EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ERKEK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede okul öncesi öğretmenliği mesleği bir kadın mesleği olarak algılanmaktadır. Bu durumu resmi veriler de desteklemektedir. Dolayısıyla ebeveynlerin erkek okul öncesi öğretmenleri hakkındaki görüşleri oldukça önemlidir. Bu çalışma ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan erkek öğretmenlerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Durum çalışması yöntemi ile yürütülen çalışmanın örneklemini, 13 okul öncesi çocuğun ebeveyni oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen örneklemin tamamını çocukları erkek okul öncesi öğretmeninden eğitim alan ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakatlardan yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ebeveynlerin önemli bir bölümüne göre okul öncesi öğretmeninin cinsiyetinin önemli olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada araştırmaya katılan ebeveynlerin tamamının erkek okul öncesi öğretmenlerinin güçlü yönleri olduğu görüşüne sahip oldukları saptanmıştır. Araştırmada ayrıca ebeveynlerin çoğunun erkek okul öncesi öğretmenlerinin hem kız hem erkek çocukların özellikle sosyal duygusal alandaki gelişimine önemli katkılar sağlayacağı görüşünde olduğu belirlenmiştir. Erkek okul öncesi öğretmenlerin özellikle karşı cinse rol model olma, karşı cinsi daha iyi tanıma ve erkeklere yönelik çekingenliğinin azalması gibi konularda kız çocuklarının gelişimini desteklediği saptanmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki erkek okul öncesi öğretmenlerinin sayısının artırılması çalışmanın önerileri arasındadır.

PARENTS' VIEWS ON MALE PRESCHOOL TEACHERS WORKING IN PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

In many countries, especially in Turkey, the profession of pre-school teaching is perceived as a female profession.Official data also support this situation. Therefore, the opinions of parents about male preschool teachers are very important.This study was carried out to determine the views of parents on male teachers working in pre-school education institutions.The sample of the study conducted with the case study method consists of the parents of 13 preschool children.The whole sample selected by the purposive sampling method consists of parents whose children are educated by a male preschool teacher.Semi-structured interviews were used as data collection tool in the research.The data obtained from the study were analyzed using content analysis.As a result of the research, it was determined that the gender of the preschool teacher was not important according to a significant part of the parents.In the study, it was determined that all of the parents participating in the research had the opinion that male preschool teachers had strengths., it was also determined that most of the parents were of the opinion that male preschool teachers would make significant contributions to the development of both girls and boys, especially in the social-emotional field. It has been determined that male preschool teachers especially support the development of girls in subjects such as being a role model for the opposite sex, getting to know the opposite sex better and decreasing their shyness towards boys.Increasing the number of male preschool teachers in pre-school education institutions is among the recommendations of the study.

___

  • Ahmad, J., Al-Zboon, E., Alkhawaldeh, M. F., & Al Khatib, A. (2018). Jordanian mothers’ and female preschool teachers’ perceptions of men working in preschools. The Journal of Men’s Studies, 26(1), 77-91.
  • Akman, B., Taskin, N., Ozden, Z., Okyay, O., ve Cortu, F. (2014). Parents’ views on the appointment of male teachers in Turkish pre-schools. Education as Change, 18(1), 21-32.
  • Alisinanoğlu, F. ve Kesicioğlu, O. S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun ili örneği). Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 93-110.
  • Aral, N. (2000). Çocuk gelişimi 2, İstanbul: YA-PA.
  • Aslan, G. (2015). Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin metaforik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 40(181), 363-384.

___

APA Keleş, M. B. & Ural Keleş, P. (2023). EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ERKEK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 9 (2) , 78-92 . DOI: 10.47714/uebt.1283775