FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?

Araştırmanın amacı FATİH Projesi aracılığıyla eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımında gelinen noktayı proje koordinatörlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Şanlıurfa ilinde görev yapan 10 proje koordinatörü oluşturmaktadır. Araştırmada veriler görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Alanyazın ve uzman görüşlerine göre hazırlanan 10 açık uçlu sorunun yer aldığı bir görüşme formu kullanılmıştır. Proje kapsamında okulların akıllı tahta, çok fonksiyonlu yazıcı-fotokopi makinesi, tablet ve internet ile donatıldığı fakat öğretmenlere yeterli eğitimlerin verilemediği belirlenmiştir. Projenin öğretmenin soru çözümleri için harcadığı zamanı azalttığı, soyut kavramları somutlaştırmada kolaylık sağladığı, öğrencilerin derse ilgisini arttırdığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Akıllı tahta ve tabletlerdeki uygulamaların daha da geliştirilmesi gerektiği, öğretmenlerin akıllı tahta kullanmak istemedikleri, tabletlerin öğretmenler tarafından amacına uygun olarak kullanılmadığı, içerik ve materyal konusundaki eksiklerden dolayı birçok öğretmenin şikayetçi olduğu, içeriklerin geliştirilmesi, çoğaltılması ve yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Information Technology Use in Education Through the FATIH Project: How Far Has It Gone?

The purpose of the research is to determine the point reached in the use of information technologies in education through the FATIH Project based on the opinions of the project coordinators. The study group of the research consisted of 10 project coordinators working in Şanlıurfa province during the 2016-2017 academic year. Data were gathered using the interview technique. Data were gathered using an interview form including 10 open-ended questions developed according to the literature and field experts. It was determined that schools were equipped with smart boards, multi-function photocopy machines, tablets and internet without adequate in-service training to teachers. Participants stated that the project shortens the time teachers spent on question solutions, enables concretizing abstract notions and increases student involvement. It has been expressed that the applications on smart boards and tablets need to be further developed, teachers do not want to use smart boards, tablets are not used appropriately by teachers for their purposes, many teachers complain about the lack of content and materials, and existing contents need to be improved.

Kaynakça

Adıgüzel, T., Gürbulak, N., ve Sarıçayır, S. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-471.

Akçaoğlu, M., Gümüş, S., Bellibaş, M. S., ve Boyer, D. M. (2014). Policy, practice, and reality: Exploring a nation-wide technology implementation in Turkish schools. Technology, Pedagogy and Education, 24(4), 477- 491.

Akkoyunlu, B., ve Başkan, G. (2015). School principals’ opinions on the FATIH Project in Turkey. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 174, 1497-1502.

Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., ve Karal, H. (2014). Öğretmenlerin FATİH Projesine yönelik görüşleri: Farkındalık, öngörü ve beklentiler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 257-286.

Ayaz, M. F., Şekerci, H., ve Oral, B. (2016). The effect of using of instructional technology to elementary school students' academic achievement: A meta-analysis study. Journal of the Faculty of Education, 17(1), 35-54.

Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş., ve Dede, A. (2014). FATİH projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (Özel Sayı 1), 39-58.

Bayrak, N., ve Hırça, N. (2016). FATİH Projesi hizmetiçi eğitimine katılan öğretmenlerin tekno-pedagojik özyeterliklerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 95-111.

Baz, F. Ç. (2016). Teknik, donanım ve içerik yönüyle FATİH Projesinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(15), 196-209.

Bilici, A. (2011). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri cihazlarının eğitsel bağlamda kullanımına ve eğitimde Fatih Projesine yönelik görüşleri: Sincan il genel meclisi İ.Ö.O. örneği. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Can, E., ve Topçuoğlu Ünal, F. (2018). Eğitim bilişim ağı kullanımının (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68.

Cohen, L., Manion, L., ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6. bs.). New York: Routledge.

Corbin, J. M., ve Strauss, A. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3. b.). Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W. (2013). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4. bs.). Essex: Pearson.

Çalışkan, E. (2017). Fatih Projesi öğretmen adaylarının öğretim ortam ve yöntemlerine ilişkin görüşlerini nasıl etkilemektedir? Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 6(1), 36-43.

Çalışkan, N., Korkmaz, T., ve Karadağ, E. (2007). A qualitative study on the views of first stage elementary school students regarding school bag. 16th Congress of Educational Sciences. Gaziosmanpaşa University, Tokat.

Çelik, S., Karakuş, T., Kurşun, E., Göktaş, Y., ve Özben, M. (2017). Teknoloji destekli öğrenme ortamlarında öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştığı pedagojik problemler: FATİH Projesi örneği. Journal Of Education and Future, 12, 67-83.

Çevikbaş, M., ve Çevikbaş, S. (2015). Prospective mathematics teachers’ views on the Fatih Project: The big educational technology movement in Turkey. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 3(4), 298-312.

Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., ve Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 227‐240.

Çoruk, A., ve Tutkun, T. (2018). Teacher concerns towards the Fatih Project in education. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 17(4), 42-53.

Dağ, F. (2016). Yaşam boyu öğrenme bağlamında Türkiye’de öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim çalışmalarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 90-111.

