2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları

Bu çalışmada amaç, Avrupa Birliği bütçesine yansıyan yeni dönemsel öncelikleri ve bu öncelikleri koşullandıran güncel zorlukları dikkate alarak, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi’ni analiz etmektir. Bu doğrultuda, konuya ilişkin başta Avrupa Komisyonu olmak üzere resmi kurumlara ait asli metinler, değerlendirmeler, raporlar ve tamamlayıcı belge ve bağıtların yanı sıra resmi verilerin içeriği, sistematik olarak incelenmek ve yorumlanmak suretiyle analiz edilmiştir. Yapısı ve evrimi itibariyle kendine özgü bir bütünleşme örneği olan Avrupa Birliği’nin, tüm bileşenlerine ve politikalarına işlemiş olan bu özgünlüğü bütçesine de yansımıştır. Avrupa Birliği’nin bir nevi yeniden dağıtım mekanizması olan bütçesi, gerek Avrupa bütünleşmesinin dinamikleriyle, gerekse politik öncelikleriyle iç içe geçmiş bir gelişim çizgisi izlemiştir. Topluluğun ilk dönemlerinden günümüze kadar geçen süreçte Avrupa Birliği, temel stratejik söylem ve politikalarını korumakla birlikte, her bir mali döneme yansıyan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisini dönemsel önceliklerine aktarmak suretiyle değişmiş ve dönüşmüştür. Mevcut bütçe dönemi (2014-2020) kaçınılmaz olarak küresel finans krizinin ve Euro Alanı Krizi’nin gölgesinde şekillenirken, 2021-2027 bütçesi ise ekonomik boyutun yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde derinleşen siyasi, sosyal ve çevresel krizlerin çözümüne yönelik önlemleri önceleyerek tasarlanmıştır. Avrupa Birliği’nin yeni mali döneminde, güncel zorluklarla başa çıkabilmek için belirlenen öncelikler, bütçedeki fonların yapısını, büyüklüğünü ve tahsisini de önemli oranda etkilemiştir. Böylece “Koruyan, Güçlendiren ve Savunan bir Birlik için Modern bir Bütçe” söylemiyle başlayan yeni dönem, başlıkların ve programların uygulamada sonuç verebilmesini, diğer bir deyişle verimliliği merkeze alarak planlanmıştır. Bununla birlikte bu tasarı, Birlik açısından güncel gelişmelerden ve çatışmalardan da beslenen muhtelif çelişkiler barındırmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada özgün olarak, Avrupa Birliği’nin yeni bütçesinin henüz taslak halinde olduğu ve onay sürecinde tartışılmaya devam edildiği de dikkate alındığında, yeni mali tasarıya ve onun asli bileşenlerine yönelik erken bir analiz ve yeri geldiğinde eleştirel bir bakış ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Multiannual Financial Framework for 2021-2027: The Reflections of Current Challenges in European Union on Budget Priorities

The aim of this study is to analyze the 2021-2027 Multiannual Financial Framework by taking into account the new cyclical priorities reflected on the European Union budget and the current challenges that condition these priorities. In this respect, the main texts, evaluations, reports and supplementary documents and conclusions of the official institutions -especially the European Commission- as well as the content of official data were scrutinized systematically by analyzing and interpreting them. The unique characteristics of the European Union, as a unique example of integration in terms of its structure and evolution, has been infiltrated in all its components and policies, reflected on its budget too. The European Union’s budget, which is a kind of redistribution mechanism, has followed a development line intertwined with the dynamics of European integration and political priorities. In the process from the first periods of the Community to the present day, the European Union has changed and transformed by transferring the impact of global and regional developments reflected on each fiscal period to its priorities, while preserving its basic strategic discourses and policies. The current budget period (2014-2020) is inevitably shaped by the global financial crisis and the Euro Area Crisis, while the 2021-2027 budget is designed to prioritize measures to address deepening political, social and environmental crises, as well as the economic dimension. In the new financial period of the European Union, the priorities set to deal with current challenges have significantly affected the structure, size and allocation of funds in the budget. Thus, this new period, which started with the discourse of “A Modern Budget for a Union that Protects, Strengthens and Defends”, was planned by putting the headings and programs in practice, in other words, efficiency in the center. However, this draft contains various contradictions that are fed by the current developments and conflicts for the Union. Within this context, originally in this study, when it is taken into consideration that the new budget of the European Union is still in draft and it is still being discussed during the approval process, it is attempted to make an early analysis and a critical view if need be, to the official text and its essential components of the new financial framework.

Kaynakça

Avrupa Birliği Bakanlığı ve TÜBİTAK. 2016. “Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı”, https://www.ab.gov.tr/files/SBYPB/birlik%20programlari/horizon_2020_programi.pdf (01.10.2019).

Benedetto, Giacomo ve Milio, Simona (Ed.). 2012. European Unions Budget Reform: Institutions, Policy and Economic Crisis, Palgrave Macmillan.

Bilici, Nurettin. 2005. Türkiye-AB İlişkileri (Genel Bilgiler, İktisadi-Mali Konular, Vergilendirme), Seçkin Yayıncılık.

Cengiz, Çağdaş. 2018. Döviz Kurları, Euro ve Türkiye Ekonomisi. Ankara: İmaj Yayınevi.

European Commission. 2012. “Own Resources for 2014-2020”, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/eu-revenue-own-resources/2014-2020/ (01.10.2019).

