ORMANCILIKTA TRAKTÖR TİTREŞİMİNİN ERGONOMİK DEĞERLENDİRMESİ

Ormancılıkta traktör kullanıcıları, diğer teknolojik uygulamalarda ve mesleklerde olduğu gibi, titreşimin bazı olumsuz özelliklerinden dolayı ciddi boyutlarda omurga rahatsızlıkları ile karşı karşıyadır. Bu çalışmada, Türkiye ormancılığında kullanılan traktörlerden operatöre iletilen titreşim ve bu titreşimin insan sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Titreşim ve etkileri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, traktör kullanıcılarının, daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için alınması gerekli ergonomik önlemler sunulmuştur. Traktör sürücüleri, yüksek seviyede tüm vücut titreşimine maruz kalmaktadırlar. Traktör titreşim bileşenlerinden en önemlisi niceliksel olarak daha büyük değerlere sahip ve insanın duyarlılığının yüksek olduğu düşey yönlü titreşim ivme değeridir. Titreşim kontrolünde öncelikle risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Operatör eğitimi, işe uygun araç ve koltuk seçimi ile iş organizasyonu en önemli titreşim kontrol yöntemleridir. Anahtar Kelimeler: Ormancılık, Traktör, Titreşim, Operatör, Ergonomi

ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION

In Forestry, tractor operators encounter serious back disorders due to some negative effects of vibration as it is seen in other technological applications and occupations. In this study, vibration transmitted to operators from tractors used in forestry activities in Turkey and the effects of vibration on human health were evaluated. After giving the general information on vibration and its effects, ergonomic precautions that should be taken in order for operators to be able to work in healthier, safer and more productive way were presented. Tractor operators are exposed to high levels of whole body vibration. The most important component of the tractor vibration is the vertical vibration acceleration value, which has quantitatively higher values and highly sensitive to human. In vibration control, risk evaluation has to be carried out first. Operator education, the selection of appropriate vehicles and seats and work organization are the most important vibration control methods. Keywords: Forestry, Tractor, Vibration, Operator, Ergonomics
Keywords:

