Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi

Öz 2000 'lı yıllarda o'nemlı' başarılar elde eden Türk dışpolıııkaşında son 3yıl ıçe— rısınde yaşanan sorunlar bır kapasııe tartışmasını beraberinde gelırmışlıı: Bazı kesımleı; Tı'ı'rkıye ’nın kapaşııesının sınırlarını zorlayan bır dış polı'ııka ızlemeye çalıştığını ılerı şı'ırmekîedırleı: Bıı makalede bn tartışmalara ışık lııııılmaya ça— lışılmıştır Bıı çerçevede Tı'ırkı'ye ’nın ekonomık, askerı ve dıploınaıık kapaşııesı ele alınmış, 1980 ’den berı ânı alanlarda kaydedı'len adımlar ıneelenmışlıı: Özel— lı'kleAK Partı dönemınde ekonomık, askerı ve dıplomaıık alanlarda yaşanan ııı:— lı gelışme sonrasında Tı'ırkıye 'nın dışpolı'ııkada lıangı' ı'rnkanlara sanıp oldıığıı ve sınırlarının neler oldıığıı analı: edılmeye çalışılmışııı: Bıı analızler ışığında, Tı'ırkıye ’nın son S’Oyılda ve ozellıkle de son lOyılda, dışpolıııkasındakı lıareket kapaşııesını çokfajla artıracak düzeyde ekonomık ve askerı ı'lerlenıeler kaydet— lığı, ancak ânı açılaıdan lıalen dalıa Almanya ve Fransa gıbı dış mı'ıdalıaleler karşısında sağlam bı'ryapıya ulaşmadığı leşpııı yapılmıştır

Kaynakça

Kitap ve Makaleler

Ali Balcı ve Nebi Miş, “Turkey’s Role in the ‘Alliance of Civilizations’: ANew Perspective in Turkish Foreign Policy?” Elirltislı Studies, c. 9,11. 3, 2008, ss. 3 87—406.

Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz, “Whose model? Which Turkey?”, Foreıgrı Ajtairs, February 8, 2011.

Cengiz Çandar, “Turkey’s “Soft Power” Strategy: A NewVisioıı for aMulti-polar World, SETA Policy Brief, No. 38, Aralık 2.009.

Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, “Türkiye’nin İran, İsraillFilistin ve Suriye Politikası 2010”, içinde Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan (Der.), Tiirl'Dış Politikası Yıllığı ZOlO, (Ankara: SETAYayınları, 2011), ss. 67-136.

Kemal İnat, “Mısn'daki Darbe 1000 Yıl Sürer mi“, Açık Görüş, 2.1 Temııııız 2013; Kemal Inat, “Türkiye’nin Suriye Rotası", Açık Görüş, 19 Mayıs 2013.

Kemal İnat, “Türkiye’nin İran Politikası 2011”, içinde Keınal İnat vd. (Der.), Ortadoğu Yıllığı 20H, (İstanbul: Açılım Kitap, 2.012).

Kemal Kirişçi, “The Transformation ofTurkish Foreign Policy: The Rise of the Tradiııg State”, New Perspectives on Turkey, No. 40, 2.009, pp. 29-57.

Muhittin Atainan, “Uluslararası Ekonomi Politik: Güç Siyasetinin Ötesi," içinde Zeynep Dağı (Der.) Uluslararası Polıtii'ayıArılaıııalt: Ulas—Devletten Kitre— selleşmeye, (İstanbul: Alfa Yaymları, 2007), ss. 446-509.

Mustafa Kutlay, “Economy as the ‘Practical Hand’ of ‘New Turkish Foreign Po- licy’: A Political Economy Explanation”, Insight İiırlfey, c. 13, n. 1, 2.011, ss. 67-88.

Sadık Ünay ve Fazıl Kayıkçı, “Ekonomik Diplomasi ve Yapısal Dönüşüm: Yeni Dönemde Türk Dış Politikası ve Sanayi-Teknoloji Politikaları“, içinde Bur- hanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan (Der), Türk Dış Politikası Yıllığı 2OJO, (Ankara: SETA Yayıııları, 2011), ss. 67-136.

