KAPİTALİZMİN KRİZLERİNİ MINSKY’NİN FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE ANLAMAK

Bu çalışmanın amacı Minsky’nin ortaya koyduğu finansal istikrarsızlık hipotezi yaklaşımının kapitalizmin krizlerini açıklama konusunda ana akım iktisat teorisine göre üstün bir bakış açısına sahip olmasına rağmen bir takım sınırlılıklarının bulunduğunu tartışmaktır. Bu amaçla bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Minsky’nin ana akım iktisat teorisine yönelttiği eleştiriler incelenecek, ikinci bölümde Minsky’nin bu eleştiriler çerçevesinde ortaya koyduğu finansal istikrarsızlık hipotezi ortaya konulacak ve çalışma Minsky’nin iş çevrimleri teorisinin günümüz modern kapitalizmin yaşadığıl krizlerin açıklanmasında yeterli olup olmadığının tartışılması ile son bulacaktır.  

___

  • KAYNAKLARArrighi, G. (2010), Adam Smith Pekin’de: 21. Yüzyılın Soykütüğü, (Çev.: İ. Yıldız), Yordam Kitap, İstanbul.Baran, P.A. ve Sweezy, P. (2007), Tekelci Sermaye, (Çev.: G. Akalın), Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.Baş Dinar, G. (2011), Kapitalizmin İstikrarsızlığı: Veblen, Keynes, Minsky, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Baş Dinar, G. (2018). “Küreselleşmenin Krizinden Krizin Küreselleşmesine”, Bugünkü Küreselleşmeyi Anlamak (Eds. S. Durusoy ve I.Ş. Çakmak), s. 1-32.Blackenburg, S. ve J. G. Palma. (2009), “Introduction: The Global Financial Crisis”, Cambridge Journal of Economics, 33 (4), pp. 531-538.Brenner, R. (2011). “Küreselleşme ve Yeni Uzun Dalga Efsanesi”, iç. Richard Brenner ve Michael Pröbristing (Der.), Marksist Krizi Teorisi ve Kredi Krizi, (Çev. S. Çakmak Şahin ve A. Şen Taşbaşı), Yordam Kitap, İstanbul, ss. 171-217.Brenner, R. (2015), Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon, (Çev.: B. Akalın), İletişim Yayınları, İstanbul.Curtis, N. (2015), İdiotizm: Kapitalizm ve Hayatın Özelleştirilmesi, (çev. M. Ratip), İletişim Yayınları, İstanbul.Crotty, J.R. (2009), “Structural Causes of the Global Financial Crisis: A Critical Assesment of the New Financial Architecture”, Cambridge Journal of Economics, 33 (4), ss. 563-580.Crouch, C. (2014). Neoliberalizmin Garip Ölümsüzlüğü, (Çev. U. Gezen), Açılım Kitap, İstanbul. Douzinas, C. (2015), Krizde Felsefe ve Direniş, (Çev.: T. B. Işık), Metis Yayınları, İstanbul.Dumenil, G. Ve D. Levy. (2011), The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.Engelen, E. at al. (2011), After the Great Complacence: Financial Crisis and The Politics of Reform, Oxford University Press, Oxford-New York.Ergül, Y. T. (2005). Ekonomik İstikrarsızlıkları Anlamada Minsky’nin Fnansal İstikrarsızlık Hipotezi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Fine, B. ve A. Saad-Filho. (2012), Marx’ın Kapital’i, (Çev.: N. Satlıgan), Yordam Kitap, İstanbul.Foster, J.B. (2008), Kapitalizmin Malileşmesi ve Kriz, (Çev.: Ç. Çidamlı), Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.Harvey, D. (2014), Post Modernliğin Durumu, (Çev.: S. Savran), Metis Yayınları, İstanbul.Karadağ, B. (2004). Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Kaufman, H. (2013). Önsöz, s.xv-Keynes, J. M. 1971 (1930). A Treatise On Money, D.E. Moggridge (ed), Collected Writings of J. M. Keynes, UK: The Macmillan Press.Keynes, J. M. 1971 (1930). A Treatise on Money, D.E. Moggridge (ed.), Collected Writings of J.M. Keynes, UK: Macmillan Press.Keynes, J. M. 1973 (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan.Lapavitsas, C. (2010), “Finansallaşmış Kapitalizm: Kriz ve Finansal Müsadere”, iç. Costas LAPAVITSAS (Haz.), Finansallaşma ve Kapitalizmin Krizi, (Çev.: T. Öncel), Yordam Kitap, İstanbul, ss.25-74.Mehrling, P. (2000). “Minsky and Modern Finance: The Case of Long Term Capital Management”, The Journal of Portfolio Management, s.81-88.Minsky, H.P. 2008 (1975). John Maynard Keynes, USA: Mc Graw Hill.Minsky, H.P. (1982). Can It Happen Again? Essays on Instability and Finance, New York: M.E. Sharpe.Minsky, H.P. 2008 (1986). Stabilizing An Unstable Economy, USA: Mc Graw Hill.Minsky, H.P. (1993). Finance and Stability: The Limits of Capitalism, Working Paper, 93, The Levy Economics Institute of Bard College. Minsky, H.P. (1996). Uncertainty and The Institutional Structure of Capitalist Economies, Journal of Economic Issues, 30, 357-368.Özel, H. Ve Özgür, G. (2010). “Küreselleşme, Finansal Genişleme ve Bunalım”, Amme İdaresi Dergisi, 43 (1), 33-56.Palley, Thomas (2010). “The Limits of Minsky’s Financial Instability Hypothesis as an Explanation of the Crisis”, Monthly Review, 61 (11), 1-10.Palma, J.G. (2009), “The Revenge of The Market on the Rentiers: Why Neo-Liberal Reports of The End of History Turned Out to be Premature”, Cambridge Journal of Economics, 33 (4): pp. 829-869.Papadimitrou, D. M. Ve Wray, L. R. (2008). “The Economic Contributions of Hyman Minsky: Varieties of Capitalism and Institutional Reform”, Review of Political Economy, 10 (2), 199-225.Papadimitrou, D. M. Ve Wray, L. R. (2008). “Minsky’s Stabilizing An Unstable Economy: The Decades Later, H. Minsky”, Stabilizing An Unstable Economy, (s. xi-xxxv), USA: Mc Graw Hill. Pröbristing, M. (2011), “Emperyalizm ve Kapitalizmin Çöküşü” iç. Richard BRENNER ve Michael PRÖBRİSTİNG (Der.), Marksist Kriz Teorisi ve Kredi Krizi, (Çev.: S. Çakmak Şahin ve A. Şen Taşbaşı), Yordam Kitap, İstanbul, ss. 61-112.Raines, J. P. ve C. G. Leathers (2008), Dept, Innovations, and Deflation: The Theories of Veblen, Fisher, Schumpeter and Minsky, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Savran, S. (2013), Üçüncü Büyük Depresyon, Yordam Kitap, İstanbul. Shaikh, A. ve E.A. Tonak. (2012), Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi, (Çev.: H. Arslan), Yordam Kitap, İstanbul.Türel, O. (2017), Küresel Tarihçe: 1945-79, Yordam Kitap, İstanbul Tymoigne, E. (2008). “Minsky and Economic Policy: “Keynesiasim” All Over Again?, Working Paper, 547, The Levy Economic Institute of Bard College.Wade, R. (2009), “From Global Imbalances to Global Reorganizations”. Cambridge Journal of Economics, 33 (4), pp. 539-562.Wray, L.R. (2009), “The Rise and Fall of Money Manager Capitalism: A Minskian Approach”, Cambridge Journal of Economics, 33 (4), pp. 807-828.

___

APA Baş Dinar, G. (2018). KAPİTALİZMİN KRİZLERİNİ MINSKY’NİN FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE ANLAMAK . Yildiz Social Science Review , 4 (2) , 167-186 .