SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ MÜFREDAT ANALİZİ

Günümüz dünyasında ve ülkelerin artan rekabet koşullarında turizme yönelik olarak daha fazla pay almak istemeleri turizm ürününün çeşitlendirilmesine yönelik önemli bir strateji haline gelmiştir. Bireyler, zaman kısıtı, maddi gerekçeler, uzman sağlık hizmeti vb. arayışlarla da turizmin ayrı bir branşı olan sağlık turizmi hareketine yönelmektedirler. Bu hususta başta Hindistan, Tayland, Singapur vb. Orta Asya ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde ülkeler bu yeni sektörden pay alabilmek amacıyla yarış halindedir. Ülkelerin konforlu, ekonomik ve uzman sağlık hizmeti sunumu sektörde sağlık turistlerince tercih edilebilir olmasını sağlayan önemli kriterlerdendir. Türkiye’de birçok diğer ülke gibi sektörde kendini göstermeye çalışan bir ülkedir. Kaliteli sağlık tesisi altyapısı, uzman sağlık personeli ve ekonomik sağlık hizmeti sunumu bu alanda ülkemizin önemli avantajları olarak görülse de sağlık turizmi yalnızca bu kıstaslardan ibaret değildir. Sağlık turistlerinin bir aracı kuruluş ile ülkeye giriş yaptığı ve hastane dışında da termal tesisler, konaklama tesisleri, rekreasyon alanları gibi birçok alanda hizmet aldığı düşünüldüğünde seyahatin başından sonuna kadar personelden memnun kalma hususu önem arz etmektedir. Sağlık turistinin her alanda profesyonel hizmet alabilmesi için sağlık turizmi bilgisine ve yetkinliğine sahip nitelikli personel yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı sağlık turizmi sektörüne yönelik insangücü yetiştiren ve ülkemizde 9 üniversitede aktif eğitim veren Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ön Lisans Programlarının müfredatlarının incelenerek çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim almalarını sağlayacak ortak bir müfredat önerisi vermek ve eğitimde bütünlük hedeflenmiştir. Çalışma verileri nitel araştırma yöntemi ve doküman analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Sağlık turizmi sektörünün hizmet sunumu ihtiyacına yönelik nitelikli insangücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

___

  • Ersan, H., Türkmen, İ. Ve Kaya, R. R., (2021). “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programlarının Ders Çeşitliliğinin Analizi”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 7(3), 792-809.
  • Gençay, C.(2007). Sağlık Turizmi. İçinde M. Bulu ve İ.H. Eraslan (Editörler). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü (ss.172-180) Kazancı Hukuk Yayımevi, İstanbul.
  • Göktaş, B. (2018). Sağlık turizmi eğitiminin incelenmesi, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, (2), 77-84.
  • Hazarika, I. (2010). Medical tourism: its potential impact on the health workforce and health systems in India. Health policy and planning, 25(3), 248-251.
  • McFubara, K. G., Edoni, E. R., & Ezonbodor-Akwagbe, R. E. (2012). Health manpower development in Bayelsa state, Nigeria. Risk management and healthcare policy, (5), 127-135.
  • Sengul, C. ve Çora, H.(2020). Healthcare tourism in second decade of 21st century- areview of Turkey as the new global center for international patients. Journal of Health Systems and Policies, 2(1),56-86.