Renal Transplantasyon Sonrası Erken Dönemde İnflamatuar Marker Olarak B-2 Mikroglobulin ve Pentraksinin Kullanımı

Amaç: Kronik böbrek hastalığında böbrek nakil alıcılarında inflamasyon belirteci olarak en sık kullanılan biyomarker CRP olmuş, renal fonk-siyonlar ise kreatinin düzeyleri ile takip edilmiş-tir. Bu çalışmada inflamatuar belirteç olarak B2 mikroglobulin ve pentraksin seviyelerinin renal transplant yapılan hastalarda erken dönemdeki seyrini kaydettik ve inflamasyon belirteci olarak kullanılabilirliğini belirlemeyi amaçladık Gereç ve Yöntemler: Çalışma Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında canlı donörlerden böbrek nakli yapılan 23 yetişkin hasta ile yapılan prospek-tif bir gözlem çalışmasıdır. Hastaların demografik özellikleri, transplantasyon sonrası ilk gün, 3.gün , 7.gün ve 30.gün kan örnekleri alınarak biyokimya parametreleri ve inflamasyon belirteçleri çalışıldı. Bulgular: Çalışmamıza alınan 23 hastanın 18’i (%78) transplantasyon öncesi diyaliz prog-ramındaydı, 5 hasta (% 22) ise preemptif diyaliz aldı. Laboratuar çalışmalarda B2 Mikroglobulin seviyelerinde postoperatif ilk gün 3. Gün ve 7.gün anlamlı düşüşler (p0.05). Kreatinin seviyeleri ise 3.günde ilk güne göre anlamlı olarak düştüğü izlenirken 1.hafta ve 1.ayda ise anlamlı değişim göstermedi. B2 mik-roglobulin ile kreatinin arasında postop 0.gün ile 3.gün, 7.gün ve 1.ayda anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p< 0.05). Pentraksin ve CRP seviyeleri ise 3.günde ilk güne göre anlamlı olarak yükseldi son-rasında 7.gün ve 1.ayda anlamlı olarak düştü (P< 0.05). Ancak Pentraksin değişimleri ile CRP deği-şimleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Sonuç: Böbrek transplant alıcılarında inflamasyonun erken dönemde belirlenmesi greft rejeksiyonu riski açı-sından önemlidir. Greft rejeksiyonu açısından ve renal fonksiyon-ların değerlendirilmesinde yeni belirteçler olarak B2 mikroglobulin ve Pentraksin seviyeleri kullanılabilir ancak bu konuda daha geniş hasta sayıları ile yapılacak randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Use of B-2 Microglobulin and Pentraxin as an Inflammatory Marker in the Early Post-Renal Transplantation Period

Objective: CRP was the most commonly used marker of inflammation in renal transplant reci-pients in chronic renal disease, and renal functi-ons were monitored with creatinine levels. In this study, we recorded the early course of B2 microg-lobulin and pentraxin levels as inflammatory mar-kers in renal transplant patients and aimed to de-termine its usefulness as markers of inflammation. Materials and Methods: This is a prospective observation study of 23 adult patients who un-derwent renal transplantation from living donors between January and June 2017. Demographic characteristics, blood samples, biochemical para-meters and inflammation markers were studied on the first day, 3rd day, 7th day and 30th day after transplantation. Results: 18 (78%) of the 23 patients included in our study were in the pre-transplant dialysis program and 5 (22%) received preemptive dialysis. There were significant decreases in B2 microglo-bulin levels on the first postoperative day on the 3rd day and 7th day (p 0.05). Creatinine levels decreased significantly on the third day compared to the first day. There was a significant positive correla-tion between B2 microglobulin and creatinine at postoperative day 0, day 3, day 7 and month 1 (p

Kaynakça

1. Honda H, Qureshi AR, Heimbürger O, et al. Serum al-bumin, C-reactive protein, interleukin 6, and fetuin A as predictors of malnutrition, cardiovascular disease, and mortality in patients with ESRD. Am J Kidney Dis. 2006;47(1):139-148.

2. Cicora F, Roberti J, Lausada N, et al. Immunosuppression in kidney donors with rapamycin and tacrolimus. Proinf-lammatory cytokine expression [in Spanish]. Medicina (B Aires). 2012;72(1):3-9.

3. Woitas RP, Stoffel-Wagner B, Poege U et al. Low-molecular weight proteins as markers for glomerular filtration rate. Clin Chem 2001; 47: 2179–2180.

4. Cheung AK, Rocco MV, Yan G et al. Serum beta-2 microg-lobulin levels predict mortality in dialysis patients: results of the HEMO study. J Am Soc Nephrol 2006; 17: 546–555.

5. Bianchi C, Donadio C, Tramonti G et al. Reappraisal of se-rum beta2-microglobulin as marker of GFR. Ren Fail 2001; 23: 419–429.

6. Donadio C, Lucchesi A, Ardini M et al. Cystatin C, beta 2-microglobulin, and retinol-binding protein as indicators of glomerular filtration rate: comparison with plasma crea-tinine. J Pharm Biomed Anal 2001; 24: 835–842.

7. Bernier GM, Post RS. 2-Microglobulin. A marker of renal homograft survival. Transplantation 1973; 15: 176–179.

8. Poge U, Gerhardt T, Bokenkamp A et al. Time course of low molecular weight proteins in the early kidney transplan-tation period—influence of corticosteroids. Nephrol Dial Transplant 2004; 19: 2858–2863.

