Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Çalışmada, öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma beceri düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve öğrenim görülen okulun sosyoekonomik düzeyine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ilinden alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyde üç ortaokul belirlenmiştir. Ardından bu okullarda öğrenim gören ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nce öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş toplamda 47 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin kendi seviyelerine uygun metinler okutulmuş; prozodi puanları, okuma hızı ve doğru okuma yüzdelerine ulaşılarak akıcı okuma beceri düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenme güçlüğü olan bireylerin prozodi becerileri, doğru okuma becerileri ve okuma hızlarının beklenen düzeyden oldukça düşük olduğu, en yüksek seviyede okuma yapan öğrencinin bile ortalamanın altında kaldığı belirlenmiştir. Bu öğrencilerinin akıcı okuma becerileri, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşmamıştır. Öğrenim görülen okulun sosyoekonomik düzeyine göre ise negatif yönde bir ilişkiye rastlanarak düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin diğerlerine nazaran daha akıcı okuduğu, yine de ortalamaların altında kalarak beklenen akıcı okuma becerisine ulaşamadığı görülmüştür.

Investigating Fluent Reading Skills of Secondary School Students with Learning Difficulties

In this study, we aimed to investigate the fluent reading skills of secondary school students who were diagnosed with learning difficulty; the investigation was based on the socioeconomic level of the school, gender, and class. To this end, three secondary schools from lower, middle, and upper socioeconomic levels were chosen from the province of Ankara. Students who were diagnosed with a learning difficulty by the Guidance Research Center were evaluated. A total of 47 students were included in this study. We observed that prosody skills, correct reading skills, and reading speed of the students with learning difficulties were significantly lower than the expected levels. Strikingly, even the students with the highest level of reading skills were below average. Further, there was no difference among the students based on variables such as class and gender. A negative relationship was found between the socioeconomic level of the school and fluent reading skills of these students.

Kaynakça

Akyol, H. (2005). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, A., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. (2014). Okumayı Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınları.

Altuntaş, F. (2010). Sınıf öğretmenlerinin disleksiye ilişkin bilgileri ve dislektik öğrencilere yönelik çalışmaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Anastasi, A. (1982). Psychological testing. New York: McMillan Publishing Co.

Archer, A. L., Gleason, M. M. ve Vachon, V. L. (2003). Decoding and fluency: Foundation skills for struggling older readers. Learning disability quarterly, 26(2), 89-101.

Arıcı, Ö. ve Altıntaş, Ö. (2014). PISA 2009 okuma becerileri yeterliklerinin sosyoekonomik alt yapı ve okul öncesi eğitime katılım açısından incelenmesi “Türkiye Örneği”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 423-448.

Ateş, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin prozodik okuma becerileri ile okuma kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 4(3), 207-216.

Balcı, E. (2015). Amerika Birleşik Devletleri’nde disleksili bireylere uygulanan eğitim ve öğretim programlarının Türkiye’de yapılan çalışmalara katkısı açısından değerlendirilmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Balcı, E. ve Çayır, A. (2017). Disleksi riski taşıyan 4. sınıf öğrencisinin fonolojik farkındalığının arttırılmasında çoklu duyusal öğrenme’nin etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 201-216.

Barton, S. (2002). Warning signs of dyslexia. 13.08.2019 tarihinde https://bartonreading.com/pdf/Dys-warningsigns1.pdf adresinden erişildi.

Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.

Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227-244.

Baydık, B. (2006). Okuma güçlüğü olan çocukların sözcük okuma becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(1), 29-36.

Beaton, A. A. (2002). The relation of planum temporale asymmetry and morphology of the corpus callosum to handedness, gender, and dyslexia: A review of the evidence. Brain and Language, 60(2), 255–322.

Bosman, A. M., Vonk, W. ve Van Zwam, M. (2006). Spelling consistency affects reading in young Dutch readers with and without dyslexia. Annals of Dyslexia, 56(2), 271-300.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.

Chan, D. W., Ho, C. S. H., Tsang, S. M., Lee, S. H. ve Chung, K. K. (2007). Prevalence, gender ratio and gender differences in reading related cognitive abilities among Chinese children with dyslexia in Hong Kong. Educational Studies, 33(2), 249-265.

Chard, D. J., Vaughn, S. ve Tyler, B. J. (2002). A synthesis of research on effective interventions for building reading fluency with elementary students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 35(5), 386-406.

