Toplumda sosyal eğilimlerin değerlendirilmesi-270 kişi üzerinde pilot çalışma

Biz bu çalışmamızda holistik yaklaşım kapsamında eriş-kinlerin çeşitli sosyal eğilimlerini ölçecek bir ölçek geliş-tirmeyi planladık. Çalışmada 270 kişiye anket uyguladık. Pilot test ile, belirli faktörler altında olumlu ve olumsuz yönde ilişkili 49 tutum cümlesi ile oluşturduğumuz formu test ettik. Cevapları 5’li Likert tipi skorlama ile ölçtük. Çalışmadanönce anketin yapısı ve uyumu değerlendirildi. Daha sonra erişkin kişilere anket vererek zaman uyumu açısından değerlendirmek istedik. Olumsuz tutum cümlelerinin skor-larını 6’dan çıkararak puanladık. Skorların SPSS istatistik programında güvenilirlik ve faktör analizlerini yaptık ve geçerliliğini değerlendirdik. Faktör analizinde 6 faktörlü 22 sorulu bir ölçek elde ettik. Bu ölçeğin genel olarak Cronbach-alpha değeri 0,786 (Düzeltilmiş 0,806) idi. Ölçeğe “Fatih-Sosyal Eğilimler ölçeği-Erişkin versiyonu” ismini verdik. Ölçeğinfaktörleri; “Sosyal Uyum ve Statü”, “Şiddetten Kaçınma”, “Maddeden Kaçınma”, “Aile Statüsü”, “Ekonomik Durum” ve “Hedef ve idealler” olarak belirlendi. Faktör skorları arasında korelasyon ilişkileri araştırıldı. “Sosyal Uyum ve Statü” ile “Maddeden Kaçınma”, “Aile Statüsü” ve “Hedef ve İdealler” skorları arasında pozitif yönde korelasyonlar mevcuttu. Ayrıca “Maddeden Kaçınma” ile “Şiddetten Kaçınma”, “Aile Statüsü”, ve “Hedef ve İdealler” skorları arasında pozitif korelasyonlar saptadık. Bunlardan başka “Şiddetten Kaçınma” ile “Aile Statüsü”, “Ekonomik Durum” ve “Hedef ve İdealler” arasında, “Aile Statüsü” ile “Hedef ve İdealler” arasında da ek olarak pozitif korelasyonlar saptadık. Sonuç olarak: İnsanların çeşitli sosyal eğilimlerini ölçebi- lecek olan ölçeğimiz, rehberlik hizmetleri, psikososyal uygulamalar ve bu konuda yapılacak çeşitli araştırma-larda kullanılabilir olduğu kanısındayız.

Evaluation of social tendencies among adults: A pilot study of 270 subjects

We aimed to develop a scale for measuring social tendencies among adults in the holistic approach spectrum. We applied a pilot questionnarie to 270 subjects. We tested 49 negative and positive sentences under relative factors. We measured sentences by 5 fold Likert scale. Initially, we evaluated general structure and harmony of questionnaire. Then we asked adults to answer appropriate sentences. Negative sentences were scored by substraction of point from 6. We analyzed data by factor and reliability methods in SPSS for windows and evaluated for validity. We obtained a scale with 6 factors and 22 attitude sentences. Cronbach-alpha value was 0.786 (Corrected 0.806) of scale. We named it as Fatih-Scale of Social Tendencies-Adult version. Factors were; Social adaptation & status, avoiding of substance, avoiding of violence, economic status, family status, aims & ideas, Some correlations between factors were observed; positive correlations between social adaptation & status and avoiding of substance, family status, aims & ideas, between avoiding of substance and avoiding of violence, family status, aims & ideas, between avoiding of violence and family status, economic status, aims & ideas, between family status and aims & ideas. As a result, our scale may measure different social tendencies of adults and may be used some guidance serves, psychosocial applications, and scientific researches in the future.

Kaynakça

1.

Rakel. Textbook of Family Medicine, 7th ed. Chapter 4 – Psychosocial Influences on Health. Saunders 2007. 2.

Engel GL. The need for medical model: A challenge for biomedicine. Science 1977;196: 129-36. 3.

Andrews and Jenkins, editors. Assessing potential violence. Managing Mental Disorders Vol 2. WHO 2000. 4.

Eyler AE, Cohen M. Case Studies in Partner Violence. Am Fam Physician 1999;60: 2569-76. 5.

Tekin O, Özkara A, Cebeci S, Işık B, Çatal F, Doğan DG, ve ark. "11-20 yaş öğrencilerde sosyal eğilimler anketi (308 öğrenci üzerinde pilot çalışma)", Yeni Tıp Dergisi 2007;24: 198-204. 6.

ANKET. Türker BAŞ. Seçkin Yayıncılık Ankara 2003; 181-90. 7.

William M. Trochim. Research Methods Knowledge Base-Internal Validity Cornell University Publications 1999. 8.

Kazım ÖZDAMAR. Tıp Biyoloji Eczacılık Ve Diş Hekimliği Öğrencileri İçin SPSS İle Biyoistatistik. Kaan Kitabevi 2001; 129-60. 9.

Prof.Dr. Kazım Özdamar. Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi. Kaan Kitabevi. Bölüm 19. Güvenilirlik ve Soru Analizi 2002; 661-76. 10.

Prof.Dr. Kazım Özdamar. Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi. Kaan Kitabevi. Bölüm 9 Faktör Analizi 2004; 235-76.

Kaynak Göster