Hz. Peygamber Dönemi ve Sonrasında Kadın Âlimlerin Hadis İlmine Katkıları (Memlükler Dönemine Kadar)

Kadınlara dair olumsuz algıların izlerini, yaratılış kıssasına kadar götürmek mümkündür. Oysa İslam’a göre fiziksel, biyolojik ve hatta psikolojik açılardan yaratılış ve doğaları kısmen farklılık gösterse de, sorumlu bir varlık olması bakımından erkekle kadın arasında bir ayrım yoktur. Esasen Hz. Peygamber ve onu takip eden ilk dönemlerde kadının hem ilmî hem ticarî hem de siyasî alanda fark edilebilir bir etkinlik içerisinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira Kur’ân’ın nazil olduğu dönemde sadece erkekler değil, kadınlar da -diğer pek çok saha da olduğu gibi- Hz.Peygamber'in mesajını öğrenme ve öğretme konusunda büyük bir çaba içinde olmuşlardır. Daha ilk dönemde Hz. Âişe ve diğer ümmehâtü’l-mü'minîn başta olmak üzere çok sayıda kadın sahâbî hadislerin öğrenilmesi ve sonraki nesillere nakli hususunda ciddi bir gayret göstermişlerdir

The Contributions to the Hadith of Women Scholars in the Period of Prophet and after the Prophet (until the Mamluk Period)

Traces of negative perceptions of women, it is possible to take up the story of creation. According to Islam, physical, biological and even psychological aspects of the creation and if nature were partially varied, the man in that there is no distinction between being a responsible woman. Essentially The Prophet and women in both scientific and commercial subsequent first period as well as one can easily say that in one field can be seen in political activity. Because at the time when the Quran was revealed not only the men and women have become in a great effort in learning and teaching of the Prophet's message. The first period of the Prophet Aisha and other other wives of the prophet learning of hadith, especially many women Companions and showed a serious effort in the transplant subject to subsequent generations

___

 • Ahmed B. Hanbel, (1982). el-Müsned, İstanbul.
 • Âl Selmân, (2003), ‘Inâyetü'n-Nisâ Bi’l-Hadîsi'n-Nebevî, Mısır.
 • Aşık Nevzat, (1987) Hz. Aişe'nin Hadisçiliği, İzmir.
 • Ateş, A. Osman, (2000), Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, İstanbul.
 • Belâzurî, (1987), Fütûhu'l-Büldân (Çev. Mustafa Fayda), Ankara.
 • Bolelli, Nusrettin, (1998).Kadınların Hadis İlmindeki Yeri: Hicrî Iı.-V. Asır, Müifv Yayınları, İstanbul
 • Buhârî, (1982), el-Câmi‘U's-Sahîh, İstanbul.
 • Buhârî, (1989), el-Edebü’l-Müfred, Beyrut.
 • Ebû Dâvûd, (1981), Sünen, I-V, İstanbul.
 • Fâsî, (1990), Zeylü't-Takyîd Fî Ruvâti's-Sünen Ve’l-Mesânid, Beyrut.
 • Hatîb El-Bağdâdî, (2001), Târîhu Bağdâd Ev Medîneti’s-Selâm, Beyrut 2001.
 • İbn Hacer, (2004), el-‘Mucemü’l-Müfehres Beyrut.
 • İbn Hacer, (1997), ed-Dürerü’l-Kâmine, Beyrut.
 • İbn Hacer, (1998), İnbâü’l-Gumr Bi Ebnâi’l-‘Umr, Kahire.
 • İbn Hacer, (1992), el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, Beyrut.
 • İbn Hacer, (1993), Tehzîbü't-Tehzîb, Beyrut.
 • İbn Hallikân, (1978), Vefeyâtü’l-A‘Yân Ve Enbâü Ebnâi’z-Zamân, Beyrut.
 • İbn Nukta, (1983), et-Takyid Li Ma'rifeti Ruvâti's-Süneni Ve’l-Mesânid, Haydarâbâd.
 • İbn Râfi‘, (1402), el-Vefeyât, Beyrut.
 • İbn Sa'd, (ts.), et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut. İbn Tağriberdî, (1970), en-Nücûmü’z-Zâhire Fî Mülûki Mısr Ve’l-Kahire, Kahire.
 • İbnü’l-‘Imâd, (1993), Şezerâtü’z-Zeheb Fî Ahbâri Men Zeheb, Dımaşk.
 • İbnü’l-Cevzî, (1982), el-Muntazam Fî Târîhi’l-Mülûk Ve’l-Ümem, Beyrut.
 • Kehhâle, (1984), A‘Lâmü'n-Nisa Fî ‘Âlemey El-‘Arab Ve’l-İslâm, Beyrut.
 • Ma‘tûk, Sâlih Yûsuf, (1418), Cuhûdü’l-Mer'e Fî Rivâyeti’l-Hadîs, Beyrut.
 • Makrîzî, (1998), Kitâbü’l-Mevâiz Ve’l-İ‘Tibâr Bi Zikri’l-Hıtat Ve’l-Âsâr (El-Hıtat), Beyrut.
 • Makrîzî, (2002), Dürerü’l-‘Ukûdi’l-Ferîde fî Terâcimi’l-A‘Yâni’l-Müfîde, Beyrut.
 • Mehmed Zihnî (1294-1295), Meşâhîru’n-Nisâ, İstanbul.
 • Münzirî, (1981), et-Tekmile Li Vefeyâti'n-Nekale, Beyrut.
 • Müslim, (1982), el-Câmi'u's-Sahîh, İstanbul.
 • Okiç, M. Tayyib, (1979), .İslâmiyette Kadın Öğretimi, Ankara.
 • Safedî, (1998), .A‘yânü’l-‘Asr Ve ‘Avânü’n-Nasr, Beyrut-Dımaşk.
 • Safedî, (2000), el-Vâfi Bi’l-Vefeyât, Beyrut.
 • Savaş, Rıza, (1992), Hz. Muhammed Döneminde Kadın, İstanbul.
 • Sehâvî, (ts.), ed-Dav’ü’l-Lâmi‘ li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘, Kahire. Yılmaz, Muhammet, (2008), Kadın Hadisçiler, Ankara.
 • Zehebî, (1997), el-‘Iber Fî Haber Men ‘Aber, Beyrut.
 • Zehebî, (1981-1985), Siyeru A‘Lâmi’n-Nübelâ, Beyrut.
 • Ziriklî, (1992), el-A‘lâm, Beyrut.
 • Http://Library.İslamweb.Net/Newlibrary/Display_Umma.Php?Lang=&Babıd=8&Chapterıd=8 &Bookıd=270&Catıd=201&Startno=0