-,

___

 • Babalık, F., 2005. Mühendisler için Ergonomi, Nobel yayın dağıtım, Ankara, 486 s.
 • Bjerninger, S., 1966. Vibrations of Tractor Driver. Acta Polytechnica Scandinavica, Mechanical Engineering Series, No: 23, Stockholm.
 • Bridger, R.S., 1995. Introduction to Ergonomics, St. Louis: McGraw-Hill Inc., 529 p.
 • Buğdaycı, R., Kurt, A.Ö., Öner, S., Şaşmaz, T., Güler, Ç., 2004. Titreşim, Sağlık Boyutuyla Ergonomi, Ed: Ç. Güler, Palme Yayıncılık, Ankara, s. 395-412.
 • Charlton, G.S., 2002. Handbook of human factors and testing and Evaluation, Lawrence earlbaum Associates, incorporated, Mahwah, NJ, USA.
 • Coermann, R., 1968. Mechanical Vibration, Paper Presented at the Agricultural Engineering Symposium of the Institution of Agricultural Engineers, Rome, pp. 126-132.
 • Coleman R., Remington P.J., 2005. Active Control of Noise and Vibration, In: Noise and Vİbration Control Engineering, Principles and applications, Second edition. Ed. Ver I.L., Beranek, L.L., John Wiley and Sons Inc., New Jersey.
 • Çay, C.İ., 2006. Tarım Traktörleri Sürücü Koltukları Titreşim Sönümleme Elemanları Üzerine Bir Araştırma, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 214 s.
 • Demirdağ, E., 2003. Taşıt Koltuklarının Düşey Titreşim Konforu Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 75 s.
 • Dinçer, H., 1977. Ergonomi ve Tarım Tekniğindeki Yeri, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki yayınları, Ankara, 44 s.
 • Dokumacı, E., 1981. Vibrasyon, Dizayna Etkileri ve Tarım Traktörlerinde Uygulanması, Sınai eğitim ve geliştirme merkezi semineri, Ankara. 21 s.
 • Donatı, P., 2002. Survey of technical preventative measures to reduce whole-body vibration effects when designing mobile machinery, Journal of Sound and Vibration, 253: 169-183.
 • EC, 2002. European Union 2002/44/EC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. European Parliament Directive.
 • Eratak, Ö.D. 2007. Madencilikte ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 33 (7): 55-60.
 • Gellerstedt, S., Alnqvist, R., Attebrant, D.M., Wikström, B.O., Winkel, J., 1999. Ergonomic Guidelines for Forest Machines, ISBN 91 7614 093 8, SkogForsk, Uppsala, Sweden, 85 p.
 • Griffin, M.J., 1992. Causes of Motion Sickness; Contemporary Ergonomics, Ed: E.J. Lovesly, Taylor and Francis.
 • Griffin, M.J., 2006. Vibration and Motion, In: Handbook of Human Factors and Ergonomics, Ed: G. Salvendy, , John Wiley and Sons Inc., New Jersey, pp. 590-611.
 • Griffin, M.J., 2007. Effects of Vibration on People, In: Handbook of Noise and Vibration Control, Ed: M.J. Crocker, John Wiley and Sons Inc., New Jersey, pp. 343-355.
 • Gülçubuk, A., 1996. Endüstri İşletmelerinde Seçilmiş Faktörlere Göre Çalışma Koşullarının Ergonomik Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hansson, J.E., Wikström, B.O., 1979. Comparasion of Some Tehnical Methods for Whole Body Vibration. Published in Swedish Arbete och Hoalsa No.23, Swedish National Board of Occupational safety and Health, Stackholm.
 • HSE, 2005. Whole-Body Vibration, the control of vibration at work regulations 2005. Health and Safety Executive, Norwich, UK.
 • Ishitake, T., Miyazaki, Y., Noguchi, R., Ando, H., Matoba, T., 2002. Evaluation of frequency weighting (ISO 2631-1) for acute effects of Whole-body vibration on gastric motility. Journal of Sound and Vibration, 253(1), 31-36.
 • ISO, 1975. Vibration and shock vocabularity ISO, 2011. International Organization for Standardisation, Swirtzerland.
 • ISO, 1997. Mechanical vibration and shock–evaluation of human exposure to whole body vibration. Part 1: General Requirements, ISO 2631-1. International Organization for Standardisation, Geneva, Swirtzerland.
 • KAB, 2009. KAB Seating Systems Head Office, (http://www.kabseating.com.au/online/cart/show_ product_list.asp?subcat=50&cat=22), Erişim: 10.11.2009
 • Kaminsky, G., 1975. Praktikum der Arbeitswissenschaft, 2. edt, Munchen/Wien, 113 p.
 • Lines, J.A., Stiles, M., Whyte, R.T., 1995. Whole body vibration during tractor driving. Journal of Low Frequency Noise and Vibration, 14 (2): 87-104.
 • Marsili, A., Rangi, L., Vassalini, G., 1998. Vibration and Noise of a tracked Forestry Vehicle. Journal of Agricultural Engineering Research, 70: 295-306.
 • Matthews, J., Just, A., 1967. Progress in the Application of Ergonomics to Agricultural Engineering. Paper Presented at the Agricultural Engineering Symposium of the Institution of Agricultural Engineers, Silsoe.
 • Melemez, K., 2008. Türkiye Ormancılığında Kullanılan Yükleme Makinelerinin Operatörler Açısından Ergonomik Uygunluğunun Araştırılması (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği). Doktora tezi, ZKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 157 s.
 • Oh J.H., Park, B.J., Aruga, K., Nitami, T., Cha, D.S., Kobayashi, H., 2002. A study on dynamic charecteristics of forestry vehicle-vibration charecteristics of a tracked mini-forwarder. Proceedings of annual meeting of Japanese Forest Society, 113:738.. Bull. Tokyo Univ. For., 111, 25-48.
 • Oh J.H., Park, B.J., Aruga, K., Nitami, T., Cha, D.S., Kobayashi, H., 2004. The Whole-body Vibration Evaluation Criteria of Forestry Machines. Bull. Tokyo Univ. For., 111, 25-48.
 • Ridley, J. Channing, J., 2008. Safety atr Work. Seventh edition, Butterworth and Heinemann inc., Burlington, USA.
 • Rosegger, R., Rosegger, S., 1960. Health Effects of Tractor Driving. Journal of Agricultural Engineering Research, 5 (3), London.
 • Sabancı, A., 1981. Tarım Traktörlerinin ergonomik nitelikleri üzerine bir araştırma, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Tarım Makineleri Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 1, Ankara,196 s.
 • Sabancı, A., 1984. Tarım Traktörlerinde titreşim sorunları ve sürücü oturaklarının yalıtım özellikleri üzerine bir araştırma, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, No: 35, Ankara, 187 s.
 • Sabancı, A., 1999. Ergonomi, Baki Kitabevi, Yayın No: 13, Adana, 592 s.
 • Sabancı, A., 2001. İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Ergonomi, İş Sağlığı İş Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: E/2001/263, Adana, s. 279-298.
 • Saral, A., 1976. Yerli Yapı Traktörlerinde Oturma Yerlerinin Sürücüye Olan Etkileri, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ziraat fakültesi, Zirai Kuvvet Makinaları Kürsüsü, Ankara, 99 s.
 • Scarlett, A.J., Price J.S., Stayner, R.M., 2002. Whole-body vibration: Initial evaluation of emissions originating from modern agricultural tractors. Health and Safety Executive Books, pp. 1–26.
 • Schmidke, H. 1973. Wachsamkeits probleme. Ergonomie, Ed: H. Schmidge, Band 2, Munich.
 • South, T. (2004). Managing Noise and Vibration at work. Elsevier Butterworth-Heinemann, UK.
 • Su, B.A., 2001. Ergonomi, Atılım Üniversitesi Yayın No:5, Mühendislik Fakültesi Yayın No:2, Ankara, 246 s.
 • Wasserman, D.E., 1987. Human Aspect of Occupational Vibration, Elsevier Publication, Amsterdam.
 • Yıldırım, M., 1988. Orman Makineleri ve Ergonomi, I. Ulusal Ergonomi Kongresi, MPM, Yayın No:372, Ankara, s. 345-356.

