DİJİTAL ÇAĞDAKİ YENİ EĞİLİMLER BAĞLAMINDA YAPILAN AMBLEM/LOGO TASARIM TRENDLERİ

Logo tasarımlarının görsel anlatım şekli tarihsel süreç boyunca içerisinde bulunulan döneme göre farklılık göstermiş fakat temel fonksiyonu, kimlik ve kişilik özelliklerini özetlemesi, hiçbir zaman değişmemiştir. Dünyamızda iletişim kanalları teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün çoğalmakta ve çeşitlenmektedir. Bunun sonucunda da artan mesaj yoğunluğu bilginin öğrenilebilir, anlaşılabilir ve ilgi çekici bir biçimde sunulmasını gerektirmektedir. İnsanoğlunun yaşamış olduğu bu görsel değişimden hiç kuşkusuz logo tasarımları da etkilenmektedir. Geleneksel temsil sistemlerinde logo biçimleri statiktir ve bu yapı çeşitli kurallarla korunmaktadır. Görsel, teknolojik ve kültürel gelişmelerin bir sonucu olarak karşımıza çıkan dinamik logolar, alışılmış temsil sistemlerinin dışında yeni bir ifade biçimidir. Çoklu ortam uygulamalarına uyumlu bir görsel araç olan dinamik logolar, internet sitelerinde kısa animasyonlar ile canlandırılabilmekte ve bu uygulamalar tasarımcılar tarafından geleneksel medyaya da yansıtılabilmektedir. Statik logo tasarımları çoklu ortam uygulamaları kullanılmaya başlamadan önceki medyalar için önerilmiş bir çözümdür denilebilir. Dolayısıyla basılı malzemelerde geçerli olan görsel kurallar dijital ortamda büyük ölçüde değişikliğe uğramaktadır. Yeni bir algılama önerisinde bulunan dinamik logolar günümüzün bilgi teknolojilerinin gereksinimlerine yanıt verebilmektedir. Dinamik logo tasarımları yeni bir dönemin habercisi konumundadır. Hayatımızın teknoloji ve internetle kuşatıldığı bu dönemde görsel algımız bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızlı bir biçimde değişmektedir. Yeni görüntü arayışı içinde olan bireyler günümüzde statik imgelere duyarsız hale gelmektedir. Bu nedenle tasarımcılar bu gerçeğe uygun refleksler geliştirmelidirler. Bu çalışmanın temel amacı; çağımızın gerekleri doğrultusunda kurum ve kuruluşları daha iyi temsil etmesi açısından yeni eğilimler bağlamında yapılan amblem/logo tasarımlarının hangi kriterlere göre yapıldığını belirlemek, yeni eğilimler bağlamında yapılan amblem/logo tasarımları ile diğer amblem/logo tasarımları arasında ne tür farklar olduğunu açıklamaktır. Yeni eğilimler bağlamında yapılan amblem/logo tasarımları araştırılarak örnekler ile incelenip çözümlemeleri yapılmıştır.

AMBLEM / LOGO DESIGN TRENDS IN THE CONTEXT OF DIGITAL EPOCH NEW TENDENCY

In the course of the historical process, the visual expression of the logo designs differed according to period, but the basic function, identity and summarizing personality traits never changed. Communication channels in our world are increasing and diversifying day by day depending on technological developments. As a result, the increasing message intensity requires information to be presented in an understandable, comprehensible and engaging manner. There is no doubt that logos is also affected by this visual change in which human beings lived. Logo formats are static in traditional representation systems, and this structure is protected by various rules. The dynamic logos that emerges as a result of visual, technological and cultural developments is a new form of expression other than the usual representation systems. Dynamic logos, a visual tool compatible with multimedia applications, can be animated with short animations on internet sites, and these applications can be reflected in the traditional media by the designers. Static logos are a recommended solution for media before multimedia applications are used. Therefore, the visual rules that apply to printed materials are subject to considerable changes in the digital environment. The dynamic logos found in a new detection proposal can respond to the needs of today's information technologies. Dynamic logos informs of a new period. Our visual perception in this period where our life is surrounded by technology and the internet has changed as fast as ever. Individuals, who are in search of a new image, are becoming insensitive to static imagery at the present time. For this reason, designers must develop reflexes in accordance with this fact. The main aim of this study is to determine the criteria of emblem / logo designs made in the context of new trends in order to better represent the institutions and organizations in line with the requirements of our age and to explain what kind of differences between emblem / logo designs and other emblem / logo designs made in the context of new trends. Emblem / Logo designs made in the context of new trends have been researched, and examining with examples and analyzing.