Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü

Öz Bu makai'e Ahmet Davutoğlu ’nun basyapiti Stratejik Derinlik’in jeopolitik ta— liayyüli'inü incelemektedii: Çalişma, Türkiye Jeopolitik kültürü içindeki çarpişan Jieopolitik taliamn'illerin, onlarin Siyasi ontolojilei'ine göie Singianclii'ilabileceği— ni ileri sürmektedir Ayrıca bu makale, Stratejik Derinlik’in entellektüel ve felsefi kökenini, güçlü siyasi düşüncesini ve farkli jeopolitik kavramsallaştrina çerçe— vesini ortaya koyarak onun kendine özgü jâüpüliîik tasawuruna ve Türkiye ’nin uluslararasıi konunuma ilişkin _iîirkli yaklaşnnina yönelik eleştiiel bir jeopolitik temel sağlama arayisinclaa'ii: İlk bölümde makale, Davutoğlu 'nun Kemalestsiyase ontolojiye yonelik eleştirisini incelemektedii: ikince bölümde ise Davutoğlu ’nun coğrajğia (mekan) ve tarih (saman) anlay-“işini dikkate alarak Stratejik Derinlik’in Jieopolitik metodolojeseni anali: etmektedir Son bölümde ise, Türkiye ’nin 'ooğra— Ş bir süperyapi ’olarakternSil edilmesini sorunsallaştirarak Stratejik Derinlik’in jeopolitik talıayyülünü açiklamaya çalismaktadii

Kaynakça

Ahmet Davutoğlu, “Medeniyetlerin Ben-İdraki", Divan hm Arastirmalar, Yıl 2, Sayı 3,1997l1.

Ahmet Davutoğlu, “The Clash of Interests: An Explanation of World {Dis)or- der”, Perception: Journal of International Ajai'rs, Volume ]] - Number 4 December 1997-Februaıy (1998). Ahmet Davutoğlu, Civilizational Transformation anti Miislini World, Kuala Lumpur: Mahir Publication, 1994. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye ’nin Uluslara r'aSi Koniirnri, İstan- bul: Küre Yayınları, 2001. Ayşegül Altınay, The Myth qi’ŞzŞh'tar} Nation: Militarisrn, Gender ana’ Educati— on in Turkey, Palgrave Macmillan, 2005,

Brian W. Blout, Geopolitics anal Globalization in the Twentieth Century, Lon- don, 2001.

David Campbell, Writing Security: United States Foreign Policy anal the Politics oj'lclentitr, Minneapolis, University ofMinnesota Press, 1992.

David Newman, “The Geopolitical Imagination", Borderlines, https şaw. dur. ac.uklresourceslibrulpublicationslfulllbsb6-1_borderlines.pdf

Gearoid Ö Tuathail and Siınon Dalby (ed.) Rethinlting Geopolitics, London: Ro- utledge, 1998.

Gearoid O Tuathail, “[Dis}placing Geopolitics: Writing on the Maps of Global Politics”, Environment anal Planning D: Society and Space, Vol. 12, 1994.

Gerard O Tııathail and John Agnew, “Geopolitics and Discourse: Practical Ge- opolitical Reasoning in American Foreign Policy", Poliiial Geography, 11 (2), 1992.

Halford Mackinder, “Geographical Pivot of History”, The Geographical Revi— ew, The Geographical Review, No 4, Vol 23, April 1904.

Ioannis Th. Mazis, “Theoretical Perception of Geopolitics in Davutoğlu ’s \Vork: AAcritical Presentation”, Civitias Gentium, 3:1 (2013, ss. 9-50.

James Der Derian and MJ. Shapiro (ed.) Internaiional/tntertextıial Relations: Post Modern Readings ofWorlcl Politics, Toronto: Lexington Books, 1989.

Klaus Dodds and David Atkinson (ed.) Geopolitical Tr'aclitions: A Century of Geopolitical Thought London: Routledge, 2000.

Klous Dodds and James D. Sidaway, “Locating Critical Geopolitics”, Environ— ment anti Planning D: Society ancl Space, 12, 1994, ss. 515-5 24.

Leslie W. Hepple, “Metaphor, Geopolitical Discourse and the Military in South America”, Travor J' Barnes and James S. Duncan (edit), Writing Worlds: Diconrse, TextaâMetapnor in the Representation of Landscape,L ondon: Routledge, 1992.

Murat Yeşiltaş, “Coğrafya Kaçınılmazdır: Militarizm, İstisnacılık ve Türkiye’de Ordu Merkezli Jeopolitik Mentalitenin İnşası”, Murat Yeşiltaş, Sezgi Dur- guıı ve Pınar Bilgin (der), Ti'i'rkiye Di'inyanin Neresinde? Hayali Coğrajjfa— Jai; Çarpişan Aniafiiar içinde, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2014.

Murat Yeşiltaş, “The Transformation ofthe Geopolitical TVision in Turkish Fo- reign Policy”, Turkish Smines, 2013, 14 (4), ss. 661-687.

Neil Smith, “Is a Critical Geopolitics Possibble? Foucault, Class and Vision Things", Political Geography, 19, 2000, ss. 365-371.

Pınar Bilgin, “Turkiye’nin Jeopolitik Dogması”, Murat Yeşiltaş, Sezgi Durgun ve Pınar Bilgin (der), Türkiye Dünyanin Nefesina'e? Hay-“affi Coğrajîiaiai; Ça ipişan Aniaiiiar içinde, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2014.

Sezgi Durgun, Meniaiik—i Şafianacfen Vatana, İstanbul: İletişim Yayınları, 2.012.

Simon Dalby, “Critical Geopolitics: Discourse, Difference, and Dissent", Enw— ronrnent and Planning D: Sooieiy ana' Space, 9, 1991, ss. 261-233.

Simon Dalby, Creating the Second Cold War: The Discourse cfPohfics, Lon- don: Pinteı' Publisher, 1990.

Şükrü Hanioğlu, “The Historical Roots of Kem alis”, Ahmet Kuru and Alfred Stephan, Democracy, İslam and Secularism in Turkey, Columbia University Press, 2012, ss. 32-61.

Umut Uzer, Identity ana’ Turkish Foreign Policy: The Kemahst Inşuence in Cyprus and the Caucasus, Tauris Academic Studies, 2010.

Yücel Bozdağlıoğlu, Şrrhish Foreign Pohcy and îîirkisii identity: A Constructi— wstAppioaefi, Routledge, 2003.

Kaynak Göster

Bibtex @ { tocd179404, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {25 - 56}, doi = {}, title = {Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü}, key = {cite}, author = {Yeşiltaş, Murat} }
APA Yeşiltaş, M . (2014). Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 25-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179404
MLA Yeşiltaş, M . "Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 25-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179404>
Chicago Yeşiltaş, M . "Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 25-56
RIS TY - JOUR T1 - Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü AU - Murat Yeşiltaş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 56 VL - 1 IS - 1 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü %A Murat Yeşiltaş %T Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü %D 2014 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yeşiltaş, Murat . "Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 / 1 (Haziran 2014): 25-56 .
AMA Yeşiltaş M . Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 25-56.
Vancouver Yeşiltaş M . Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 25-56.
IEEE M. Yeşiltaş , "Stratejik Derinlik’in Jeopolitik Tahayyülü", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 25-56, Haz. 2014