Allophilia Ölçeği’nin Değerlendirilmesi: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Bu çalışmanın amacı yurt dışında geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış Allophilia Ölçeği’ni Suriyelilere yönelik tutumu ölçecek şekilde uyarlamaktır. Bu kapsamda çeşitli geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. AFA sonucunda üç faktörlü yapı ortaya çıkmıştır. Üç faktörlü yapıya sahip Allophilia Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi ile doğrulanmıştır. Çalışmada Yerel Halkın Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği (YHSYTÖ) ve Yabancı Düşmanlığı Ölçeği (YDÖ) ölçüt geçerliliği için tercih edilmiştir. Allophilia Ölçeği ile YHSYTÖ arasında pozitif, YDÖ negatif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Allophilia Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısı ,94 olup Rahat Hissetme, Duygusal Yakınlık ve Benimseme alt boyutlarının iç tutarlılık katsayısı sırasıyla ,91; ,86 ve ,88’dir. Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini ortaya koyabilmek için üç hafta ara ile yapılan ön test – son test sonuçları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki elde edilmiştir. Böylece Suriyelilere yönelik tutumları ölçen Allophilia Ölçeği, geçerli, güvenilir bir ölçüm aracı olarak literatüre kazandırılmıştır.

The Evaluation of Allophilia Scale: The Study of Turkish Validity and Reliability

The aim of this study is to adapt the Allophilia Scale, whose validity and reliability studies was carried out abroad, to measure the attitude towards Syrians. In this context, various analyzes have been made. As a result of the EFA, a three-factor structure has emerged. The Allophilia Scale, which has a three-factor structure, was verified by CFA. In the study, the Attitude Scale Towards Syrians and the Scale of Xenophobia were chosen for the criterion validity. A positive and significant relationship was found between the Allophilia Scale and the Attitude Scale Towards Syrians. A negative and significant correlation was found between Allophilia Scale and the Scale of Xenophobia. The Cronbach Alpha coefficient of the Allophilia Scale is ,94. The Cronbach Alpha coefficient of sub-dimensions of Feeling Comfortable, Emotional Intimacy and Embracement was 91; 86 and 88. In order to reveal the invariance of the scale against time, a positive and significant correlation was obtained between the pre-test and post-test results performed with three weeks. Thus, the Allophilia Scale, which measures attitudes towards Syrians, has been introduced to the literature as a measurement tool which is valid and reliable.

