Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-

Öz Bu çalışma, yeni kurulan İlahiyat Fakültelerinin öğrenme ortamına yönelik öğrenci algılarını belirlemeyi, ortaya çıkan problemler karşısında çözümler önermeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, Erzincan, Iğdır ve Şırnak Üniversiteleri İlahiyat Fakülteleri son sınıf öğrencilerinden toplam 199 öğrenciye anket uygulaması yapılmıştır. Öğrencilerin, eğitim ve öğretim ortamı, sosyal ve kültürel ortam, fakülte içi birim ve kişilerle iletişimleri ve gördükleri eğitim sürecinin beklentilerini ne denli karşılandığına ilişkin düşüncelerinin alındığı uygulama sonrası elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Son bölümde ise, belirlenen problemler tartışılmış, yeni kurulan İlahiyat Fakültelerinin daha nitelikli yapıda eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürebilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur

Kaynakça

ARLI, Mine ve NAZİK Hamil, Bilimsel Araştırmaya Giriş, Gazi Kitabevi Ankara 2001,

AYHAN, Halis, “İlahiyat Fakültesi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, 1999.

AYHAN, Halis, “İlahiyat Fakültesi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXII.

AYHAN, Halis, Türkiye’de Din Eğitimi, Değerler Eğitimi Merkezi, III. Baskı, İstanbul 2014.

BAHÇEKAPILI, Mehmet, Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012), İlke Yayınlar I, İstanbul 2012.

BAYRAM, Hikmet, Eğitim Yüksekokullarında Öğretim Elemanı- Öğrenci İletişimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1992.

BEKTAŞ, Hakan, Sema Ulutürk Akman, “Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekono- metri ve İstatistik Dergisi, Ekonometri ve İstatistik Sayı 18, Yıl 2013.

BİÇİCİ, Fırat ve Murat Hançer, “Kuşadası ve Didim’ deki Üniversite Öğrencilerinin Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunulan Hizmetlerle İlgili Beklentileri ve Bu Hiz- metlerin Kalite Ölçümü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der- gisi, Cilt 10, Sayı 3, Yıl 2008.

BOLAT, Salih, Yükseköğretimde Öğretim Elemanı- Öğrenci İletişimi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1990.

BUCKENMEYER, Janet, “Revisiting Teacher Adoption of Technology: Research Impli- cations and Recommendations for Successful Full Technology Integration”, Col- lege Teaching Methods & Styles Journal, June 2008, Volume 4, Number 6.

ÇAMLIYER, Hatice ve Hüseyin Çamlıyer, “Spor ve Serbest Zaman Eğitimi”, 1. Egitim Kurumlarında Beden Egitimi ve Spor Sempozyumu (19-21 Aralık İzmir), Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1992.

DERYAKULU, Deniz, Öğretim Elemanı- Öğrenci Arası İletişimde İstenilen Öğretim Elemanı Davranışlarının Gösterilmesini Engelleyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1992.

ERDOĞAN, Özlem, Öğretim Üyeliğinin Öğrenme- Öğretme Süreçleri Açısından Değer- lendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1990.

ERGİNER, Aysun, AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Hiz- meti Veren Öğretim Elemanlarının Yeterlilikleri, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu 1997.

GÜNDÜZ, Turgay, “Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolo- jisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 7, 1998.

http://guadek.gazi.edu.tr/posts/view/title/yok-adek-yonetmeligi-30864 (Erişim tarihi: 19.06.2014).

http://serdargunes.files.wordpress.com/2013/09/yc3bcksel- c3b6gretiminde-neler-oluyor.pdf (Erişim Tarihi: 16.07.2014)

KARAÇALI, Ayşe “Sınıf Yönetimini Etkileyen Fiziksel Değişkenlerin Değerlendirilme- si”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Yıl 2006.

KATRANCI, Mehmet ve Mehmet Uygun, “Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri”, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilim- ler Enstitüsü Dergisi (Türkçemin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı), Yıl 6, Sayı 11, Ocak 2013.

KORKMAZ, Mehmet, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”, Bilimname, XVIII, 2010/1.

KÖYLÜ, Mustafa, “Çağdaş Bir Eğitim Yaklaşımı Olarak Aktif Eğitim Modeli (İlahiyat Fakültesi Örneği)”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapı- lanması ve Geleceği Sempozyumu: Bildiriler-Müzakereler (16-17 Ekim 2003 Ispar- ta), SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2004.

KÖYLÜ, Mustafa, “O.M.Ü İlahiyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu Öğrenci- lerin Fakülte Hakkındaki Düşünce, Sorun ve Beklentileri”, Ondokuz Mayıs Üni- versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 12-13, 2001.

KUZGUN, Yıldız ve diğerleri, “Öğrencilerin Akademik Danışmanlardan Bekledikleri Görevler ve Danışmanların Görev Algıları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 1997.

ÖCAL, Mustafa, İlahiyat Fakültelerinin Tarihçesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, Yıl 1, Bursa 1986.

ÖNAL, H. İnci ve Selda Ekici, “Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültü- rü Değerlendirmesi”, Bilgi Dünyası, 2012, 13(1).

PARLAK, Nizamettin, “Türkiye’de İlköğretimlerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi- Sorunları Sorun Kaynakları ve Çözüm Önerileri”, IV. Din Şurası Tebliğ ve Müza- kereleri (12-16 Ekim 2009), Diyanet İşleri Başkanlığı İlmi Eserler 886, Ankara 2009,

SÜZER, Melda, “Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlık- ları”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 8, Yıl 2000.

TÜRKOĞLU, Adil, "Eğitim Yüksekokulu Program Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar", Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi,( 24-28 Eylül 1990), Ankara Üni- versitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1993, ss. 179- 189

ÜLKEN, Hilmi Ziya, İlahiyat Fakültesinin Geçirdiği Safhalar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Albümü, Ankara 1961.

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Rehberi, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), Mayıs 2006.

YÜKSEL, Sedat, “Yükseköğretimde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Örtük Program”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 1, Yıl 2002.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173744, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2013}, volume = {19}, pages = {139 - 184}, doi = {}, title = {Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-}, key = {cite}, author = {Taştekı̇n, Osman} }
APA Taştekı̇n, O . (2013). Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği- . Usul İslam Araştırmaları , 19 (19) , 139-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16710/173744
MLA Taştekı̇n, O . "Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-" . Usul İslam Araştırmaları 19 (2013 ): 139-184 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16710/173744>
Chicago Taştekı̇n, O . "Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-". Usul İslam Araştırmaları 19 (2013 ): 139-184
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği- AU - Osman Taştekı̇n Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 184 VL - 19 IS - 19 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği- %A Osman Taştekı̇n %T Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği- %D 2013 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 19 %N 19 %R %U
ISNAD Taştekı̇n, Osman . "Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-". Usul İslam Araştırmaları 19 / 19 (Haziran 2013): 139-184 .
AMA Taştekı̇n O . Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-. USUL. 2013; 19(19): 139-184.
Vancouver Taştekı̇n O . Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-. Usul İslam Araştırmaları. 2013; 19(19): 139-184.
IEEE O. Taştekı̇n , "Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-", Usul İslam Araştırmaları, c. 19, sayı. 19, ss. 139-184, Haz. 2013