Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gebeliğin ilk trimesterinde en çok hastane yatışlarına sebep olan sağlık sorunlarından biri hiperemezis gravidarumdur (HG). Çalışmamızın amacı HG tanısı alan gebelerin eş desteği algısı ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte yapılmış olup, 23.12.2019- 24.04.2020 tarihleri arasında Sivas Numune Hastanesi, Kadın Doğum Polikliniğe başvuran HG tanısı alan rastgele örneklem dağılımı ile 278 gebeye uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında, kişisel bilgi formu,Beck anksiyete ölçeği(BAÖ), Beck depresyon ölçeği(BDÖ) ve Eş desteği ölçeği (EDÖ)kullanılıp yüz yüze görüşülerek toplanmıştır.Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalama 27.52±5.04 olup, %81.7’sinin gebelikte bulantı-kusma ile baş edemediği, %89.2’sinin gebelikte eşinden destek aldığı belirlendi. Gebelerin EDÖ puan ortalaması 60.33±11.26 olup gebelikte eş destek algılarının çok iyi düzeyde olduğu; EDÖ toplam puan ortalaması ile BAÖ (r=-0.168; p=0.05), ve BDÖ toplam puan ortalaması(r=-0.123; p=0.41) arasında negatif yönde, zayıf düzeyde anlamlı ilişki bulunduğu yani eş destek algısı yükseldikçe anksiyete ve depresyon düzeyinin azaldığı belirlendi. Gebelerin eş destek algısının anksiyete ve depresyon puanları üzerine anlamlı etkisi olduğu; eş destek algısının gebelerin yaşadığı anksiyete ve depresyonun %3.1’ini etkilediği belirlendi (p<0.05). Sonuç olarak HG tanısı alan gebelerde eş desteği algısı yükseldikçe anksiyete ve depresyon düzeyleri azalmaktadır.

The Relationship Between The Perceptıons Of Spousal Support and Anxiety and Depression Levels of Pregnant Women Diagnosed with Hyperemesis Gravidarum

Hyperemesis gravidarum is one of the health problems that mostly cause hospitalization during the first trimester of pregnancy. Our study was conducted to investigate the relationship between the perceptions of spousal support and anxiety and depression levels of pregnant women diagnosed with hyperemesis gravidarum.The study was descriptive and applied to 278 pregnant women with a random sample distribution who were diagnosed with HG and applied to Sivas Numune Hospital, Obstetrics and Gynecology Clinic between 23.12.2019 and 24.04.2020.The data were collected by face-to-face interview using a personal information form, Beck anxiety scale (BAS), Beck depression scale (BDS) and partner support scale (SSS).The average age of the pregnant women participating in the study was 27.52 ± 5.04, and 81.7% of them could not cope with nausea and vomiting during pregnancy, and 89.2% of them received support from their spouses during pregnancy. The mean score of the SSS of pregnant women was 60.33±11.26, and it was determined that their perceptions of spousal support during pregnancy were very good and that there was a negative and weakly meaningful relationship between the mean total score of the SSS and the mean total score of the BAS (r=-0.168; p=0.05) and the BDS (r=-0.123; p=0.41), in other words, anxiety and depression levels decreased as the perception of spousal support increased. It was determined that spousal support perception of pregnant women had a significant effect on anxiety and depression scores; the perception of spousal support affected 3.1% of the anxiety and depression experienced by pregnant women (p <0.05).Conclusion as the perception of partner support increases in pregnant women diagnosed with hyperemesis gravidarum, their anxiety and depression levels decrease.