Sadık Ünay, “Ticaret Savaşları ve Ulusal Çıkarlar: Uluslararası bir ÇatışınaAla— ııı Olarak Küresel Ticaret”, içinde Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhit- tin Ataınan (Der.), Diiııya Çatışıııaları. (Ankara: Nobel Yayınları, 2.010), ss. 655-659.

Şaban Kardaş, “Türk Dış Politikasında Eksen kayması mı?”, Akaderııılt Ortado— ğıı, c. 5,n. 2, 2011, ss. 19—42. İnternet Kaynaktan

“Chapter Four: Europe, The Military Balance”, in The Military Balance (IISS), 113: 1, (London: Routledge, 2013), ss. 89-198. http: ldxdoiorgll0.1080l04 5972222013356999.

“Chapter Ten: Country comparisons — force levels and economics”, irı The Military Balance (HSS), 113: 1, (London: Routledge, 2013), ss. 543-556. http: dx.doi.orgı’10.10803045972222013.757006

“Chapter Two: Comparative defence statistics”, in The Military Balance (IISS), 113: 1, (London: Routledge, 2013), ss. 41-48. httpzşdxdoiorgi’lş.1080f045 97222201175699?

“Milli tank Altay hazır", Milliyet, 14 Kasım 2012, http: ekononıinıilliyet.com. trimilli-tank-altay-lıaziri'ekonoınir’ekononıidetayf’l-f-l.11.2012/1626906İdefa- ult.lıtın.

“Table: Inteınational Comparisons ofDefence Expenditure and Mili- tary Manpower in 2001, 2002 and 2003, in The Military Balance (HSS), 104: 1, (London: Routledge, 2004), ss. 353-358. http:,ı’idxdoi. or'gf10.10301725292380.

Yılı Bütçe Sunuş Konuşması, 3 Aralık 2001, http: wwsgbgovtr.

Alınan Dışişleri Bakanlığı web sayfası, http:,ı’ı’W'w.auswaertiges-aıntdefDE/ AAınthu st ien str'M it arb eiter_n ode. htm 1.

Alınan Dışişleri Bakanlığı web sayfası, http: fW'w.auswaertiges-anıtdefDE/ AAmthOAktuelles/lîll22_Haushalt_201 2_node.html

Dışişleri Bakanlığı Sıınuınu, Basic Information on the Structure and the Wor- kings ofthe Ministry ofFoı'eign Affairs, October 2012.

Dünya Bankası web sayfası: http: dataworldbank.orgfiııdic atorfNYGDP. MKTP.CD?p age=2.

Rainer Hermann, “Der “Handelsstaat” Türkei entdeckt seine Nachbarn wieder”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27 Oktober 2010, http: mmvseitenfaz- archivdeffazr'ZO101027'ffd12010102?2377481.html.

Türk Havacılık ve Uzay SanayiA.Ş. (TUSAŞ) web sayfası, https:#vnwv.ta.i. com.trftrf’proj eı’atak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) web sayfası, httpszfmrwwtai. c om .trr'trf'proj efhurku s

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) web sayfası, httpsszwwtai. com.trı'trfprojeı’anka

Yunus Emre En stitüsü’nün web sayfası, http:f'r’yee.org.trf’tıırkiyer’trı’anasayfa.

Kaynak Göster

Bibtex @ { tocd179403, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {1 - 24}, doi = {}, title = {Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi}, key = {cite}, author = {İnat, Kemal} }
APA İnat, K . (2014). Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179403
MLA İnat, K . "Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 1-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179403>
Chicago İnat, K . "Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi AU - Kemal İnat Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 1 IS - 1 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi %A Kemal İnat %T Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi %D 2014 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD İnat, Kemal . "Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 / 1 (Haziran 2014): 1-24 .
AMA İnat K . Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 1-24.
Vancouver İnat K . Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 1-24.
IEEE K. İnat , "Türk Dış Politikasının Kapasitesinin Dönüşümü: AK PARTİ Dönemi", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 1-24, Haz. 2014