AFİŞ TASARIMINDA METAFOR KULLANIMI

Grafik tasarım bir görsel iletişim sanatıdır ve algılanan nesnelerin görsel olarak renk ve şekillerle anlatımıdır. Grafik tasarımın en önemli işlevi bir mesajı iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Afişler grafik tasarımında önemli etkinlik alanını oluştururlar. Yazılı ve görsel öğelerden oluşan etkili bir iletişim aracı olmanın yanı sıra doğrudan izleyiciye ulaşan bir yaratım ürünüdür. Afiş iletişiminde, dikkat çekme, harekete geçirme özelliği, mesaj işlevi hedef kitleye göre düzenlenmelidir. Bu iletişim türünde metaforik yaklaşım oldukça belirleyicidir. Metafor, bir sanat formunda, bir kavramı veya düşünceyi başka bir kavram veya düşünceyle karşılaştırarak anlatmaya yönelik bir tekniktir. Bu teknik, afiş tasarımında da kullanılabilir ve etkileyici bir şekilde kullanıldığında, afişin dikkat çekici ve anlaşılır olmasını sağlayabilir. Afiş tasarımında metafor, bir kavramı veya düşünceyi başka bir kavram veya düşünceyle karşılaştırarak anlatmaya yönelik bir tekniktir. Bu teknik, afişin dikkat çekici ve anlaşılır olmasını sağlayarak izleyicinin dikkatini çekmeyi ve anlamasını kolaylaştırmayı amaçlar. Bu çalışmada yer alan örnek afiş mesajlarının izleyicide nasıl çağrışımlara yol açtığı ve bu iletişimlerde ne tür metaforların ve görsel metaforların kullanıldığı incelenmiştir. Afişler aracılığıyla kurulan iletişimde metaforun yapısal özellikleri ve nitelikleri, türleri, kullanım biçimleri incelenmiştir. İncelenen afiş iletileri reklam ve grafik analizi bakımından ele alınarak, metaforik anlatım ile temel tasarım ilke ve elemanlarının kullanımı ve estetik unsurlar gibi nitelikleri yönünden analiz edilmiştir. Afiş tasarımında metaforun grafik iletişimindeki yeri, grafik tasarımın temel ilkeleri olan denge, orantı ve hiyerarşi, devamlılık, bütünlük ve vurgu doğrultusunda incelenmiştir.

USE OF METAPHORS IN GRAPHIC DESIGN

Graphic design is a visual communication art and is the visual expression of perceived objects with colors and shapes. The most important function of graphic design is to convey a message or promote a product or service. Posters form an important field of activity in graphic design. In addition to being an effective communication tool consisting of written and visual elements, it is a creation product that reaches the audience directly. In poster communication, attention-grabbing, activating feature, message function should be arranged according to the target audience. In this type of communication, the metaphorical approach is quite decisive. Metaphor is a technique in an art form to describe a concept or idea by comparing it with another concept or idea. This technique can also be used in poster design, and when used impressively, it can make the poster attractive and understandable. In poster design, metaphor is a technique to describe a concept or idea by comparing it with another concept or idea. This technique aims to attract the attention of the audience and make it easier to understand by making the poster attractive and understandable. In this study, it has been examined how the sample poster messages cause connotations in the audience and what kind of metaphors and visual metaphors are used in these communications. In the communication established through posters, the structural features and qualities, types and usage styles of metaphor were examined. The analyzed poster messages were handled in terms of advertisement and graphic analysis and analyzed in terms of their qualities such as metaphorical expression, the use of basic design principles and elements, and aesthetic elements. The place of metaphor in graphic communication in poster design has been examined in line with the basic principles of graphic design such as balance, proportion and hierarchy, continuity, integrity and emphasis.

___

 • Becer, E. 2018. İletişim ve Grafik Tasarım. Dost Kitabevi, İstanbul.
 • Boozer, R. W. Wyld, D. C. & Grant, J. 1990. Using Metaphor to Create More Effective Sales Messages. Journal of Services Marketing, 4(3)
 • Cebeci, Oğuz, 2013, Metafor, İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Corbett, Edward P. J. Classical Rhetoric for the Modern Student by Newyork, Oxford University Press, 1990-600 pages.
 • Dağtaş, B. 2002. Reklamı Okumak. Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Ertan, G. Sansarcı E. 2017. Görsel sanatlarda Anlam ve Algı. Alternatif Yayınevi, İstanbul.
 • Fiske, J. 2003. İletişim Çalışmalarına Giriş. (S.İrvan, Çev.) Bilim ve Sanat Yayıncılık, Ankara.
 • Çınar, B. 2008. Teşbih (Benzetme) Sanatına Dilbilimsel Bir Yaklaşım. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 5(1).
 • Karamehmet, B. 2017. Metafor ile Markaları Yönetmek. Atatürk İletişim Dergisi(13)
 • Külekçi, N. (2011). Açıklamalar ve Örneklerle Edebi Sanatlar. Akçağ.An Yayıcılık, Ankara.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. 2005. Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil. (G. Y. Demir, Çev.), Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
 • Reardon, Ann Partridge 2004. A Perceptual Basis for the Elements and Principles of Design, Eastern Michigan University, PhD
 • Teker, U. 2009. Grafik Tasarım ve Reklam. Yorum Sanat Yayıncılık, İstanbul.
 • Adeevee, Toronto Jewish Film, http://www.adeevee.com/2013/04/toronto-jewish-film-festivalcurls- outdoor (Erişim tarihi: 02.02.2022)
 • Adsoftheworld, Band aid, https://www. www.adsoftheworld.com/campaigns/hulk, (Erişim tarihi: 04.03.2022)
 • Adsoftheworld, Amnesty International, https://www.adsoftheworld.com/campaigns/infinity-rope, (Erişim tarihi: 05.04.2022)
 • Adsoftheworld, Manifesto, https://www.adsoftheworld.com/media/print/il_manifestoberlusco ni (Erişim tarihi: 02.02.2022)
 • Akşehirli, S. 2005. Çağdaş Metafor Teorisi. http://www.egeedebiyat.org: http://www.egeedebiyat.org/modules.php?name=News&file=print&sid=202 ((Erişim tarihi: 02.02.2020)
 • Markakimlik.blogspot.com:http://markakimlik.blogspot.com/2007/10/arketipler-ve-markalar (Erişim tarihi: 02.02.2022)