9. Matos AC, Durao MS Jr., Pacheco-Silva A. Serial beta-2 microglobulin measurement as an auxilliary method in the early diagnosis of cytomegalovirus infection in renal transplant patients. Transplant Proc 2004; 36: 894–895.

10. Sasaki TM, Pirsch JD, D’Alessandro AM et al. Increased beta 2- microglobulin (B2M) is useful in the detection of post-transplant lymphoproliferative disease (PTLD). Clin Transplant 1997; 11: 29–33.

11. Mantovani A, Garlanda C, Bottazzi B, et al. The long pentraxin PTX3 in vascular pathology. Vascul Pharmacol 2006;45:326- 330.

12. Boehme M, Kaehne F, Kuehne A, et al. Pentraxin 3 is eleva-ted in haemodialysis patients and is associated with cardi-ovascular disease. Nephrol Dial Transplant 2007;22:2224-2229.

13. Muller B, Peri G, Doni A, et al. Circulating levels of the long pentraxin PTX3 correlate with severity of infection in critically ill patients. Crit Care Med 2001;29:1404-1407.

14. Kovacs A, Tornvall P, Nilsson R, Tegnér J, Hamsten A, Björ-kegren. Human C-reactive protein slows atherosclerosis development in a mouse model with human-like hyper-cholesterolemia. Proc Natl Acad Sci USA 2007;104:13768-13773.

15. Tong M, Carrero JJ, Qureshi AR, et al. Plasma pentraxin 3 in patients with chronic kidney disease patients: associ-ations with renal function, protein-energy wasting, cardi-ovascular disease, and mortality. Clin J Am Soc Nephrol 2007;2:889-897.

16. Suliman ME, Qureshi AR, Carrero JJ, et al. The long pent-raxin PTX- 3 in prevalent hemodialysis patients: associati-ons with comorbidities and mortality. QJM 2008;101:397-405.

17. Risch L, Blumberg A, Huber AR. Assessment of renal fun-ction in renal transplant patients using cystatin C. A com-parison to other renal function markers and estimates. Ren Fail 2001; 23: 439–448.

18. Akbas SH, Yavuz A, Tuncer M et al. Serum cystatin C as an index of renal function in kidney transplant patients. Transplant Proc 2004; 36: 99–101.

19. Andriy V. Trailin, Marina V. Pleten, Tatiana I. Ostapenko, Nadiia F. Iefimenko, and Olexander S. Nikonenko, “High Serum Level of β2-Microglobulin in Late Posttransplant Period Predicts Subsequent Decline in Kidney Allograft Function: A Preliminary Study,” Disease Markers, vol. 2015, Article ID 562580, 10 pages, 2015.

20. Mantovani A, Garlanda C, Doni A, Bottazzi B. Pentraxins in innate immunity: from C-reactive protein to the long pentraxin PTX3. J Clin Immunol 2008;28:1-13.

21. Imai N, Nishi S, Yoshita K, et al. Pentraxin-3 expression in acute renal allograft rejection. Clin Transplant2012;26:25-31.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

839172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Role Of Blood Neutrophil / Lymphocyte Distribution İn The Diagnosis Of Prostate Cancer

Mehmet Eflatun DENİZ, Hakan ERÇİL, Ergün ALMA, Erbay TÜMER, Adem ALTUNKOL, Umut UNAL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Ratlarda Yaşlanmanın Mesane Fonksiyonları Üzerinde Oluşturduğu Değişikliklerin İncelenmesi

Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Özge UZUN

Retrospective Analysis of Penile in Superficial Dorsal Vein Thrombosis

Tuncay TAŞ, Basri ÇAKIROĞLU, Ersan ARDA

Evaluating The Relationship Between Age at Orchiopexy Performed at Our Center and Socio-Economic Development Level of Van Province

Abdullah GUL, Murat GUL, Nazim Abdulkadir KANKİLİC, Ahsen Karagozlu AKGUL

The Relationship Between Benign Prostate Hyperplasia Related Lower Urinary Tract Symptoms And Vitamin D Level in Aging Male

Musa Ali KUTLUHAN, Tuncay TOPRAK

Results Of Living With An Encrusted Double J Stent For More Than 10 Years

Ekrem AKDENİZ, Kenan ÖZTORUN

Distal Üreteral Taşların Üreterorenoskopik Tedavisinde Balon Dilatasyonunun Etkinlik Ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Mehmet Oğuz ŞAHİN, Volkan ŞEN, Bora İRER, Güner YILDIZ

Castleman’s Disease: A Rare Retroperitoneal Mass In The Pararenal Space Treated With Laparoscopic Approach

Uygar MİÇOOĞULLARİ, Asım ÖZAYAR, Ali Fuat ATMACA

Alt Pol Böbrek Taşlarının Tedavisinde Şok Dalga Litotripsi ve Retrograd İntrarenal Cerrahi Etkinliğinin Karşılaştırılması: Tek Merkez, Vaka Kontrol Çalışması

Serdar YALÇIN, Nejdet KARŞIYAKALI, Engin KAYA, Sercan YILMAZ, EYMEN GAZEL, Sanan ASGARLI, Mesut GÜRDAL, SELAHATTİN BEDİR

Can Indirect Inflammatory Markers Differentiate Brucella Epididymo-Orchitis From Non-Brucella Epididymo-Orchitis?

Salih POLAT, Abdullah ERDOĞAN