Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi

Bu çalışmada Orta Anadolu ve çevresindeki, tamamı volkanik alanlarda bulunan kumlu bozkır vejetasyonunun sintaksonomik analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında Karapınar (Konya) ve İscehisar (Afyonkarahisar) civarındaki kumlu bozkır vejetasyonundan kaydedilen 23 relevé ile Göreme (Nevşehir) çevresinde yapılmış çalışma birlikte değerlendirilmiştir. Sintaksonomik analizde Braun-Blanquet floristik metodu kullanılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu tamamı yeni iki alyans (Centaureo pulchellae-Artemision campestris, Poo bulbosae-Artemision campestris), iki birlik (Minuartio arachnoideae-Stipetum hohenackerianae, Poo bulbosae-Artemisetum campestris) ve bir alt birlik tanımlanmıştır. Tanımlanan bu sintaksonlar Avrupa orman-bozkır ve bozkır bölgelerinde gelişen tınlı kumlu bozkır topluluklarını temsil eden Festucetalia vaginatae ordosuna ve Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis sınıfına bağlanmıştır. Bu çalışma Festucetalia vaginatae ordosunun dağılışının Türkiye’ye (Orta Anadolu ve çevresi) kadar uzandığını ortaya koymuştur.

Syntaxonomy of the Sandy Steppes’ Vegetation in Central Anatolia, Türkiye, and its Surroundings

The syntaxonomical analysis of the sandy steppes’ vegetation, which is completely in volcanic areas in Central Anatolia and its surroundings, was conducted in this study. Within the scope of the study, 23 relevés recorded from the sandy steppes’ vegetation around Karapınar in Konya Province and İscehisar in Afyonkarahisar Province were evaluated together with the study conducted around Göreme in Nevşehir Province in 2018 and 2019. The Braun-Blanquet floristic method was used for syntaxonomic analyses. As a result of the evaluation, two completely new alliances (Centaureo pulchellae-Artemision campestris and Poo bulbosae-Artemision campestris), two associations (Minuartio arachnoideae-Stipetum hohenackerianae and Poo bulbosae-Artemisetum campestris) and one sub-association was defined. The syntaxa defined were attributed to the Festucetalia vaginatae order, representing the loamy sandy steppe communities developing in European forest-steppes and steppe regions, and the Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis class. This study revealed that the distribution of the Festucetalia vaginatae order has been extended to Central Anatolia, Türkiye, and its surroundings.