Demircioğlu, G., ve Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya öğretmenlerinin Fatih projesine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 302-310.

Demirer, V., ve Dikmen, C. H. (2018). Öğretmenlerin FATİH Projesine yönelik görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi. İlköğretim Online, 17(1), 26-46.

Dinçer, S. (2015). Türkiye’de yapılan bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi ve diğer ülkelerle karşılaştırılması: Bir meta-analiz çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 12(1), 99-118.

Doğan, D., Çınar, M., ve Seferoğlu, S. (2016). “Her çocuğa bir bilgisayar” projeleri ve FATİH Projesi: Karşılaştırmalı bir değerlendirme. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 1-26.

Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F., ve Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.

Dündar, H., ve Akçayır, M. (2014). Implementing tablet PCs in schools: Students’ attitudes and opinions. Computers in Human Behavior, 32, 40-46.

Esterberg, K. G. (2002). Qualitative methods in social research. Boston: McGraw- Hill.

Genç, M., ve Genç, T. (2013). Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri takip etme durumları: Fatih Projesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 61-78.

Gökmen, Ö. F., ve Akgün, Ö. E. (2016). Öğretmen adaylarının FATİH projesine yönelik görüşleri: Farkındalık, öngörü ve beklentiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 28-46.

Henderson, S., ve Yeow, J. (2012). iPad in education: A case study of iPad adoption and use in a primary school. System Science 45th Hawaii international conference.

İdin, Ş., ve Dönmez, İ. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin Fatih Projesi'nin içeriğine yönelik görüşleri. İçinde Özcan Demirel, Serkan Dinçer (Editörler) Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı (ss. 269-281). Ankara: Pegem Akademi.

İsçi, T. G., ve Demir, S. B. (2015). The use of tablets distributed within the scope of FATIH Project for education in Turkey (Is FATIH Project a fiasco or a technological revolution?). Universal Journal of Educational Research, 3(7), 442-450.

İzci, E., ve Eroğlu, M. (2016). Eğitimde teknoloji kullanımı kursu hizmetiçi eğitim programının değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 13(1), 1666-1688.

Johnson, B., ve Christensen, L. B. (2010). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (4. bs.). Thousand Oaks: SAGE.

Kalelioğlu, F., ve Akbaba-Altun, S. (2014). Middle school students’ perceptions and expectations about tablet pcs in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 4(2), 301-307.

Karabacak, N., ve Küçük, M. (2016). FATİH Projesi kapsamında pilot uygulamanın yapıldığı bir okulda uygulama sürecinin ve çıktılarının analizi. Turkish Journal of Teacher Education, 5(2), 97-126.

Karakaş, H., ve Doğan, A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta kullandıkları bilgi iletişim teknolojilerine yönelik olumsuz tutumları ve yaşadıkları sorunlar. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 629-652.

Karatekin, K., Elvan, Ö., ve Öztürk, D. (2015). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin Fatih Projesi hakkındaki düşünceleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 81-114.

Kayaduman, H., Sırakaya, M., ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, 11, 123-129.

Kıranlı, S., ve Yıldırım, Y. (2013). Technology usage competencies of teachers: prior to FATIH Project implementation. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 88-105.

Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö., ve Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal Of International Social Research, 9(45), 626-637.

Lincoln, Y. S., ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills: Sage.

Maden, S., ve Önal, A. (2018). Elektronik bilişim ağı (EBA)’ndaki ortaokul Türkçe dersi içeriklerinin kullanımı üzerine bir araştırma. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(2), 101-121.

MEB. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr adresinden 3 Şubat 2018 tarihinde erişilmiştir.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.

Miles, M. B., Huberman, A. M., ve Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3. bs.). Los Angeles: Sage.

Öçal, M. F., ve Şimşek, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının FATİH projesi ve matematik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1), 91-121.

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.

Sarıtepeci, M., Durak, H., ve Seferoğlu, S. S. (2016). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin FATİH Projesi kapsamında incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 601-620.

Seidman, I. (2013). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences (4. bs.). New York: Teachers College Press.

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.

Sözen, E., ve Coşkun, M. (2017). Evaluating the Fatih Project applications in the Turkish Educational System according to teachers' viewpoints (Turkey). Educational Research and Reviews, 12(12), 617-626.

Şahin, Ş., Aktürk, A. O., ve Çelik, İ. (2013). A study on teachers’, students’ and their parents’ views on the FATIH project. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 7(12), 1889-1895.

Şahinkayası, Y., Akar, V., ve Özgür, F. F. (2012). Fatih projesi pilot okul uygulama sorunları ve çözüm önerileri: Hatay ili örneği. 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium, Gaziantep.

Şengül Bircan, T. (2018). Sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin bakış açısından fatih projesi. Electronic Turkish Studies, 13(21), 157-172.

Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.

Timur, B., Yılmaz, Ş., ve Timur, S. (2016). Science and technology teachers’ views about FATIH Project. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(2), 287-300.

Yıldız, H., Sarıtepeci, M., ve Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), 375-392.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3. b.). Thousand Oaks: Sage.

Kaynak Göster