Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araştırmanın katılımcıları 41 okul öncesi öğretmen adayı ile 31 okul öncesi öğretmenidir. Açık uçlu görüş bildirim formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılara göre Öğretmenlik Uygulaması sürecinde karşılaşılan sorunlardan bazıları öğretmen adayı ile uygulama öğretmeni arasında yaşanan anlaşmazlıklar ya da sınıf yönetiminde yaşanan zorluklardır. Katılımcıların bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine bakıldığında ise öğretmen adayı ve uygulama öğretmeninin sürekli iletişim içinde olması ya da sınıf yönetimini kolaylaştırmak adına ilgi çekici yöntemlerin kullanılması gibi önerilere yer verilmiştir. Kişilere düşen sorumluluklar kısmında ise uygulama öğretim elemanlarının da öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleri kadar sürece dahil olması gerektiğine değinilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, araştırmanın öğretmen yetiştirme programlarında yer alan Öğretmenlik Uygulaması derslerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde destekleyici olacağı düşünülmektedir.

Investigating the Views of Pre-service and In-service Early Childhood Teachers Regarding Practice Teaching Course

This study intended to examine the views of pre-service and in-service early childhood teachers regarding Practice Teaching coursework. A phenomenological study utilizing qualitative research methods was conducted with 41 pre-service and 31 in-service early childhood teachers. Data collected through an open-ended feedback form was examined using content analysis. According to the participants, they faced some problems during the practice teaching process, such as disputes between pre-service and in-service teachers or difficulties in classroom management. Participants suggested some solutions for these problems, like ensuring communication between pre-service and in-service teachers and using interesting methods to facilitate classroom management. In the individual responsibilities section, it was mentioned that professors should be included in the process as much as pre-service and in-service teachers. In line with these findings, it is thought that the research will support the development and improvement Practice Teaching courses in teacher training programs.

Kaynakça

Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). The evaluation of class management strategies of preschool teachers in classroom activities. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1–9. doi: 10.14527/c1s3m1

Akpınar, M., Çolak, K. ve Yiğit, E. Ö. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterliklerine yönelik uygulama öğretmenlerinin görüşleri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(36), 41-67.

Aslan, M. ve Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1),144-162.

Autry, M. M., Lee, J. ve Fox, J. (2009). Developing a data-driven assessment for early childhood candidates. Journal of Early Childhood Teacher Education, 30(2), 138-149.

Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programında yer alan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-194.

Barnes, R. (2010). Cooperating teacher effectiveness as perceived by student teachers and cooperating teachers in Ohio agricultural education (Yayınlanmamış doktora tezi). Ohio State University, ABD.

Baştürk, S. (2007, Eylül). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Eğitim Fakültesi, Tokat.

Bates, A. J. ve Burbank, M. D. (2008). Effective student teacher supervision in the era of no child left behind. The Professional Educator, 32(2), 18-28.

Becit, G., Kurt, A. A. ve Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama derslerinin yararlarına ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 169-184.

Boz, N. ve Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353–368.

Bulut, S. (2008). Okul öncesi sınıflarında zaman yönetimi. Y. Aktaş Arnas ve F. Sadık (Ed.), Okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi (s.103-123) içinde. Ankara: Kök Yayıncılık.

Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini (3. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Çetintaş, B. ve Genç, A. 2005. Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 75-84.

Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Değirmençay, Ş. ve Kasap, G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 47-57.

Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139.

Dinçer, Ç. ve Akgün, E. (2015). Developing a classroom management skills inventory for preschool teachers and the correlation of preschool teachers’ classroom management skills with different variables. Eğitim ve Bilim, 40(177), 187-201. doi: 10.15390/eb.2015.2346

Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.

Ekici, G. (2004). Öğretim yönetimi. E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (s.71-112) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ üzerine görüşleri. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.

Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Glatter, R., Castle, F., Cooper, D., Evans, J. ve Woods, P. (2005). What’s new? Identifying innovation arising from school collaboration initiatives. Educational Management, Administration and Leadership, 33(4), 381-399.

Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.

Göktaş, Ö. ve Şad, S. N. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi uygulama öğretmenlerinin seçim süreci: ölçütler, sorunlar ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 115-128.

Gündoğdu, K., Coşkun, Z. S., Albez, C. ve Bay, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 55–67.

