BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN AHP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MYO ÖRNEĞİ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN AHP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MYO ÖRNEĞİ

Bölüm seçimi öğrencilerin yaşamındaki en önemli kararlardan birisi olup birçok farklı kriterden etkilenen karmaşık bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç sonunda bu farklı kriterlere bağlı olarak yaptıkları tercih ile öğrencilerin büyük çoğunluğu ilerideki mesleklerini ve yaşantılarını da belirlemektedir. Bu tercihte kararı etkileyecek birden çok ve farklı önem derecelerine sahip kriterlerin olması yapılacak tercihi de önemli derecede etkilemektedir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının başarısı da, öğrencilerin bu karmaşık süreç sonunda yaptıkları seçimlere dolayısıyla tercih edilebilirliğine bağlıdır.Ülkemizde yükseköğretim kurumlarının sayısının artması, bünyelerindeki programların sayılarındaki hızlı artışı da beraberinde getirmiş ve kurumlar arasındaki rekabeti kaçınılmaz kılmıştır. Yükseköğretim kurumları, öğrencilerin tercihlerini kendi bünyelerindeki bölümlerden yana kullanmalarını sağlamak için, öğrencilerin tercihlerindeki kriterlerin neler olduğunu ve bu kriterlerin önem derecelerinin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesine yönelik çabaları önemli hale getirmiştir. Bu incelemeler neticesinde ancak, yükseköğretim kurumları öğrencilerin kendi bünyelerindeki bölümü seçme taleplerini artırarak, diğer yükseköğretim kurumlarıyla rekabet avantajı sağlayabilirler. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programını seçiminde etkili olan kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesidir. Çalışmanın, öğrenciler tarafından tercih edilebilirliğini arttırma aşamasında, yükseköğretim kurumlarına rehberlik edip başarılı bir stratejik plan oluşturmada önemli bir role sahip olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bu bölümü tercih etmelerinde etkili olan 7 faktör belirlenmiştir. Bölümdeki öğrencilere uygulanan anket sonucunda Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemiyle bu bölümü seçmelerinde etkili olan kriterlerin önem dereceleri belirlenmiştir. Sonuç olarak; 7 faktör önem derecelerine göre sıralanmış ve öğrencilerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programını tercih etmelerinde etkisi olabilecek kriterlere ilişkin yorumlarda bulunulmuştur.

___

 • Aktepe, A. ve Ersöz, S. (2012). Ahp-Vıkor ve Moora Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde Uygulanması, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 25 Sayı: 1-2, s. (2-15).
 • Çakıroğlu, D. (2007). MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları geliştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan Büro Yönetimi ve Sekreterlik eğitim programının öğretim elemanlarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Erdoğan, İ. (2002). “Türk eğitim sistemi”. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Erdoğmuş, N. (2019). ‘Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer’ başlıklı haber. https://www.aa.com.tr/tr/analiz/universite-bolum-tercihlerinde-ne-seciyoruz-bolum-meslek-ve-kariyer/1540202. Erişim Tarihi: 4 Aralık 2019.
 • Feızızadeh, B.,Pıotr J., andThomas B. (2014). "A GIS Based Spatially-Explicit Sensitivity And Uncertainty Analysis ApproachFor Multi-CriteriaDecision Analysis." Computers&Geosciences, 64, 81-95.
 • Hamzaçebi, C. ve Pekkaya,M. (2011), Determining of stock investments with grey relational analysis, Expert Systems with Applications, 38(8), 9186–9195.
 • Karamustafa, M. (2000). Lise 2’nci sınıf öğrencilerinin alanlarına göre, kişilik özellikleri, mesleki ilgileri ve akademik başarılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kırgız, A.C. (2017). “Pazarlama Estetiği: Marka Şehir İstanbul”. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Okada H.,Styles S. W. andGrısmer M. E. (2008) “Application Of The Analytic Hierarchy Process To Irrigation Project Improvement Part I. Impacts Of Irrigation Project Internal Processes On Crop Yields”, Agricultural Water Management, 95, 199-204.
 • Osmancık Ömer Derindere MYO (2019). http://osmancikmyo.hitit.edu.tr/tr/bhs/detay/b%C3%BCroy%C3%B6netimivey%C3%B6neticiasistanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1program%C4%B1(n%C3%B6). Erişim Tarihi: 4 Kasım 2019.
 • Özbek, A. (2017). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel ile Problem Çözümü”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Özgüven, İ. E. (1974). “Üniversite öğrencilerinin akademik başarıları etkileyen zihinsel olmayan faktörler”, Ankara. Hacettepe Yayınları.
 • Özsoy, C. 2007. Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’deki Meslek Yüksekokullarının Durumu ve Sorunları. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14–16 Mayıs, İzmir.: 20–22.
 • Perçin, A. (1998). KTÜ lisans öğrencilerinin başarı düzeyini etkileyen faktörlerin kantitatif analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Saaty, Thomas.L. (1977), “A Scaling Method For Priorities In Hierarchical Structures”, J Math Psychol, 15(2); 34-81.
 • Saaty, T.L.,“TheAnalyticHierarchyProcess”. New York, NY: McGraw-Hill; 1980.
 • Sarıçalı, G. ve Kundakcı, N. (2016). AHP Ve Copras Yöntemleri İle Otel Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, İnternational Rewiew Of Economics And Management, Volum 4, N. 1, s. (45-46).
 • Şahin, İ.,Fındık,T.(2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TSA,12/3, 68-78.
 • Şenses, F. (2007). Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Yükseköğretim Sistemi: Temel Eğilimler, Sorunlar Çelişkiler ve Öneriler. Economic Research Center Working Papers in Economics 07, 5.
 • Tutar, H.&Başpınar, N. & Altınöz, M. (2004). “Sekreterlik El Kitabı”. Ankara: Seçkin Yayın Dağıtım.
 • Vaidya OS, Kumar S. “Analytic hierarchy process: An overview of applications”. European Journal of Operational Research, 169(1); 1-29.
 • Vaidya OS, Kumar S. “Analytic hierarchy process: An overview of applications”.Eur J Oper Res2006;187.
 • Yıldırım, B.F. ve Önder, E. (2018). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri”, Dora Yayın Evi, 3. Baskı.