GELENEKSEL BANKACILIK VE KATILIM BANKACILIĞI UYGULAMALARI: KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ

Bu çalışmada bankacılık tarihi, geleneksel bankacılık ve katılım bankacılığı uygulamaları, kâr payı ve faiz ile ilgili detaylı bilgiler literatür doğrultusunda açıklanmaya çalışılmıştır. Finansal sistem içinde bulunan bankaların ortaya çıkışı ve önemi karşılaştırılmıştır. Çalışmanın analiz kısmında geleneksel bankaları ve katılım bankalarının 2017 ve 2020 yılları arasındaki verileri TBB ve TKBB aracılığıyla elde edilerek, karşılaştırmalı finansal analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, geleneksel ve katılım bankalarının arasında katılım bankalarının performansının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Fakat bankacılık sektöründe katılım bankalarının, geleneksel bankalara oranla sayılarının daha az olduğu gözlenmiştir. Buna rağmen katılım bankaları, bankacılık sektöründe önemli bir gelişme gösterdiği ortaya çıkmıştır. Katılım bankalarının müşterilerine ve sektöre yönelik iyileştirici çalışmalar yapması, marka tanınırlığı üzerinde stratejik hamleleri uygulaması bankacılık sektöründeki payının artıracağını ön göstermektedir.

___

 • Akın, F. (Ed.) (2018). Bankacılığa Giriş. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Apan, M, İslamoğlu, M. (2019). Determining the relationship between non-performing loans, economic growth, and asset size: An application in Turkish Participation Banking Sector. Afro Eurasian Studies, 8 (1), 106-123. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/afes/issue/44214/494510
 • Argunhan, H. (2022). Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Topsis Yöntemiyle Analizi ve Karşılaştırılması. Kayseri Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydın, Y. (2015). Keynes’in Parasal Faiz Teorisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 207-224.
 • Conard, J.W. (1959). An Introduction to the Theory of Interest, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
 • Coşkun, M. (2006). Editör: Nurhan Aydın (Ed.), Bankacılık Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.
 • Coşkun, N., Ardor, H. N., Çermikli, H., Eruygur, O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., Aykaç, G. ve Dağlaroğlu, T. (2012). Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi. Türkiye Bankalar Birliği, 280.
 • Çalkılıç, F. (2022). Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankacılık Performanslarının Karşılaştırılması. Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Demir, Z. (2018). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Finansal Problemlerin Çözümünde Girişim Sermayesi Fonlarının Önemi ve Rolü: Katılım Bankacılığına Yeni Bir Model Önerisi.
 • Erol, H. M. (2006). Dünyada ve Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Türkiye’de Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Erol, İ. ve Erol, D. E. (2013). Para-Banka Teori ve Politika (1st ed.). Orion Kitabevi.
 • Gül, M. E. (2013). Faizsiz Bankacılıkta Risklere Karşı Aktif ve Pasif Yönetimi: Türkiye Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E. ve Atioğlu, E. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311.
 • Karakaş İşcan, H. (2019). Bireysel Müşterilerin Kredi Kullanımlarında Katılım Bankalarını Tercih Etme Sebepleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Bankacılık ve Finans Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kazgan, G. (2006). İktisadi Düşünce: veya Politik İktisadın Evrimi, 12. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Kettell, B. (2011). The Islamic Banking and Finance Workbook: Step-by-Step Exercises to Help You Master the Fundamentals of Islamic Banking and Finance. John Wiley Publisher.
 • Khan, M. S. (1986). Islamic interest-free banking: a theoretical analysis. Staff Papers, 33(1), 1-27.
 • Kılıç, H. (2008). Türkiye'de KOBİ Bankacılığı Kapsamında KOBİler'e Verilen Finansal Destekler (Entegre Çözüm Modeli). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Kodra, A. (2018). Türkiye'de Katılım Bankacılığı Uygulaması ve Ekonomiye Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Lone, F. A. (2016). Islamic Banks and Financial Institutions: A Study of Their Objectives and Achievements. Palgrave Macmillan UK.
 • Mutluçağ, R. E. (2016). Katılım Bankalarının Gelişimi ve Kar Payı Oranlarının Faiz Oranları ile Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Özulucan, A. ve Özdemir, F. S. (2010). Katılım Bankacılığı. Muhasebe Organizasyonu, Uygulamalar, Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Parasız, İ. (2014). Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Paya, M. (2007), Para Teorisi ve Para Politikası, 4. Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul.
 • Şimşek, B. (2019). Katılım Bankacılığı ve Türkiye Ekonomisne Katkıları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Terzi, H., Apan, M., Atar, A., ve Şahin, H. (2019). Bireysel Müşterilerin Katılım Bankalarını Tercih Etme Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Kültürlerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye ve Avrupa Örneği. Türkiye 282 Katılım Bankaları Birliği TKBB (Ed.), TKBB Yayınları, Yayın No:11. Katılım Finansmanında Yeni Yaklaşımlar -II- (pp. 165–200). TKBB Yayınları.
 • Yıldız, S. (2019). Katılım Bankaları ve Mevduat Bankaları Arası Rekabet Analizi. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.