___

 • Akman, Y. (1990). İklim ve Biyoiklim. Ankara: Palme Yayın Dağıtım.
 • Akman, Y., Ketenoğlu, O., Kurt, L. & Vural., M. (2014). İç Anadolu Step Vejetasyonu. Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Atıcı, G. & Türkecan, A. (2017). Anadolu’nun Volkanları. Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni 22: 1-18.
 • Aydın, M. & Kılıç, Ş. (2010). Toprak Bilimi. (2. Ed.) Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Aydoğdu, M., Hamzaoğlu, E. & Kurt, L. (2002). New halophytic syntaxa from Central Anatolia (Turkey). Israel Journal of Plant Sciences 50: 313-323.
 • Aydoğdu, M., Kurt, L., Hamzaoğlu, E., Ketenoğlu, O. & Cansaran, A. (2004). Phytosociological studies on salty steppe communities of the Central Anatolia, Turkey. Israel Journal of Plant Sciences 52: 71-79.
 • Bağcı, Y., Akay, A. & Dural, H. (1997). Konya Karapınar Bölgesinin Vejetasyonu ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler [The Relationshp Between Vegetation and Soil Properties of Konya Karapınar Region]. S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14: 68-75.
 • Bağcı, Y., Tatlı, A. & Kargıoğlu, M. (1996). Konya Karapınar Bölgesinin Vejetasyonu [The Vegetation of Konya Karapınar]. S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 13: 97-113.
 • Birand, H. (1961). Erste Ergebnisse vegetations-Untersuchungen in der Zentral Anatolischen steppe. I. Halopyten gesellschaften des Tuzgolii. Bot. Jahrb. 79: 255-296.
 • Birand, H. (1970). Die Verwüstung der Artemisia-Steppe bei Karapınar in Zentralanatolien. Vegetatio 20(1/4): 21-47.
 • Braun-Blanquet, J. (1932). Plant sociology: the study of plant communities (Tercüme: Fuller GD ve Conard. HS), McGraw-Hill, New York, NY, US.
 • Cullen, J. (1975). [Artemisia L.] In: Davis, P.H. (Ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 5. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 311-324.
 • Çetik, R. & Vural, M. (1979). Ecological and Sociological Studies on the Vegetation Vegetation of Afyon, Bayat- Köroğlubeli and its Environment. Comm. Fac. Sc. Univ. Ankara, C2, 23: 1-44.
 • Edmondson, J. R. (1982). [Ziziphora L.] In: Davis, P.H. (Ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 7. Edinburgh University Press, Edinburgh. pp. 395-399.
 • Ercan, T., Akbaşlı, A., Yıldırım, T., Fişekçi, A., Selvi, Y., Ölmez, M. & Can, B. (1991). Acıgöl (Nevşehir) Yöresindeki Senozoyik Yaşlı Volkanik Kayaçların Petrolojisi. MTA Dergisi 113: 31-44.
 • EUNIS (2022). The European Nature Information System. Habitat types search. https://eunis.eea.europa.eu/index.jsp [13.03.2022].
 • Euro+Med (2022). Euro+Med. Published on the Internet [http://ww2.bgbm.org].
 • Frey, W. & Lösch, R. (1998). Lehrbuch der Geobotanik. Pflanze und Vegetation in Raum und Zeit. Stuttgart, etc: Gustav Fischer Verlag.
 • Hamzaoğlu, E., Ertuğrul, K. & Koç, M. (2022). An ignored habitat in Türkiye: Sandy steppes. Anatolian Journal of Botany 6(1): 49-54.
 • ISSS Working Group R.B. (1998). World Reference Base for Soil Resources: Introduction (eds. J.A. Deckers, F.O. Nachtergaele & O.C. Spaargaren), First Ed. International Society of Soil Science (ISSS). ISRIC-FAO-ISSS-Acco. Leuven.
 • Karadoğan, S., Arslan, H. & Şıkoğlu, E. (2019). Nevşehir Çevresinde Volkanik Terselme Rölyefinin Peribacaların Oluşumuna Etkisi. Researcher: Social Science Studies 7(3): 190–210.
 • Ketenoğlu, O., Quézel, P., Akman, Y. & Aydoğdu, M. (1983). New syntaxa on the gypsaceous formations in the Central Anatolia. Ecologia Mediterranea 9(3-4): 211-221.
 • Klika, J. 1941. Přehled společenstev, svazů, řádů a tříd středoevropského jevnosnubného rostlinstva [Overview of communities, alliances, orders and classes of the Central European phanerogamic vegetation]. In:
 • Klika J. & Novák V. (eds.), Praktikum rostlinné sociologie, půdoznalství, klimatologie a ekologie [A handbook of plant sociology, soil science, climatology and ecology], pp. 53-70. Melantrich, Praha, CZ.
 • Kurt, L., Tuğ, G.N. & Ketenoğlu, O. (2006). Synoptic View of the Steppe Vegetation of Central Anatolia. Asian Journal of Plant Sciences 5(4): 733-739.
 • Mahdavi, P., Isermann, M. & Bergmeier, E. (2017). Sand habitats across biogeographical regions at species, community and functional level. Phytocoenologia 47(2): 139-165.
 • MGM (2022). Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Resmi İstatistikler. https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx? [20.04.2022].
 • Mucina, L., Bültmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J.-P., Raus, T., Čarni, A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., Tichý, L. (2016). Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19 (Suppl. 1): 3-264. DOI: https://doi.org/10.1111/avsc.12257.
 • Okur, N. (2021). Toprak Bilimi ve Bitki Besleme. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Özdeniz, E. (2017). Syntaxonomical Synopsis of the Steppe Vegetation of Turkey. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 5(2): 29-49.
 • Özen, H.Ç. & Onay, A. (2018). Bitki Fizyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Pladias (2022). Database of the Czech Flora and Vegetation. www.pladias.cz [21.04.2022].
 • POWO (2022). Plants of the World Online. http://www.plantsoftheworldonline.org [21.04.2022].
 • Resmi Gazete (2019). Göreme Vadisi ve Çevresindeki Alanın Milli Park Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 30/10/1986 Tarihli ve 86/11135 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar. 22.10.2019 tarihli 30926 sayılı Resmi Gazete.
 • Sádlo, J., Chytrý, M. & Černý, T. (2007). Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd (Koelerio-Corynephoretea). In: Chytrý, M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha. pp. 321-365.
 • Theurillat, J.-P., Willner, W., Fernández‐González, F., Bültmann, H., Čarni, A., Gigante, D., Mucina, L. & Weber, H. (2021). International Code of Phytosociological Nomenclature. 4th edition. Applied Vegetation Science, 24, Article 12491. DOI: https://doi.org/10.1111/avsc.12491.
 • Vural, M., Duman, H., Adıgüzel, N. & Kol, Ü. (1995). Göreme Milli Parkı (Nevşehir) Vejetasyonu [Vegetation of Göreme National Park (Nevşehir)]. Turkish Journal of Botany 19(3): 389-400.
 • Westhoff, V. & Maarel, E. (1973). The Braun-Blanquet approach. 2-nd ed. In: Whittaker, R. (Ed.). Classification of Plant Communities. pp. 287-399.
 • WFO (2022). World Flora Online. Published on the Internet [http://www.worldfloraonline.org].
 • Wilhelmi, O.V. & Wilhite, D.A. (2002). Assessing Vulnerability to Agricultural Drought: A Nebraska Case Study. Natural Hazards 25: 37-58.

