BETÜL KARAGÖZ YERDELEN’İN “ULUSLARARASI MİLLİYETÇİLİK” YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Modernizmin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan milliyetçilik ideolojisi, yalnızca modern dönemden değil, modernizm öncesi dönemden de beslenmiştir. Milliyetçiliğin teorik temelleri üzerine yapılan tartışmalar ve yüzyıllar boyunca gelişen çalışmalarının genellikle tekrara düştüğü ve yeni bir bakış açısı ortaya koyamadığı görülmektedir. Küreselleşme ile birlikte, beklenenin tersine milliyetçi düşünce sona ermemiş ama anti-emperyalist milliyetçiliklerin yaşadığı gerilim ve gerileme, dünya genelindeki milliyetçi hareketlerin bazı dersleri çıkartmasını zorunlu kılmıştır. Bu da Betül Karagöz Yerdelen’e göre, egoizmden uzak bir biçimde, uluslararası müzakere ve dayanışmayı temel alan, aynı zamanda yeryüzünün tüm uluslarının egemenlik haklarının korunmasını kutsal görev kabul eden, yeni bir milliyetçilik teorisinin geliştirilmesini gerektirmektedir. İşte bu çalışmada, bahse konu olan ihtiyaç çok yönlü olarak incelenmekte olup Betül Karagöz Yerdelen tarafından inşa edilen Uluslararası Milliyetçilik teorisi değerlendirilmektedir

A REVIEW ON “INTERNATIONAL NATIONALISM” APPROACH OF BETÜL KARAGÖZ YERDELEN

The ideology of nationalism, which emerged with the development of modernism, was fed not only from modern era, but also the pre-modern era, as well. When the debates on the theoretical foundations of nationalism and the types of it, developed over the centuries, are examined, it can be seen that current nationalist studies are often fallen into repetition and unable to present a new perspective. The nationalist thinking was not end with globalization process, but the tension and decline experienced by anti-imperialist nationalism forced some nationalist movements around the world to learn a lesson. This situation, according to Betül Karagöz Yerdelen, requires the development of a new theory of nationalism, which is based on international negotiation and solidarity apart from egoism, at the same time acceptance the sacred duty of protecting the sovereign rights of all the nations of the earth. So, in this work, the subject matter is examined in a multifaceted way and the theory of International Nationalism built by Betül Karagöz Yerdelen is evaluated

___

 • Ahsen, A. (1995). Ümmet ya da Ulus-Kimliklerin Çatışması, Çev. Kenan Çayır, İstanbul: İnkılâp Yayınları.
 • Akçuraoğlu, Y. (2014). “Türk Milliyetçiliğinin İktisadî Menşelerine Dair,” Meşrutiyet’ten
 • Cumhuriyet’e Modern Türk Düşüncesinde Milliyetçilik içinde (251-267), Mehmet Kaan Çalen ve Halûk Kayıcı (Haz.), İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları. Akıncı, A. (2014). ‘‘Milliyetçilik Kuramları’’, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
 • Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 131-15. Anderson B. (1995). Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev. İskender Savaşır
 • İstanbul: Metis Yayınları. Balibar, É.(1990). “TheNation Form: HistoryandIdeology,” New LeftReview, C. XIII, 329-361.
 • Bostancı, M. N. (1999). Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Carr, E.H. (1999).Milliyetçilik ve Sonrası, Çev. Osman Akınhay, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çoban, M. (2012a). ‘‘Milliyetçilik Teorileri’’, Türk Yurdu, Mart 2012, Sayı 295, 345-351.
 • Çoban, M. (2012b). “Milliyetçilik Türleri”, Türk Yurdu, Nisan 2012, Sayı 296, 64-68.
 • Fukuyama, F.(2012). Devlet İnşası: Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetişim ve Dünya Düzeni, Çev. Türkan
 • Çolak, İstanbul: Profil Yayınları. Geertz, C. (1973). TheInterpretation of Cultures: SelectedEssays, New York: Basic Books.
 • Gellner, E.(1994). Nations andNationalism, Blackwell: Oxford Publishing.
 • Gökalp E. (2007). ‘‘Milliyetçilik Kuramsal Bir Değerlendirme’’, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 279-298. Gökalp, Ziya (2014). “Milliyetçilik,” Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Modern Türk Düşüncesinde
 • Milliyetçilik içinde (87-93), Mehmet Kaan Çalen ve Halûk Kayıcı (Haz.), İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları. Greenfeld, L. (2017). Milliyetçilik Moderniteye Giden 5 Yol, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hardt, M. ve Negri, A. (2012).İmparatorluk, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hayes, C. J. H. (1995).Milliyetçilik: Bir Din, Çev. Murat Çiftkaya, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Hobsbawn, E.J. (1995).1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik: “Program, Mit, Gerçeklik”
 • Çev. Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Karagöz Yerdelen, B. (2018). Türk Siyasî Hayatında “Devlet Bahçeli” Etkisi ve Uluslararası
 • Milliyetçilik, İstanbul: Divan Kitap. Kösoğlu, N. (2006). Küreselleşme ve Milli Kimlik, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Oppenheimer, F. (1997). Devlet, Çev. Alaeddin Şenel-Yavuz Sabuncu, İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Özkırımlı, U. (1999). Milliyetçilik Kuramları – Eleştirel Bir Bakış, İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Roger, A.(2008).Milliyetçilik Kuramları, Çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Versus Yayınevi.
 • Sayın, Y. (2014). “Milliyetçilik”, Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları içinde (273-317), Arif
 • Behiç Özcan-Yusuf Çınar (Der.), İstanbul: Hükümdar Yayınları. Smith, A. D. (1994). Milli Kimlik, Çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Smith, A. D. (2002). Ulusların Etnik Kökeni, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Şahin, K. (2007). “Bir İdeoloji Olarak Milliyetçilik”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 12, Mayıs 2007, 1
 • Şekip, M. (2014), “Milliyetçilik Mefhûmunun Tahlili”, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Modern Türk
 • Düşüncesinde Milliyetçilik içinde (94-99), Mehmet Kaan Çalen ve Halûk Kayıcı (Haz.), İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları. Şen, F. (2015), Türk Siyasal Kültüründe Millet Algısı ve Milliyetçilik, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Wallerstein, I. (1995). “Halklığın İnşası: Irkçılık, Milliyetçilik ve Etniklik”, Irk, Ulus, Sınıf: Belirsiz
 • Kimlikler içinde (91-109), EtienneBalibar ve ImmanuelWallerstein (Ed.), Çev. Nazlı Ökten, İstanbul: Metis Yayınları. Yeniçeri, Ö.(2014).Bağımlılık Paradigmaları ve Türk Milliyetçiliği, Kripto Yayınevi.