Collette, M. A. (1979). Dyslexia and classic pathognomic signs. Perceptual and Motor Skills, 48(3), 1055-1062.

Coşkun, E. (2003). Çeşitli değişkenlere göre lise öğrencilerinin etkili okuma becerileri ve bazı öneriler. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 101.

Çetinkaya, F. Ç., Ateş, S. ve Yıldırım, K. (2016). Prozodik okumanın aracılık etkisi: Lise düzeyinde okuduğunu anlama ve akıcı okuma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 809-820.

Çiftçi, Ö. ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 109-129.

Ehri, L. C. (2005). Learning to read words: Theory, findings, and issues. Scientific Studies of reading, 9(2), 167- 188.

Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. Surface dyslexia, 32, 301-330.

Hitchcock, C. H., Prater, M. A. ve Dowrick, P. W. (2004). Reading comprehension and fluency: Examining the effects of tutoring and video self-modeling on first-grade students with reading difficulties. Learning Disability Quarterly, 27(2), 89-103.

Kaya, D. ve Doğan, B. (2016). Birinci sınıf öğrencilerinin akıcı okumalarının değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, 11(3), 1308-2140.

Keskin, H. K. ve Baştuğ, M. (2013). Geçmişten günümüze akıcı okuma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 189-208.

Keskin, H. K., Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2013). Sesli okuma ve konuşma prozodisi: İlişkisel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 168-180.

Mercer, C. D., Campbell, K. U., Miller, M. D., Mercer, K. D. ve Lane, H. B. (2000). Effects of a reading fluency intervention for middle schoolers with specific learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 15(4), 179-189.

O'connor, R. E., Bell, K. M., Harty, K. R., Larkin, L. K., Sackor, S. M. ve Zigmond, N. (2002). Teaching reading to poor readers in the intermediate grades: A comparison of text difficulty. Journal of Educational Psychology, 94(3), 474.

Rasinski, T. (2009). Effective teaching of reading: From phonics to fluency. Recuperado el día, 3(1), 1-55.

Rasinski, T. V. ve Samuels, S. J. (2011). Reading fluency: What it is and what it is not. What research has to say about reading instruction, 23(2), 94-14.

Roberts, G., Torgesen, J. K., Boardman, A. ve Scammacca, N. (2008). Evidence‐based strategies for reading instruction of older students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 23(2), 63- 69.

Saenz, L. M. ve Fuchs, L. S. (2002). Examining the reading difficulty of secondary students with learning disabilities: Expository versus narrative text. Remedial and Special Education, 23(1), 31-41.

Samuels, S. J. ve Farstrup, A. E. (2006). What research has to say about fluency instruction. International Reading Association. US.

Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. New York: Alfred A. Knopf.

Torgesen, J. K. ve Hudson, R. F. (2006). Reading fluency: Critical issues for struggling readers. What research has to say about fluency instruction. International Reading Association: Newark.

Vaughn, S. ve Linan-Thompson, S. (2004). Research-based methods of reading instruction, grades K-3. Association for Supervision and Curriculum Development: USA.

Wijnants, M. L., Hasselman, F., Cox, R. F. A., Bosman, A. M. T. ve Van Orden, G. (2012). An interactiondominant perspective on reading fluency and dyslexia. Annals of dyslexia, 62(2), 100-119.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • ISSN: 1300-1272
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986

32565

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

İshak KOZİKOĞLU, Kader CAMUŞCU

Ergenlerde Okul Aidiyeti, Okul İşlevleri ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gökhan ARSLAN, Ahmet TANHAN

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Emine BALCI

A Case Study in University and Community Integration: Science Meets with Children at University

Neriman ARAL, Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL, Figen GÜRSOY, Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, Ezgi FINDIK, Aybüke TİRYAKİ YURTERİ

Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi

Ali ÇELİK, Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA

Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Gamze KAPLAN, Veysel AKSOY

Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki

Erhan ALABAY, Sevcan YAĞAN GÜDER

The Effect of One Teach One Observe Model On Effective Teaching Skills of Classroom Teachers

Nilay KAYHAN, Gönül AKÇAMETE

Öğretmen Adaylarının Yazılı Argümanlarının Gelişiminde Akran ve Öğretmen Değerlendirmesinin Etkisinin Karşılaştırılması

Duygu METİN PETEN

Okul Müdürlerinin Aday Öğretmenlere Rehberlik Etmeleri ile Liderlik Oryantasyonları Arasındaki İlişki

Mehmet Fatih KARACABEY