___

 • 1. American College of Obstetricians & Gynecologists. Nausea and vomiting of pregnancy. Practice Bulletin No. 153. Obstet Gynecol. 2015;126(3):e12-24. doi:10.1097 /AOG.0000000000001048
 • 2. London V, Grube S, Sherer DM, Abulafia O. Hyperemesis gravidarum: A review of recent literature. Pharmacology. 2017;100(3-4):161-171. doi:10.1159/000477853.
 • 3. CakalozDamla, K., & Ayden, C. (2020). Effect of Hyperemesis Gravidarum on Pregnancy Adaptation: A Case-Control Study. International Journal of Caring Sciences, 13(3), 1735.
 • 4. Yanıkkerem E, İldan Çalım S, Göker A, Oruç Koltan S, Koyuncu FM. Hiperemezis gravidarum’lu gebelerin hastalıkları hakkında düşünceleri ve gereksinimleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri. 2012; 1(4), 269-83. 16.
 • 5. Choi HJ, Bae YJ, Choi JS, Ahn HK, An HS, Hong DS et al. Evaluation of nausea and vomiting in pregnancy using the Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea scale in Korea Obstet Gynecol Sci. 2018 Jan; 61(1):30-37. doi: 10.5468/ogs.2018.61.1.30. 17.
 • 6. Laitinen L, Nurmi M, Ellilä P, Rautava P, Koivisto M, Kantola PP. Nausea and vomiting of pregnancy: associations with personal history of nausea and affected relatives. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2020; 302, 947–955.
 • 7. Mutlugüneş E. Gebelikte bulantı, kusma, annelik rolü ve gebeliğin kabulü arasındaki ilişki. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2013; 2(1):8-14.
 • 8. Matthews A, Haas DM, O’Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep;9 :CD007575. doi: 10.1002/14651858.CD007575.pub4.
 • 9. Kızılırmak, Aynur, and Sermin Timur. "Gebelerin bulantı kusma ile baş etme yöntemleri." Florence Nightingale Journal of Nursing 19.3 (2011): 129-134.
 • 10. Tamay, A. G., and N. K. Kuşçu. "Hyperemesis gravidarum: current aspect." Journal of Obstetrics and Gynaecology 31.8 (2011): 708-712.
 • 11. Özen, Orhan, et al. "Hiperemezis gravidarumlu gebelerde anksiyete ve depresyon ilişkisi ve sıklığının değerlendirilmesi." Okmeydanı Tıp Dergisi 29.3 (2013): 143-146.
 • 12. Fell DB, Dodds L, Joseph KS, et al. Risk factors for hyperemesis gravidarum requiring hospital admission during pregnancy. Obstet Gynecol. 2006; 107(2): 277–284
 • 13. Şimşek, Yavuz, et al. "Assessment of anxiety and depression levels of pregnant women with hyperemesis gravidarum in a case-control study." Journal of the Turkish German Gynecological Association 13.1 (2012): 32.
 • 14. Jueckstock JK, Kaestner R, et al. Managing Hyperemesis Gravidarum: A Multimodal Challenge. BMC Med. 2010; Jul 15;8:46.
 • 15. Garshasbi A, Ghazanfari T, Zayeri F, Kamali M. Maternal serum levels of interleukin-6 and β-hCG in women with hyperemesis gravidarum in the first trimester of pregnancy. J Basic Clin Pathophysiol. 2017;5(1):13-18. doi:10.22070/ jbcp.2017.1953.1069
 • 16. Heitmann, Kristine, et al. "The burden of nausea and vomiting during pregnancy: severe impacts on quality of life, daily life functioning and willingness to become pregnant again–results from a cross-sectional study." BMC pregnancy and childbirth 17.1 (2017): 1-12.
 • 17.Taşkın, L.(2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği,13.Baskı, Ankara, Türkiye: Akademisyen Kitabevi, ss.49-68
