Covid 19 Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme Tutum Puanlarının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği puanlarının incelenmesidir. Çalışmaya Spor Bilimleri Fakültesinde 334, Sosyal Bilimler 89, Fen Edebiyat Fakültesinde 498 öğrenim gören toplam 921 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. İkili karşılaştırmalarda Independent T testi, gruplar arası farkın belirlenmesinde ise One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda erkeklerin puan ortalamaları 69,06 olarak belirlenirken kadınların ortalaması 68,35 olarak tespit edilmiş, grup karşılaştırılmasında anlamlı fark bulunamamasına rağmen erkelerin ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği puan sınıflandırmasında hem erkekler hem de kadınlar yüksek grubunda yer almıştır. Düzenli aktivite yapma durumuna göre SBİTÖ puan ortalamalarının karşılaştırılmasında anlamlı fark olduğu, farkın düzenli aktivite yapan öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir.

Examining the Healthy Eating Attitude Scores of University Students in the Covid 19 Period

This study aims to investigate the attitude scale scores of university students studying at Niğde Ömer Halisdemir University towards healthy eating. A total of 921 students voluntarily took part the study, 334 in the Faculty of Sport Sciences, 89 in the Social Sciences, 498 in the Faculty of Arts and Sciences. The independent T-test was used as a pair comparison and the one-way ANOVA test was used to define the difference between groups. As a result of the analysis, the mean score of men was determined as 69.06, while the mean of women was 68.35. Although no significant difference was found in the group comparison, it was determined that the mean of men was higher. In the Attitudes Towards Healthy Eating Scale score classification, both men and women were in the high group. It has been determined that there is an important difference in the comparison of the SBİTÖ score averages according to the regular activity status, and the difference is in favor of the students who regularly engage in activities.