European Commission. 2017a. “Future financing of the EU”, The High Level Group set up jointly by the European Parliament, the Council and the European Commission Final Report, https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/long-term-planning/future-long-term-budget/en (01.10.2019).

European Commission. 2017b. “New Budgetary Instruments for a Stable Euro Area Within the Union Framework, COM (2017) 822”. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN (01.10.2019).

European Commission. 2017c. “Statement of President Juncker on the Proclamation of the European Pillar of Social Rights”. https://ec.europa.eu/cyprus/news/20171117_en (01.10.2019).

European Commission. 2017d. “Moving forward on the European Pillar of Social Rights: Commission seeks to promote social protection for all”. https://ec.europa.eu/cyprus/news/20171120_3_en (01.10.2019).

European Commission. 2018a. “Accompanying Staff Working Document, Spending Review, SWD (2018) 171”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:171: FIN (01.10.2019).

European Commission. 2018b. “A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends: The Multiannual Financial Framework for 2021-2027, COM/2018/321”. https://eur-lex.europa.eu/ (01.10.2019).

European Commission. 2018c. “Report of the Independent High Level Group on Maximising the Impact of EU Research and Innovation Programmes”. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN (01.10.2019).

European Commission. 2018d. “Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Councıl on Establishing the specific programme implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, 2018/0225 (COD)”. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7cc790e8-6a33-11e8-9483-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_1&format=PDF (01.10.2019).

European Commission. 2018e. “Proposal for a Council Decision on the System of Own Resources of the European Union, COM(2018) 325 final”, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/system-own-resources-may2018_en.pdf (01.10.2019).

European Commission. 2018f. “Proposal for a Council Regulation Laying Down Implementing Measures for the System of Own Resources of the European Union, COM(2018)327/F1. https://eur-lex.europa.eu/ (01.10.2019).

European Commission. 2019a. “A ‘No-Deal’ Brexıt: The EU Budget”. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_budget_contingency_final.pdf (01.10.2019).

European Commission. 2019b. “EU Budget Own Resources”. https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources_en#own_res (01.10.2019).

European Council. 2014. “Own Resources for 2014-2020”. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/eu-revenue-own-resources/2014-2020/ (01.10.2019).

European Council. 2019. “Multiannual financial framework: shaping EU expenditure”. https:// www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/ (01.10.2019).

European Parliament. 2018. “Own resources of the European Union: Reforming the EU’s Financing System”. http://www.parl2019ro.eu/eu/HTP_BLOB?id=3948&tip=pdf&blb=3 (01.10.2019).

European Parliament. 2019a. “2021-2027 multiannual financial framework and new own resources: Analysis of the Commission's proposal”. http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/db93fa39-84ce-44fe-b4fa-4c6824185e13/2021-2027_Multiannual_financial_framework_and_new_own_resources_-_Analysis_of_the_Commission's_proposal_.pdf (01.10.2019).

European Parliament. 2019b. “Legislative Training Schedule”. http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-2021-2027-mff (01.10.2019).

Güvenç, Müge H. 2010a. “Avrupa Birliği Bütçesi.” Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi I.

Güvenç, Müge H. 2010b. “Avrupa Birliği Bütçesi’nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi”. Maliye Dergisi 158:513-530.

İKV. 2004. Avrupa Birliği’nin Bütçesi ve Türkiye’deki Bütçe Sisteminin AB’ye Uyumu, İstanbul.

İKV. 2019. “2021-2027 Bütçe Döneminde AB’nin Bölgesel Politikasi”. İKV Değerlendirme Notu No: 223.

Keep, Matthew. 2019. “A Guide to the EU Budget”, Briefing Paper No: 06455, House of Commons Library.

Kurtar, Adem ve Cengiz, Çağdaş. 2019. Avrupa Birliği 2021-2027 Bütçesi ve Türkiye. Ankara: İmaj Yayınevi.

London School of Economics and Political Science. 2018. “Aligning national and international climate targets” Grantham Institute, http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/ (01.10.2019).

Schumpeter, Joseph A. 2010. Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge Classics.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar630197, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {1 - 17}, doi = {10.19168/jyasar.630197}, title = {2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları}, key = {cite}, author = {Cengiz, Çağdaş and Kurtar, Adem} }
APA Cengiz, Ç , Kurtar, A . (2019). 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , Special Issue on Business and Organization Research , 1-17 . DOI: 10.19168/jyasar.630197
MLA Cengiz, Ç , Kurtar, A . "2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 (2019 ): 1-17 <
Chicago Cengiz, Ç , Kurtar, A . "2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 (2019 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları AU - Çağdaş Cengiz , Adem Kurtar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19168/jyasar.630197 DO - 10.19168/jyasar.630197 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 14 IS - SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.630197 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları %A Çağdaş Cengiz , Adem Kurtar %T 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları %D 2019 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 14 %N %R doi: 10.19168/jyasar.630197 %U 10.19168/jyasar.630197
ISNAD Cengiz, Çağdaş , Kurtar, Adem . "2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 / (Kasım 2019): 1-17 .
AMA Cengiz Ç , Kurtar A . 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2019; 14: 1-17.
Vancouver Cengiz Ç , Kurtar A . 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2019; 14: 1-17.
IEEE Ç. Cengiz ve A. Kurtar , "2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 14, ss. 1-17, Kas. 2019, doi:10.19168/jyasar.630197
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

23.2b13.1b