 • 18.Yelenkunrul, D. Mete, S. (2012). Gebelikte Bulantı Kusma, Evlilik Uyumu ve Eş İlişkisi Arasındaki İlişkinin İzlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(3): 89-95
 • 19.Güleç, D., et al. "Hiperemezis Gravidarum ve Sağlıklı Gebeliklerde Psikolojik Semptomların Karşılaştırılması: Bir Olgu Kontrol Sunumu." Gaziantep Med J 20.2 (2014): 136-140.
 • 20.Beck AT. An inventory for measuring depression. Arch GenPsychiatry 1961;4:561-71.
 • 21.Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish version of the BeckAnxiety Inventory: Psychometric properties. J Cogn Psychother 1998;12(3):23-9.
 • 22.Yıldırım, İ. (2004). Eş Destek Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(22), 19-26.
 • 23.Chou FH, Chen CH, et al. Experience Of Taiwanese Women Living With Nausea And Vomiting During Pregnancy. J Midwifery Womens Health. 2006; Sep-Oct;51(5):370-375.
 • 24.Vırıt, O. Akbaş, E., Savaş, H, A., Sertbaş, G. Gebelikte Depresyon Ve Kaygı Düzeylerinin Sosyal Destek ile İlişkisi, Nöropsikiyatri Arşivi,2008;45 : 9-13
 • 25.Bülbül M, Kaplanoğlu M, Yıldırım E, et al. HiperemezisGravidarum, Archives Medical Review Journal,(2017); 26(3):269-296doi:10.17827/aktd.303579.
 • 26.Uğuz, F.,Gezginç, K., Kayhan, F., Çiçek, E., Kantarcı, AH. IsHyperemesis Gravidarum Associated with Mood, Anxiety and Personality Disorders: a Case-Control Study, Gen HospPsychiatry, 2012;34: 398-402.
 • 27.Özdamar, Ö., Yılmaz, O., Beyca, H, H., Muhcu, M. (2014). Gebelik ve Ruhsal Dönemde Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 45(2): 71-77.
 • 28.Özen, O.Mihmanlı, V. Çetinkaya, N. Yumuşak,R. et al. Evaluation of the the Relationship and Frequency BetweenAnxiety and Depression in Pregnant Women with HyperemesisGravidarum Okmeydanı Medical Journal. (2013); 29(3): 143-146.
 • 29.Ioannidou P, Papanikolaou D, Mikos T, Mastorakos G, GoulisDG. Predictive factors of Hyperemesis Gravidarum: A systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019. doi:10.1016/j.ejogrb.2019.04.043
 • 30.Austin K, Wilson K, Saha S. Hyperemesis Gravidarum. Nutr Clin Pract. 2019;34(2):226-241. doi:10.1002/ncp.10205
 • 31.Çalişkan, C. S., Güvey, H., Çelik, S., Yaşar, B., Yazicioğlu, B.,,Türe. E, & Ulubaşoğlu, H. (2020) Is HyperemesisGravidarum An Inflammatory Process? Acta Medica Nicomedia, 3(2), 60-65.
 • 32.Garshasbi A, Ghazanfari T, Zayeri F, Kamali M. Maternal serum levels of interleukin-6 and β-hCG in women with hyperemesis gravidarum in the first trimester of pregnancy. J Basic Clin Pathophysiol. 2017;5(1):13-18. doi:10.22070/ jbcp.2017.1953.1069
 • 33.Michael O, Stephanie O. Hyperemesis gravidarum – a serious issue during pregnancy : in-depth clinical review and treatment modalities. MOJ Womens Helath. 2015;1(2):38-47. doi:10.15406/mojwh.2015.01.00010
 • 34.Agmon N, Sade S, Pariente G, Rotem R, Weintraub AY.Hyperemesis gravidarum and adverse pregnancy outcomes. Arch Gynecol Obstet. 2019;300(2):347-353. doi:10.1007/s00404-019-05192-y
 • 35.Mete, S. U. C. U., et al. "Gebelikte bulantı-kusması olan hastaların hastaneye yatış endikasyonlarının değerlendirilmesinde PUQE (pregnancy-unique quantification of emesis and nausea) testinin yeri." Journal of ClinicalObstetrics & Gynecology 19.6 (2009): 317-321.

