Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin Mesleki Risklere Karşı Tutumu

Bu çalışmayla, 4 farklı özel hastanede çalışan tıbbi görüntüleme teknikerlerinin mesleki risk bilgi ve mesleki risk davranış düzeyleri araştırıldı. Çalışmaya özel hastanelerde çalışan 85 tıbbi görüntüleme teknikeri dâhil edildi. Teknikerlerin mesleki risk bilgi ve davranış düzeyini belirlemek amacıyla Mesleki Risk Bilgi Düzeyi (MRBD) ve Mesleki Risk Davranış Düzeyi (MRDD) anket formları oluşturuldu. Çalışmada, Mann-Whitney U ve Spearman korelasyon testleri kullanılarak elde edilen verilerin analizinde: teknikerlerin yaş ortalaması 25,95±5,67 ve %55,3’ü erkek, 44,7’si bayan olarak saptandı. Teknikerlerin MRBD ve MRDD puan ortalamalarının sırasıyla 21,16±2,72 ve 9,59±2,38 ve mesleki risk bilgi düzeyi ile mesleki risk davranış düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki varlığı saptandı. (r=0,324; p=0,002). Teknikerlerin mesleki riskler hakkında bilgi düzeyleri arttıkça mesleki risklere yönelik koruyucu davranışları olumlu yönde arttığı tespit edildi.

___

 • Aslan, F.E ve Öntürk, Z.K. (2011). Güvenli Ameliyathane Ortamı; Biyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Psikososyal Riskler, Etkileri ve Önlemler, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1): 133-140
 • Bozbıyık A, Özdemir Ç, Hamit Hancı Y., (2002). Radyasyon Yaralanmaları ve Korunma Yöntemleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,7(11);274.
 • Daşdağ, Süleyman, (2010). İyonlaştırıcı Radyasyonlar ve Kanser, Dicle Tıp Dergisi, 37(2):77–185.
 • Devebakan, N. ve Paşalı, N. (2015). Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2),123-142
 • Güden, E., Öksüzkaya, A., Balcı, E., Tuna, R., Borlu, A., Çetinkara, K., (2012). Radyoloji Çalışanlarının Radyasyon Güvenliğine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışı, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 3(2): 29-43
 • McDiarmid, M.A. (2006). Chemical Hazards in Health Care, Annals of the New York Academy of Sciences, 1076(1), 601-606
 • Meydanlıoğlu, A. (2013). Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3),192-199
 • Nouetchognou, J.S., Ateudjieu, J., Jemea, B., and Mbanya, D. (2016). Accidental Exposures to Blood and Body Fluids Among Health Care Workers in a Referral Hospital of Cameroon, BMC Research Notes, 9(1),1-6
 • Omaç, M., Eğri, M., & Karaoğlu, L. (2010). Malatya merkez hastanelerinde çalışmakta olan hemşirelerde mesleki kesici delici yaralanma ve hepatit B bağışıklanma durumları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1), 19-25.
 • Ortabağ, T., Gülesen, A., Yava, A., & Bakir, B. (2009). Exploring the Frequency of Sharps Injuries and Affecting Factors Among Health Care Workers in a University Hospital, Anatolian Journal of Clinical Investigation, 3(4),208-212
 • Öcek Z, Türk Soyer M, Davas Aksan A, Hassoy H, Sakaoğlu Manavgat S. (2008) Risk Perception of Occupational Hazards Among Dental Health Care Workers In A Dental Hospital İn Turkey. International Dental Journal, 58(1):199-207.
 • Özkan, Ö. (2005). Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş ve Çalışma Ortamı Tehlike ve Riskleri ile Risk Algılarının Saptanması. (Yayınlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, Ö. ve Emiroğlu, N. (2006). Hastane Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3), 43-51
 • Sakaoğlu Manavgat S, Mandıracıoğlu A., (2012). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kişisel Dozimetre Taşıyan Çalışanların Mesleksel İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısı. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 43(3):34-43.
 • Saygın, M., Yaşar, S., Çetinkaya, G., Kayan, M., Özgüner, M. F. ve Korucu, C. Ç. (2011). Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3),139-144
 • Saygun, M. (2012). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları, TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(4),373-382
 • Uçak, A. (2009). Sağlık personelinin maruz kaldığı iş kazaları ve geri bildirimlerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
 • Uçar, M. (1996). GATA Hastanesinde İyonizan Radyasyon Riski Altında Çalışan Doktorlarda Risk Algılamasının Belirlenmesi. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi), GATA Halk Sağlığı AD, Ankara.
 • Uzuntarla Y, Doğan F. (2019). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dozimetre Taşıyan Sağlık Personelinin İyonlaştırıcı Radyasyon Hakkındaki Risk Algısı ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1): 34-41
 • Wilburn, S. Q., and Eijkemans, G. (2004). Preventing Needlestick Injuries Among Healthcare Workers: A WHO-ICN Collaboration, International Journal of Occupational and Environmental Health, 10(4),451-456
 • Yıldırım, S. A., & Gerdan, S (2017). Hastane Öncesi Acil Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Mesleki Riskleri, Hastane Öncesi Dergisi, 2(1), 37-49.

___

APA Fındık Akkır, F. & Yeşilşerit, T. (2021). Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin Mesleki Risklere Karşı Tutumu . Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi , 4 (1) , 1-9 .