nurses and nursing students in the field of application.

___

 • Moreillon P., Que YA., Infective endocarditis. Lancet; 2004 (363):139-149. Hata Köprü başvurusu geçerli değil..
 • Fink A.M., Endocarditis after valve replace- ment surgery. Early recognition and treatment are essential to averting deadly complications. Am J Nurs; 2006.106:40-51.
 • Kupper N.S., Mitchell D.A., Nursing manage- ment, inflamatory and structural heart disor- ders. Eds. Levis S.L., Heitkemper M.M.L., Dirksen S.R., O’Brien P.G., Bucher L., Med- ical surgical nursing, assessment and man- agement of clinical problems. 7th ed. Vol.1., Mosby & Elsevier; 2007:865-87.
 • Chambers1 S.T., Murdoch I.D., Morris A., Holland D., Pappas P., Almela M., et all. HACEK Infective Endocarditis: Characteristics and Outcomes from a Large, Multi-National Cohort. Plos one. www.plosone.org. 2013: (8) 5.e63181:1-8.
 • Habib G., Hoen B., Tornos P., Thuny F., Prendergast B., Vilacosta I., Moreillon P. An- tunes M.J., Thilen U., Lekakis J., Lengyel M., Müller L., Naber C.K., Nihoyannopoulos. P., Moritz A. Zamorano J.L., Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) & Türk Kardiyoloji Derneği (TKD). Enfektif endokardit tanı, önleme ve te- davi kılavuzu (2009 güncellemesi). European Heart Journal (2009) 30, 2369-2413 doi:10.1093/eurheartj/ehp285 & Türk Kardiyol. Dern. Arş. Suppl. (8), 2009:89-133. http://www.tkd.org.tr/kilavuzlar/esc#.VTu- miv4cTIU
 • Elbey M.A., Akdağ S., Kalkan M.E., Kaya M.G., Sayın M.R., Karapınar H., et al. A mul- ticenter study on experience of 13 tertiary hos- pitals in Turkey in patientnst with infective endocarditis. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2013. (13):523-7.
 • Fowler V.G Jr, Miro J.M, Hoen B, Cabell C.H, Abrutyn E, Rubinstein E, et Al. Staphylococ- cus aureus endocarditis: a consequence of medical progress. JAMA 2005 (293):3012-21.
 • Athan E., Chu V.H., Tattevin P., Selton-Suty C., Jones P., Naber C. et.all. Clinical Char- acteristics and Outcome of Infective Endo- carditis Involving Implantable Cardiac Devices. JAMA. 2012;307(16):1727-1735. www.jama.jamanetwork.com
 • Bouffard L, Nursing management: heart fail- ure. Editors Lewis S. Dirksen S.R., Heitkem- per M.M, Bucher L., İçinde Medical-surgical nursing: assessment and management of clin- ical problems, ed. 8, St Louis Mosby/Elsevier; 2011: 797 – 817.
 • Bucher L, Nursing management: dysrhyth- mias. Editors Lewis S. Dirksen S.R., Heitkem- per M.M, Bucher L., İçinde Medical-surgical nursing: assessment and management of clin- ical problems, ed 8, St Louis Mosby/Elsevier; 2011: 818-840.
 • Türkmen E. Kalp hastalıkları. İçinde: Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği medical-surgi- cal nursing 3. Basım. Çev. Eds. Çelik S, Usta Yeşilbakan Ö. Nobel Akademik Yayıncılık ve Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 2015;3: 103- 104.
 • Atilla O.D., Temizyurek ., Kirman E., Infective endocarditis complicated with cerebral and splenic infarction in a hemodialysis patient. World J Emerg Med 2013:4(3):229–231.
 • Bayer A.S., Bolger A.F., Taubert K.A., Wilson W., Steckelberg J., Karchmer A.W., et al. Di- agnosis and Management of Infective Endo- carditis and Its Complications. Circulation. 1998 (98): 2936-2948. http://circ.ahajour- nals.org
 • Demir Korkmaz F., Yapısal enfeksiyöz ve kalp hastalıkları. İçinde: Dahili ve Cerrahi Hastalık- larda Bakım. Editörler Karadakovan A., Aslan F.E., Geliştirilmiş 2. Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, 2011: 523-525.
 • Çay S., Gürel M.Ö., Korkmaz Ş. Enfektif en- dokarditli olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri. Türk Kardiyol. Dern. Arş.– Arch. Turk Soc. Cardiol. 2009; 37:182-186.
 • DeSimone D.C., Tleyjeh I.M., Correa de Sa D.D., Anavekar N.S., Lahr Brian D., Sohail M.R., et all., Incidence of Infective Endocardi- tis Caused by Viridans Group Streptococci Be- fore and After Publication of the 2007 American Heart Association’s Endocarditis Prevention Guidelines. Circulation. 2012 (126):60-64. http://circ.ahajournals.org/con- tent/126/1/60.
 • Hoen B., Duval X. Infective Endocarditis. N. Engl. J. Med. 2013:368:1425-33.
 • Thuny F., Grisoli, D., Collart F., Habib G., Raoult D. Management of infective endo- carditis: challenges and perspectives. Re- view. Lancet 2012: 379: 965–75.
 • Thomhill M.H., Dayer J.M., Forde M.J., Cor- rey R.G., Hock G, Ohu V.H., et. all., İmpact of the NICE guideline recommending cessation of antibiotic prophylaxis for prevention of in- fective endocarditis: before and after study. BMJ. 2011(342). d2392: 1-7.
 • Kang D-H, Kim,Y-J., Kim S.-H., Sun B.J., Kim D-H., Yun S-C., Early Surgery versus Con- ventional Treatment for Infective Endocarditis. N. Engl. .J Med. 2012 (366):2466-73.
 • Aygün G., Damar içi kateter enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü. CTF Hastane Enfek- siyonları Korunma ve Kontrol Sempozyumu No:60 Ocak 2008:79-88.
 • Çeviri Eds. Şimşek G, Alicura S, Yılmaz O. Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu; biy- omedikal dergilere gönderilen makalelerde bu- lunması gerekli standartlar: biyomedikal yayınların yazımı ve değerlendirilmesi 2008:1- 34.
 • Erdemir F., Hemşirelik tanıları el kitabı, 2. Baskı, Nobel Yayınları, 2005: 12-176.
 • Korkmaz Aslan G., Emiroğlu O.E, Hemşireliğin görünürlüğünü artırmak için standardize ve kodlu bir sınıflama sisteminin kullanılması: klinik bakım sınıflama sistemi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2012:69–79.
 • Johnson M., B.G., Dochterman J. M., Maas M., Moorhead S., Swanson E. NANDA, NOC, and NIC ,linkages, nursing diagnoses, out- comes and ınterventions. Nursing diagnosis: definitions and classification (2 nd Editıon bs.): Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness, University of Iowa College of Nursing, Mosby Elsevıer. 2006.
 • World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a who consultation on obesity. Geneva, Switzerland: World Health Organiza- tion. World Health Organization Technical Re- port Series; 2000: 894.
 • Enç N., Can G., Özcan Ş., Tülek Z., Uysal H., Alkan H., ve ark. İç hastalıkları hemşireliği uygulama öğrenci eğitim modülü. Nobel Mat- baacılık, İstanbul; 2012:8-18.
 • Durna Z, Akın S, Özdilli K. İç hastalıkları hemşireliği uygulama rehberi, Eds. Durna Z, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul; 2011: 20-110.