___

Bibtex @araştırma makalesi { uutfd1286287, journal = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-414X}, eissn = {2645-9027}, address = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü 16059, Nilüfer, BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {49}, number = {2}, pages = {213 - 219}, doi = {10.32708/uutfd.1286287}, title = {Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Küçük, Ebru and Cesur, Büşra} }
APA Küçük, E. & Cesur, B. (2023). Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 213-219 . DOI: 10.32708/uutfd.1286287
MLA Küçük, E. , Cesur, B. "Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki" . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 49 (2023 ): 213-219 <
Chicago Küçük, E. , Cesur, B. "Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 49 (2023 ): 213-219
RIS TY - JOUR T1 - Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki AU - EbruKüçük, BüşraCesur Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.32708/uutfd.1286287 DO - 10.32708/uutfd.1286287 T2 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 219 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-414X-2645-9027 M3 - doi: 10.32708/uutfd.1286287 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki %A Ebru Küçük , Büşra Cesur %T Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki %D 2023 %J Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-414X-2645-9027 %V 49 %N 2 %R doi: 10.32708/uutfd.1286287 %U 10.32708/uutfd.1286287
ISNAD Küçük, Ebru , Cesur, Büşra . "Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Eylül 2023): 213-219 .
AMA Küçük E. , Cesur B. Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uludağ Tıp Derg. 2023; 49(2): 213-219.
Vancouver Küçük E. , Cesur B. Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2023; 49(2): 213-219.
IEEE E. Küçük ve B. Cesur , "Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki", , c. 49, sayı. 2, ss. 213-219, Eyl. 2023, doi:10.32708/uutfd.1286287
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1300-414X
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi

74.5b15.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Eritrosit Süspansiyonlarının Depolanma Koşullarının T Hücre Canlılığı ve Proliferasyonu Üzerindeki Etkisi

Hakan YILMAZ, Salih Haldun BAL, Diğdem YÖYEN ERMİŞ, Gözde ARSLAN, Fatma DOMBAZ ÖZBEY, Levent Tufan KUMAŞ, Yasemin HEPER, Barbaros ORAL

Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Eş Desteği Algısı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ebru KÜÇÜK, Büşra CESUR

Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Huzursuz Bacaklar Sendromunun Araştırılması

Pinar UZUN USLU, Duygu ARSLAN MEHDİYEV, Gülgün UNCU, Zeynep ÖZÖZEN AYAS, Yasemin DİNÇ, Aylin BİCAN DEMİR

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Alarm Yorgunluğu ve Etkileyen Faktörler

Zeynep KIZILCIK ÖZKAN, Figen DIĞIN, Gökben OSMANLI KARBUZ

Kemoterapi Alan Meme Kanserli Kadınların Ağrı Distresi Şiddeti ve Yorgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişki: Tanımlayıcı Kesitsel Bir Çalışma

Pınar ZORBA BAHÇELİ, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ, Gamze ÜNVER, Sevgisun KAPUCU

İntestinal Endometriozis Tanılı Olguların Klinikopatolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Rabia DÖLEK, Nesrin UĞRAŞ, Özgen IŞIK

Pediatrik Yaş Grubundaki Normal ve Atrofik Beyinlerde Global Beyin Atrofi İndeksinin Kranial MR Görüntüleri ile Değerlendirilmesi: Retrospektif MRG Çalışması

Sefa IŞIKLAR, Güven ÖZKAYA, Senem TURAN OZDEMIR, Rifat ÖZPAR

İlaç Alerjisi Gelişen Ürogenital Tüberküloz Vakası: Olgu Sunumu

Cem AÇAR, Aylin BABALİK

Myricetinin LNCaP Androjen Bağımlı Prostat Kanseri Hücreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Özlem CESUR GÜNAY, Mücahit SEÇME

Egzersiz ve Üç Tip Diyetle İndüklenen Ülseratif Kolitten Korunma Modelinin Böbrek ve Karaciğer Üzerindeki Histopatolojik İncelenmesi Apoptoz ve Otofaji İndeksleri

Rüstem ATEŞOĞLU, Gülben AKCAN, Sevil ÇAYLI, Mehmet Salih KAYA, Farhri BAYIROĞLU