OTİSTİK ÇOCUKLAR

Gizemli bir engellilik durumu olan otizm, duygusal ve zihinselaçıdan diğer insanlardan ve toplum yaşamından uzaklaşma ya dakopma durumu olarak nitelendirilir. Geçmişten günümüze otizminnedenleri ve tedavi yollarına ilişkin bir çok görüş öne sürülmekle birliktebugün otizmin tek bir nedene değil bir çok nedene bağlı olarak ortayaçıktığı kabul edilmektedir. Her özür grubunda olduğu gibi otizmin deayırt edici bazı özellikleri söz konusudur ayrıca otizmin sebeplerindeolduğu gibi tedavisinde de henüz tek bir konu üstünde fikir birliğinevarılamamıştır

Autism is an mystical disease which is described asemotionally and mentally going away or a separation from the otherindividuals and society life. In a long time, many of ideas has beenasserted concerned with the reasons of autism and threatment ways,however today it is accepted that autism occures from not only onereason but also many reasons. Autism has distinguishedcharacteristics likes all of the disabled groups, in addition to, there isno any agreement to be found both the reasons and the threatments ofautism.Today also it is accepted that considering with autism only from theview of medical approach means; the dimensions of autism areminimizing. The treatment programs, which are performing on autismare appropriate ınterdiciplinar approach. In the professional studieswith autistic children and their families, there are lots of differentprofessionals take tasks and get profit from different treatmentapproaches. Social worker is also one of these professionals whoworks with autistic child and his / her family and takes functional tasksin treatment process

___

 • ARIKAN, Çiğdem. “Psikiyatrik Sosyal Çalışma ve Psikiyatrik Ortamda Ekip Çalışması.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1985.
 • BARKER, L. ROBERT. The Social Work Dictionary. Washington: DC, NASW Press, 1999:36.
 • BONDY, Andrew. “Total Immersıon Therapy for Autism.” Focus on Autism & Other Developmental Disabilities, Volume 14, Issue 2, Summer 1999: 116-120.
 • DARICA, Nilgün ve diğerleri, Otizm ve Otistik Çocuklar. İstanbul: Özgür Yayınları, 2000.
 • KAYAALP, V. İnci. Otizm ve İletişim Problemi Olan Çocukların Eğitimi. İstanbul: Evrim Yayınevi, 2000.
 • O’MELIA, Michael ve diğerleri, Generalist Social Work Parctice – An Empowering Approach. Second Edition, Allyn and Bacon, 1998.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Otistik Çocuklar Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 2000.
 • “Autism-Part I”, The Harvard Mental Health Letter. Boston: Harvard Medical School Health Publications Group, March 1997, ss. 68-74.
 • “Autism-part II”, The Harvard Mental Health Letter. Boston: Harvard Medical School Health Publications Group, April 1997, ss. 16-29.
 • TOZAR, Zeynep. “Otizm Nedenlerin Arayışı Sürüyor.” Bilim ve Teknik Dergisi. Ağustos 2001:82-86.
 • TUTVEDT, Solveig. “Özürlüler ve Aileleri ile Sosyal Hizmet I ve II.” İngilizce’den çeviren: İrem Coşansu., 5. Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı, Çalışma Grubu Raporları Özürlü Hakları ve Sosyal Hizmetler, 14-17 Nisan 1999.
 • Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı İnternet Sitesi.
 • İstanbul 20 Mart 2002
 • Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği İnternet Sitesi.
 • Buca/İzmir 25 Mart 2002

___

APA Danış, M. Z. (2001). OTİSTİK ÇOCUKLAR . Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , (2) , 65-82 .