İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlama Aracı Olarak Personel Güçlendirme

İletişim ve bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi küreselleşmeyi, küreselleşme de rekabeti ortaya çıkarmıştır. Her alanda olduğu gibi işletmeler arasında da rekabet artmış ve işletmeler artan rekabete karşı avantaj sağlamak için stratejiler geliştirmek durumunda kalmışlardır. Personel güçlendirme rekabet avantajı sağlamada en önemli araçlardan biri olarak görülmektedir. Bir işletmede çalışanların güçlendirilmesi sayesinde çalışanların performansı ile beraber işletmenin de performansı artırılabilir ve işletmenin rakiplerine karşı avantaj kazanması sağlanabilir. Bu çalışmada, personel güçlendirme kavramı, personel güçlendirmenin ilişkili olduğu kavramlar, personel güçlendirme yaklaşımları, personel güçlendirme süreci ve uygulaması ve personel güçlendirmenin yararları anlatılmıştır.

___

 • Akçakaya, M. (2010). Örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri: Türk kamu yönetiminde personel güçlendirme. Karadeniz Araştırmaları, 25, 145-174.
 • Aldemir, C., Ataol, A. ve Budak, G. (2004). İnsan kaynakları yönetimi (5. Baskı). İzmir: Fakülteler Kitabevi.
 • Arslantaş, C.C. ve Dursun, M. (2008). Etik liderlik davranışının yöneticiye duyulan güven ve psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisinde etkileşim adaletinin dolaylı rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 111–128.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bolat, T. (2003). Personeli güçlendirme: Davranışsal ve bilişsel boyutta incelenmesi ve benzer yönetim kavramları ile karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(3-4), 199-2019.
 • Conger, J.A. ve Kanungo, R.N (1988). The empowerment process: integrating theory and practice. Academy of Management Review, 13 (3), 471-482.
 • Cook, S. (1994). The cultural implications of empowerment. Empowerment in Organizations, 2(1), 9-13.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin işgören performansı üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35-46.
 • Çuhadar, M. T. (2005). Türk kamu yönetiminde personel güçlendirme: Sorunlar ve çözüm önerileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 1-24.
 • DiNapoli, J. M., O’Flaherty, D., Musil, C., Clavelle, J. T. ve Fitzpatrick, J. J. (2016). The relationship of clinical nurses’ perceptions of structural and psychological empowerment and engagement on their unit. Journal of Nursing Administration, 46(2), 95-100.
 • Doğan, S. (2003). İşletmelerde personel güçlendirmenin önemi. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 29, 177-203.
 • Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (29), 37-61.
 • Ergül, H. F. (2005). Motivasyon ve motivasyon teknikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(14). 67-79.
 • Genç, N. (2004). Yönetim ve organizasyon, çağdaş sistem ve yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hanold, L. (1997). A review of the literature on employee empowerment. Empowerment in Organizations, 5 (4), 202-212.
 • Koçel, T. (2011). İşletme yöneticiliği. İsatanbul: Beta Yayımcılık.
 • Laschinger, H.K.S., Finegan, J.E., Shamian, J. ve Wilk, P. (2001). Impact of structural and psychological empowerment on job strain in nursing work settings: Expanding Kanter’s Model. Journal of Nursing Administration, 31(5), 260-272.
 • Laschinger, H. K. S., Finegan, J. ve Wilk, P. (2009). Context matters: The impact of unit leadership and empowerment on nurses' organizational commitment. Journal of Nursing Administration, 39(5), 228-235.
 • Meng, L., Jin, Y. ve Guo, J. (2016). Mediating and/or moderating roles of psychological empowerment. Applied Nursing Research, 30, 104-110.
 • Ning, S., Zhong, H., Libo, W. ve Qiujie, L. (2009). The impact of nurse empowerment on job satisfaction. Journal of advanced nursing, 65(12), 2642-2648.
 • O’Brien, J.L. (2010). Structural empowerment, psychological empowerment and burnout in registered staff nurses working in outpatient dialysis centers. Degree of Doctor of Philosophy, The State University of New Jersey, New Jersey.
 • Robbins, T. L., Crino, M. D. ve Fredendall, L. D. (2002). An integrative model of the empowerment process. Human Resource Management Review, 12(3), 419-443.
 • Sağlam Arı, G. (2014). Örgütlerde fiziksel semboller ve psikolojik güçlendirme ilişkisi üzerine kavramsal bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 1-25.
 • Saruhan, Ş. C. ve Yıldız, M. L. (2013). Çağdaş yönetim bilimi. (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Spreitzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. The Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
 • Spreitzer, G. M. (2008). Handbook of organizational behavior. Barling, J. and Cooper, C. L. (ed.) Taking stock: A review of more than twenty years of research on empowerment at work, (54-72). London: SAGE Publications.
 • Sürvegil, Tolay, O. ve Topoyan, M. (2013). Yapısal güçlendirme ve psikolojik güçlendirme ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri. Journal of Yasar University, 8(31), 5371-5391.
 • Thomas, K. W. ve Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of management review, 15(4), 666-681.
 • Yıldırım, H. (2013). Çağdaş yönetim yaklaşımları (2. Baskı), Bakan, İ. (ed.) Personel güçlendirme – empowerment: Çağdaş bir yönetim yaklaşımı (ss. 93-110). İstanbul: Beta Basım.
 • Quinn, R.E. ve Spreitzer, G.M. (1997). The road to empowerment: seven questions every leader should consider. Organizational Dynamics, 26 (2), 37–49.
 • Whetten, D. A., Cameron, K. ve Woods, M. (1996). Effective Empowerment & Delegation. United Kingdom: Harper Collins Collage Publishers Ltd.

___

APA Yıldız, A. & Kaya, S. (2017). İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlama Aracı Olarak Personel Güçlendirme . Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , 17 (1) , 1-21 .