___

Bibtex @ { ybhd278796, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2014}, volume = {18}, number = {2}, pages = {74 - 83}, title = {Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği}, key = {cite}, author = {Sarıkaya, Aklime and Akman Mert, Özlem and Yıldırım, Dilek} }
APA Sarıkaya, A. , Akman Mert, Ö. & Yıldırım, D. (2014). Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 18 (2) , 74-83 .
MLA Sarıkaya, A. , Akman Mert, Ö. , Yıldırım, D. "Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 18 (2014 ): 74-83 <
Chicago Sarıkaya, A. , Akman Mert, Ö. , Yıldırım, D. "Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 18 (2014 ): 74-83
RIS TY - JOUR T1 - Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği AU - AklimeSarıkaya, ÖzlemAkman Mert, DilekYıldırım Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 83 VL - 18 IS - 2 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği %A Aklime Sarıkaya , Özlem Akman Mert , Dilek Yıldırım %T Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği %D 2014 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Sarıkaya, Aklime , Akman Mert, Özlem , Yıldırım, Dilek . "Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 18 / 2 (Aralık 2014): 74-83 .
AMA Sarıkaya A. , Akman Mert Ö. , Yıldırım D. Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği. YBHD. 2014; 18(2): 74-83.
Vancouver Sarıkaya A. , Akman Mert Ö. , Yıldırım D. Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2014; 18(2): 74-83.
IEEE A. Sarıkaya , Ö. Akman Mert ve D. Yıldırım , "Enfektif Endokardit Olgusuna Yönelik Bakım Planı Örneği", , c. 18, sayı. 2, ss. 74-83, Ara. 2014