___

Bibtex @ { tjf224354, journal = {Turkish Journal of Forestry}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {11}, number = {1}, pages = {96 - 108}, doi = {10.18182/tjf.37318}, title = {ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION}, key = {cite}, author = {Melemez, Kenan and Tunay, Metin} }
APA Melemez, K. & Tunay, M. (2010). ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION . Turkish Journal of Forestry , 11 (1) , 96-108 .
MLA Melemez, K. , Tunay, M. "ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION" . Turkish Journal of Forestry 11 (2010 ): 96-108 <
Chicago Melemez, K. , Tunay, M. "ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION". Turkish Journal of Forestry 11 (2010 ): 96-108
RIS TY - JOUR T1 - ORMANCILIKTA TRAKTÖR TİTREŞİMİNİN ERGONOMİK DEĞERLENDİRMESİ AU - KenanMelemez, MetinTunay Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 108 VL - 11 IS - 1 SN - -2149-3898 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION %A Kenan Melemez , Metin Tunay %T ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION %D 2010 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Melemez, Kenan , Tunay, Metin . "ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION". Turkish Journal of Forestry 11 / 1 (Şubat 2010): 96-108 .
AMA Melemez K. , Tunay M. ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION. Turkish Journal of Forestry. 2010; 11(1): 96-108.
Vancouver Melemez K. , Tunay M. ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION. Turkish Journal of Forestry. 2010; 11(1): 96-108.
IEEE K. Melemez ve M. Tunay , "ERGONOMIC EVALUATION OF TRACTOR VIBRATION", , c. 11, sayı. 1, ss. 96-108, Şub. 2010, doi:10.18182/tjf.37318