___

 • Akbaş, E. (2003). Kültürel sembolleri yorumsamacı bir bakış açısıyla okuma ve sosyal hizmet ilişkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 14(1), 20-24.
 • Aksayan, S., Gözüm, S. (2002). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I: Ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 4(1), 9-14.
 • Alfieri, S., Marta, E. (2011). Positive attitudes toward the outgroup: Adaptation and validation of the Allophilia scale. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 18(2), 99-116.
 • Alpar, R. (2016). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alptekin, K., Akarçay Ulutaş, D., Ustabaşı Gündüz, D. (2018). Konya’da geçici koruma altında yaşayan Suriyeliler üzerine bir çalışma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18, 87-114.
 • Bauman, Z. (1999). Sosyolojik düşünmek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Buz, S. (2005). Türkiye'deki Sığınmacıların Psikososyal Sağlığı. Toplum ve Sosyal Hizmet, 16 (2), 93-105.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakırer-Özservet, Y. (2015). Modern göçebeler olarak göçmenler, mekân ve şehre uyum. Sosyoloji Divanı, 3(6), 41-54.
 • Çay, M., Daşbaş, S. (2020). Kanıta dayalı uygulama ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(4), 1514-1546.
 • Çetin, İ. (2016). Türkiye'de Suriyeli Sığınmacıların Sosyal ve Kültürel Entegrasyonu. Sosyoloji Dergisi (34), 197-222.
 • Deniz, A. Ç., Hülur, A. B., Ekinci, Y. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştığı Sosyal Dışlanma Mekanizmaları. Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 14(1), 17-40.
 • Dominelli, L. (2002). Anti-oppressive social work theory and practice. Londra: Palgrave Macmillan.
 • Erdoğan, M. M. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler toplumsal kabul ve uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Erdoğan, M. M., Çorabatır, M. (2019). Suriyeli mülteci nüfusunun demografik gelişimi, Türkiye’deki eğitim, istihdam ve belediye hizmetlerine yakın gelecekte olası etkileri. UDRA Programme Research Panel.
 • Gencer, T. E. (2017). Göç ve Eğitim İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Suriyeli Çocukların Eğitim Gereksinimi ve Okullaşma Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 838-851.
 • Gencer, T. E. (2019). Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay'da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gencer, T. E. ve Karagöz, D. (2016). Mülteci çocukların mekânsal ve psiko-sosyal yoksunlukları: kentsel alanlarda mülteci çocuk olmak. A. Çolpan Kavuncu (Ed.), Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu (37-48). Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Gençöz, F. (1998). Uyum psikolojisi. Kriz Dergisi, 6(2), 1-7.
 • George, D. (2011). SPSS for windows step by step: A simple study guide and reference, 17.0 update, 10/e: Pearson Education India.
 • Hancock, G., Mueller, R. (2006). Structural Equation Modeling: A second course. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Hu, L.T., Bentler, P. M. (1999), Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55
 • İçduygu, A., Ayaşlı, E. (2019). Geri dönüş siyaseti: Suriyeli mültecilerin dönüş göçü ihtimali ve gelecek senaryoları. MiReKoc Çalışma Notları.
 • Kamer, S. T., Şimşek, A. S. (2016). Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2). 663-678.
 • Kılcan, B., Çepni, O., Kılınç, A. Ç. (2017). Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal Of Human Scienses, 14 (2), 1045-1057.
 • Kırlıoğlu, M. ve Gencer, T. E. (2020). Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Dersinin Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Algısına Etkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(3), 1127-1152.
 • Kırloğlu, M., Tekin, H. H. (2019). Sosyal hizmet uzmanı adaylarının Suriyeli sığınmacılara yönelik düşünceleri. S. E. Dinçer, S. Sönmez, M. Bostancı, E. Özçoban içinde, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (s. 17-31). Ankara: Gece Akademi
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Morales, J. F., Magallares, A. (2017). Propiedades psicométricas, estructura factorial y validez de constructo de la versión española de la escala de Alofilia. Anales de Psicología, 33(2), 283-291.
 • Özdemir, E. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Algıları. Savunma Bilimleri Dergisi , 16 (1), 116-136.
 • Özdemir, F., Öner-Özkan, B. (2016). Türkiye'de Sosyal Medya Kullanıcılarının Suriyeli Mültecilere İlişkin Sosyal Temsilleri. Nesne Psikoloji Dergisi, 4 (8), 227-244.
 • Özil, H. (2016). Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler. Marmara İletişim Dergisi (25), 125-129.
 • Öztürk, Y. E., Kıraç, R. (2019). Hekim Merhameti Önündeki Engeller Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması. International Health Sciences and Management Conference 2019-İstanbul. 441-446.
 • Özüdoğru, H. Y., Kan, A., Uslu, L., Yaman, E. (2018). Yerel Halkın Suriyelilere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 40 (2), 116-140.
 • Pittinsky, T. L., Rosenthal, S. A., Montoya R. M. (2011). Measuring positive attitudes toward outgroups: Development and validation of the Allophilia Scale. In L. Tropp, R. Mallett (Eds.), Beyond prejudice reduction: Pathways to positive intergroup relations (pp.41-60). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Pittinsky, T. L., Rosenthal, S. A., Montoya, R. M. (2011a). Liking is not the opposite of disliking: The functional separability of positive and negative attitudes toward minority groups. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 17(2), 134-143.
 • Potocky-Tripodi, M. (2002). Best practices for social work with refugees and immigrants. New York: Columbia University Press.
 • Şimşek, S., Uğurlu, T. C., Gonca, U. (2016). Üniversite öğrencilerinin devamsızlık eğilimlerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 297-311.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics. Pearson Education, Inc./Allyn and Bacon.
 • Tekin, M. (2009). Türkiye'de Yaşayan Sığınmacı ve Mültecilerin Entegrasyonunda Yaşanan Sorunlar ve Avrupa Birliği Uygulamaları Bağlamında Çözüm Önerileri. Ankara: Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.
 • Tuna, M., Bircan, H., Yeşiltaş, M. (2012). Etik Liderlik Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-155.
 • Ünal, S. (2014). Türkiye'nin Beklenmedik Konukları:"Öteki" Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6 (3), 65-89.
 • Yalçın, Ö. (2018). Sosyokültürel uyum ölçeği (Scas-r)'nin Gaziantep/Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenler örneğinde Arapça'ya uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi).
 • Yeşi̇ldal, M., Eri̇şen, M. A., Kıraç, R. (2020). Sağlık Sistemlerine Güvensizlik: Bir Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(2), 251-259.