___

Bibtex @araştırma makalesi { turvehab1112283, journal = {Türler ve Habitatlar}, eissn = {2717-770X}, address = {Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi, Teknikokullar, Yenimahalle, Ankara}, publisher = {Ergin HAMZAOĞLU}, year = {2022}, volume = {3}, number = {1}, pages = {30 - 54}, doi = {10.53803/turvehab.1112283}, title = {Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi}, key = {cite}, author = {Hamzaoğlu, Ergin} }
APA Hamzaoğlu, E. (2022). Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi . Türler ve Habitatlar , 3 (1) , 30-54 . DOI: 10.53803/turvehab.1112283
MLA Hamzaoğlu, E. "Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi" . Türler ve Habitatlar 3 (2022 ): 30-54 <
Chicago Hamzaoğlu, E. "Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi". Türler ve Habitatlar 3 (2022 ): 30-54
RIS TY - JOUR T1 - Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi AU - ErginHamzaoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.53803/turvehab.1112283 DO - 10.53803/turvehab.1112283 T2 - Türler ve Habitatlar JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 54 VL - 3 IS - 1 SN - -2717-770X M3 - doi: 10.53803/turvehab.1112283 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türler ve Habitatlar Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi %A Ergin Hamzaoğlu %T Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi %D 2022 %J Türler ve Habitatlar %P -2717-770X %V 3 %N 1 %R doi: 10.53803/turvehab.1112283 %U 10.53803/turvehab.1112283
ISNAD Hamzaoğlu, Ergin . "Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi". Türler ve Habitatlar 3 / 1 (Haziran 2022): 30-54 .
AMA Hamzaoğlu E. Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi. turvehab. 2022; 3(1): 30-54.
Vancouver Hamzaoğlu E. Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi. Türler ve Habitatlar. 2022; 3(1): 30-54.
IEEE E. Hamzaoğlu , "Orta Anadolu (Türkiye) ve Çevresindeki Kumlu Bozkır Vejetasyonunun Sintaksonomisi", , c. 3, sayı. 1, ss. 30-54, Haz. 2022, doi:10.53803/turvehab.1112283