___

 • Akyakar, B. (2021). Sağlık bilimleri üniversitesi Gülhane sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde sosyal medya bağımlılık düzeyinin beslenme durumuyla ilişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Alamehmet, M. N. (2021). 18-25 Yaş arası üniversite öğrencilerindeki internet bağımlılığının sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Altunhan, A. ve Bayer, R. (2021). Bireysel ve takım sporcularının uyku kalitesi ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 30-44. DOI: 10.48133/igdirsbd.1026752
 • Alzahrani, S.H., Saeedi, A.A., Baamer, M.K., Shalabi, A.F., & Alzahrani, A.M. (2020). Eating habits among medical students at King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. International Journal of General Medicine, 13, 77– 88.
 • Arı, Y. ve Çakır, E. (2021). Correlation between participation in physical activity and healthy nutrition: An example of a sports science faculty. Balt. J. Health Phys. Act, 13, 37-45.
 • Arslan, M. (2018). Beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeylerinin analizi: Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri üzerine bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi, 45(1), 59-69.
 • Aydın, G. (2021). Farklı branşlardaki faal antrenörlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi (Balıkesir İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir
 • Balanza´–Martínez, V., Atienza–Carbonell, B., Kapczinski, F. & De Boni, R. B. (2020). Lifestyle behaviours during the COVID-19 – time to connect. Acta Psychiatrica Scandinavica, 141, 399–400. https://doi.org/10.1111/acps.13177.
 • Besler, H. T., Rakıcıoğlu, N., Ayaz, A., Büyüktuncer- Demirel, Z., Gökmen-Özel, H., …vd. (2015). Türkiye’ye özgü besin ve beslenme rehberi. Ankara: Merdiven Reklam Tanıtım.
 • Çakır-Arıca, Ş., Güreş, N. ve Arslan, S. (2016). Tüketicilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarının incelenmesine yönelik bir araştırma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 99-110.
 • Chen, P., Mao, L., Nassis, G. P., Harmer, P., Ainsworth, B. E. & Li, F. (2020). Coronavirus disease (COVID-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. Journal of Sport and Health Science, 9, 103–104. https://doi.org/ 10.1016/j.jshs.2020.02.001.
 • Erten, M. (2006). Adıyaman ilinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin beslenme bilgilerinin ve alışkanlıklarının araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). T.C. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Gülen, Ö., Kumartaşlı, M., Madak, E., Sönmez, H. O. ve Pepe, O. (2021). Taekwon-do sporcularının beslenme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Online Journal of Recreation and Sport–July, 10(3), 31-45
 • Hastaoğlu, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde turizm öğrencilerinin stres düzeyleri ve sağlıklı beslenme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1610-1621.
 • Iddir, M., Brito, A., Dingeo, G., Fernandez Del Campo, S. S., Samouda, H., La Frano, M. R. & Bohn, T. (2020). Strengthening the immune system and reducing inflammation and oxidative stress through diet and nutrition: considerations during the COVID-19 crisis. Nutrients, 12(6), 1562.
 • Karaağaç, G. (2020). Spor salonlarına giden bireylerin sağlıklı beslenme tutumları ve sosyal görünüş kaygı düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kars
 • Kaya, Y. (2011). Lise öğrencilerinde görülen yeme bozuklukları ile özsaygı, beden imajı, benlik saygısı, beden memnuniyetsizliği ve kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Kırkbir, F. (2020). Sporcularda sağlıklı beslenme ile mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(2), 125-130.
 • Martinez-Ferran, M., de la Guía-Galipienso, F., Sanchis-Gomar, F. & Pareja-Galeano, H. (2020). Metabolic impacts of confinement during the COVID-19 pandemic due to modified diet and physical activity habits. Nutrients, 12, 1549. https://doi.org/ 10.3390/nu12061549.
 • Muscogiuri, G., Barrea, L., Savastano, S. & Colao, A. (2020). Nutritional recommendations for covıd-19 quarantine. European Journal of Clinical Nutrition, 74(6), 850-851.
 • Naja, F., & Hamadeh, R. (2020). Nutrition amid the COVID-19 pandemic: a multi-level framework for action. European journal of clinical nutrition, 74(8), 1117-1121.
 • Özenoğlu, A., Gün, B., Karadeniz, B., Koç, F., Bilgin, V., Bembeyaz, Z., ve Saha, B. S. (2021). Yetişkinlerde beslenme okuryazarlığın sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlar ve beden kütle indeksi ile ilişkisi. Life Sciences, 16(1), 1-18.
 • Öztürk, D. (2021). Examining the relationship between healthy nutrition and performance enhancing attitudes of team and individual athletes. International Journal of Applied Exercise Physiology, 10(2), 65-75.
 • Scott, C. L., Haycraft, E., & Plateau, C. R. (2021). The influence of social networks within sports teams on athletes’ eating and exercise psychopathology: A longitudinal study. Psychology of Sport and Exercise, 52, 101786.
 • Süel E., Şengür E., ve Turasan İ. (2021). Covid-19 salgını döneminde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yeme tutumu durumlarının incelenmesi. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS, 7(4), 148-154.
 • Tang, J. H., Chen, M. C., Yang, C. Y., Chung, T. Y., & Lee, Y. A. (2016). Personality traits, interpersonal relationships, online social support, and Facebook addiction. Telematics and Informatics, 33(1), 102-108.
 • Taşdelen, V. (2021). Farklı branşlardaki genç sporcuların beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Sinop Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinop
 • Tekkurşun-Demir, G. ve Cicioğlu, H.İ., (2019). Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256-274.
 • Tekkurşun-Demir, G., Namlı, S. ve Cicioğlu, H. İ. (2021). Takım ve bireysel sporlarda sosyal görünüş kaygısı sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumun belirleyicisi midir?. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 124-134. DOI: 10.33689/spormetre.915191
 • Yılmaz, G., Şeker, R., ve Şengür, E. (2021). Determination of athlete nutrition knowledge level of university students: Üniversite öğrencilerinin sporcu beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Human Sciences, 18(4), 760–771. https://doi.org/10.14687/jhs.v18i4.6229