Güzel, H. ve Cerit, N. (2006, Eylül). Tezsiz yüksek lisans alan öğretmenliği öğrencilerinin okul deneyimi etkinliklerinin karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Güzel, H. ve Oral, I. (2006, Eylül). S.U. Eğitim fakültesi OFMAE bolumu öğrencilerinin okul deneyimi üzerine bir araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Hergüner, G., Arslan, S. ve Dündar, H. (2002). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okul deneyimi dersini algılama düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 44–58.

Işıkoğlu, N., İvrendi, A. ve Şahin, A. (2007). Öğretmenlik uygulaması sürecine öğretmen adaylarının gözüyle derinlemesine bir bakış. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 131-142.

Karaca, N. H. ve Aral, N. (2011, Nisan). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye.

Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C. ve İlbay A. B. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 442-455.

Karasu Avcı, E. ve Ünal İbret, B. (2016). Öğretmenlik Uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519-2536.

Kayange, J. J. ve Msiska, M. (2016). Teacher education in China: Training teachers for the 21st century. The Online Journal of New Horizons in Education, 6(4), 204-210.

Köroğlu, H., Başer, N. ve Güneş, Y. (2000). Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2. bs.) United States of America: Sage Publication.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin yönerge. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 81(2729), 1-48.

O’Brien, P. ve Goddart, R. (2006). Beginning teachers: Easing the transition to the classroom. The Australian Educational Leader, 28(1) 28-31.

Oğuz, S. ve Avcı, E. (2014). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(3), 40–53.

Özay Köse, E. (2015). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen- öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.

Özkılıç, R., Bilgin, A. ve Kartal, H. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 726-737.

Özmen, H. (2008). Okul deneyimi I ve okul deneyimi II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.

Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 132-139.

Pitfielda, M. ve Morrison (2009). Teachers’ experiences of mentoring on a flexible initial teacher education programme: Implications for partnership development. Journal of Education for Teaching, 35(1), 19–32.

Poulou, M. (2007). Personal teaching efficacy and its sources: Student teachers’ perceptions. Educational Psychology, 27(2), 191-218. doi:10.1080/01443410601066693

Sağ, R. (2008). Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinden, uygulama öğretim elamanlarından ve uygulama okullarından beklentileri. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 117-132.

Saracho, O. N. ve Spodek, B. (2007). Early childhood teachers’ preparation and the quality of program outcomes. Early Child Development & Care, 177(1), 71–91.

Sarıçoban, A. (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 31-55.

Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.

Segall, W. E. ve Wilson, A. V. (2004). Introduction to education: Teaching in a diverse society. Maryland: Rowman & Littlefield.

Severcan, S. (2007). Okul öncesi öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sılay, İ. ve Gök, T. (2004, Temmuz). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Şeker, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin iletişim becerileri ile sınıf atmosferi arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 63-73.

Kaynak Göster

Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • ISSN: 1300-1272
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986

36283

Sayıdaki Diğer Makaleler

İngilizce Dersinde UbD Temelli Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrenciler Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi

Zaika Tuğçe BODUR, NİHAL YURTSEVEN

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Öğretim Programları Üzerine Bir Değerlendirme

Hakan DEDEOĞLU, İ lhan POLAT

Liderlik Tiplerinin Öğretmenlerdeki Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi

Gülsün KARABAY, Elif Özge ERBAY

COVID-19 Sürecinde Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Ailelerine Sunulan Destekler: Bir Durum Çalışması

Adile Emel SARDOHAN YILDIRIM, Burak BOZAK

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukları Değerlendirmedeki Yeterlilik Düzeyleri ve Kullandıkları Araçlar

Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN, Selcen AYDOĞAN, Serap EFE KENDÜZLER, Ezgi DÜLGER CEYLAN, Ayşe AYDIN, Hızır DİNLER

Yaşam Kalitesinin Yordayıcıları Olarak Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Doyumu

Ramazan DEMİR, AHMET TANHAN, İLHAN ÇİÇEK, İbrahim YERLİKAYA, Sevilay ÇIRAK KURT, Büşra ÜNVERDİ

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve ve Türk Eğitim Sistemi İçin Çıkarımlar

Abdurrahman İLĞAN

Türkiye’de İlk ve Orta Öğretimde Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Eğitim Politikalarının İncelenmesi

Nihan TEMİZ, Bülent YILMAZ

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklardaki Problem Davranışı Belirleme ve Davranışa Müdahale Stratejileri

Melda KILIÇ, Sinan KALKAN, Canan AVCI

Açık Havada Eğitim: Okul Öncesi Eğitim Programı Materyalleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Neşe AŞKAR