Türkiye'de Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sisteminin Geliştirilmesinde YÖKAK'ın Liderlik Rolü

Uluslararası kuruluşlardan öğrencilere kadar farklı düzeylerde pek çok aktörün yer aldığı geniş bir paydaş yapısına sahip olan yükseköğretim, çeşitli aktörlerin iç içe geçtiği karmaşık bir yapıya sahiptir. Kalite güvencesi, uluslararası, ulusal ve kurumsal düzeyde birçok paydaş ile bu karmaşıklığı temsil eden politika alanlarından biridir. Kalite güvencesi, Türk yükseköğretim sisteminde önemli bir konudur ve bu alanda iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Yükseköğretimde kitleselleştirme ve uluslararasılaşma faaliyetleri kalite sorunlarını ön plana çıkarmıştır. Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet edebilmesi ve niteliksel olarak büyüyebilmesi için bir kalite güvence sisteminin tasarlanması önemlidir. Bu çalışmanın odak noktası, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) kurumsal liderlik rolüdür. Kalite güvencesi süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında YÖKAK'ın etkin bir liderlik rolü üstlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kalite güvence sisteminin iyileştirilmesinde YÖKAK'ın kurumsal liderlik rolüne odaklanarak önerilerde bulunmaktır. Çalışma kapsamında Türk yükseköğretim sisteminde kalite güvencesinin geliştirilmesi ve uygulanması, kalite güvencesi süreçlerinin niceliksel gelişimine nitel olarak yanıt verebilmesi için geliştirilmesi aşamasında yapılması gereken hususlar ve YÖKAK'ın mevcut liderlik rolünün iyileştirilmesi hususları üzerinde durulmuştur. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Kalite güvencesi sisteminin geliştirilmesine yönelik başta YÖK'ün görev ve sorumlulukları temelinde Anayasa'da yer alan hükümler ve kalite güvence sistemine yönelik yönetmelik ve diğer kurumsal veya yazı temelli dokümanlar gözden geçirilerek kalite süreçlerinde kurumsal liderlik rolü yorumlanmaya çalışılmıştır.

The leadership role of THEQC in the development of quality assurance system in higher education in Türkiye

Higher education, which has a wide stakeholder structure with many actors at different levels, from international organizations to students, has a complex structure in which various actors are intertwined. Quality assurance is one of the policy areas that represents this complexity with many stakeholders at the international, national and institutional level. Quality assurance is an important issue in the Turkish higher education system and improvements are needed in this area. Massification and internationalization activities in higher education have brought quality problems to the fore. It is important to design a quality assurance system so that Türkiye can compete internationally and achieve qualitative growth. The focus of this study is the institutional leadership role of the Higher Education Quality Council (THEQC). It is important for THEQC to assume an effective leadership role in the development and implementation of quality assurance processes. The aim of the study is to analyze the quality processes in higher education and develop recommendations based on this in the center of the institutional leadership role of YÖKAK in the quality assurance system.Within the scope of the study, the development and implementation of quality assurance in the Turkish higher education system, the issues that should be done during the development phase in order to respond qualitatively to the quantitative development of quality assurance processes, and the improvement of the current leadership role of YÖKAK were emphasized. Document analysis method was used in the study. The institutional leadership role in quality processes has been tried to be interpreted by reviewing the provisions in the Constitution on the basis of the duties and responsibilities of CHE, and the regulation and other institutional or text-based documents regarding the quality assurance system for the development of the quality assurance system.

___

 • Aktan, C. C., & Gencel, U. (2010). Yükseköğretimde akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2): 137-146.
 • Ayvaz, B., Kuşakçı, A. O., & Borat, O. (2016). Kalite güvencesi ve akreditasyon süreçleri. Yeni Türkiye, 88, 1-8.
 • Bakioğlu, A., & Baltacı, R. (2000). Üniversitede akreditasyon ve düşünceler. Öneri Dergisi, 3(13): 39-47.
 • Çelik, Z. (2014). Yükseköğretim sistemlerinin yönetimi ve üniversite özerkliği: Küresel eğilimler ve Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1): 18-27.
 • da Silva, J. B. (2020). Institutional leadership—the historical case study of a religious organisation. Understanding values work: Institutional perspectives in organizations and leadership, 81-95.
 • Emin, Ö. (2022). Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon: Açık ve uzaktan eğitim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 8(1): 87-93.
 • Erdem, A. R. (2006). Dünyadaki yükseköğretimin değişimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15): 299-314.
 • Güney, A. (2019). Kalite Yönetimi Çerçevesinde Yükseköğretimde Akreditasyon Süreci. Electronic Turkish Studies, 14(2).
 • Kurulu, Y. (2007). Türkiye'nin yükseköğretim stratejisi. TC Yükseköğretim Kurulu.
 • Scott, W. Richard (2003). Organizations, Rational, Natural, and Open Systems.
 • Selznick, P. (1997). Leadership in administration: a sociological interpretation. Resources Firms and Strategies, Oxford University Press, Oxford, 21-26.
 • Taşci, D., & Lapçin, H. T. (2023). Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi: kurumsal akreditasyon Raporları üzerinden bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1): 1-16.
 • Tezsürücü, D., & Bursalıoğlu, S. A. (2013). Yükseköğretimde değişim: Kalite arayışları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2): 97-108.
 • Uludağ, G., Mehmet, B., & Çatal, S. (2021). Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemi ve öğrenci katılımının önemi. Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi, 1(1): 91-111.
 • Yeşil, A. (2016). Liderlik ve motivasyon teorilerine yönelik kavramsal bir inceleme. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(3): 158-180.
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu. [YÖKAK] (2021). Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu 2021. Ankara: Yükseköğretim Kalite Kurulu.

___

APA Çiçek, C. C. (2023). The leadership role of THEQC in the development of quality assurance system in higher education in Türkiye . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama , 6 (2) , 102-114 . DOI: 10.52848/ijls.1323460