Aksaray Müzesinde Bulunan Asklepios ve Kartal Heykelinin 3B Modellemesi

Kültürel ve arkeolojik değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ülkemizin kültürel değerleri olan tarihi eserlerin mirasçıları olarak bizlere düşmektedir. Artan kültürel miras bilinci ile gelişen teknolojinin buluşturulması gerekmektedir. Bu çalışma ile Aksaray Müzesinde sergilenen Asklepios ve Kartal heykellerinin üç boyutlu (3B) modelleri oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda yüksek çözünürlükte modellenen eserlerin arşivlenmesi ve restorasyon/konservasyon çalışmaları için 3B veri imkânı sunmaktadır. Ayrıca eserlerin, internet ortamında sergilenmesi, incelenmesi, dijital görsel efektler oluşturması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Agisoft Mehasape programı kullanılarak eserlerin gerçek ölçeklerinde boyutlandırılarak 3B modelleri üretilmiştir. Yüksek çözünürlükte kendi görüntüsü ile kaplama yapılan eserlerden gerçekçi bir görünüm elde edilmiştir. Üretilen modellerin obj. formatında dışarıya aktarımı yapılarak farklı program ve uygulamalarda görüntülenmesi ve işlenmesi olanaklı hale getirilmiştir.

3D Modeling of Asclepius and Eagle Statue in Aksaray Museum

The protection of cultural and archaeological values and transferring them to future generations falls to us as the heirs of historical artifacts, which are the cultural values of our country. Increasing awareness of cultural heritage and developing technology need to be brought together. With this study, (3D) models of the Asclepios and Eagle sculptures exhibited in the Aksaray Museum were created. As a result of the study, it offers three-dimensional (3D) data for archiving and restoration/conservation studies of artifacts modeled in high resolution. In addition, it is aimed to exhibit and examine the works on the internet and to create digital visual effects. For this purpose, 3D models were produced by resizing the works in real scales using the Agisoft Mehasape program. A realistic appearance has been obtained from the works that are coated with their own image in high resolution. Obj of the produced models. format, it has been made possible to view and process in different programs and applications.

___

 • Yakar, M., Uysal, M., Toprak, A. S., & Polat, N. (2013). 3D modeling of historical Doger caravansaries by digital photogrammetry. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 5(2).
 • Yakar, M., Orhan, O., Ulvi, A., Yiğit, A. Y., & Yüzer, M. M. (2015). Sahip Ata Külliyesi Rölöve Örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye.
 • Yılmaz, H., M., Karabörk, H., & Yakar, M. (2000). Yersel fotogrametrinin kullanım alanları. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(1).
 • Mohammed, O., & Yakar, M. (2016). Yersel Fotogrametrik Yöntem ile İbadethanelerin Modellenmesi. Selcuk University Journal of Engineering Sciences, 15(2), 85-95.
 • Ulvi, A., Yiğit, A. Y., & Yakar, M. (2019). Modeling of Historical Fountains by Using Close-Range Photogrammetric Techniques. Mersin Photogrammetry Journal, 1(1), 1-6.
 • Pulat, F., Yakar, M., & Ulvi, A. (2022). Yersel Fotogrametrik Yöntem Kullanılarak Fotogrametrik Yazılımların Karşılaştırılması: Hüsrev Paşa Camii Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 4(1), 30-40.
 • Korumaz, A. G., Dülgerler, O. N., & Yakar, M. (2011). Kültürel mirasin belgelenmesinde dijital yaklaşimlar. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 26(3), 67-83.
 • Yakar, M., Yilmaz, H. M., Yildiz, F., Zeybek, M., Şentürk, H., & Çelik, H. (2010). Silifke-Mersin Bölgesinde Roma Dönemi Eserlerinin 3 Boyutlu modelleme Çalışması ve Animasyonu. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, (101).
 • Yakar, M., & Kocaman, E. (2018). Kayseri-Sahabiye Medresesi 3-boyutlu modelleme çalışması ve animasyonu. International Journal of Engineering Research and Development, 10(1), 133-138.
 • Şasi, A., & Yakar, M. (2017). Photogrammetric modelling of sakahane masjid using an unmanned aerial vehicle. Turkish Journal of Engineering, 1(2), 82-87.
 • Yılmaz, H. M., Karabörk, H., & Yakar, M. (2000). Yersel fotogrametrinin kullanım alanları. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(1).
 • Yilmaz, H. M., Yakar, M., & Yildiz, F. (2008). Digital photogrammetry in obtaining of 3D model data of irregular small objects. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37, 125-130.
 • Alyilmaz, C., Alyilmaz, S., & Yakar, M. (2010). Measurement of petroglyhps (rock of arts) of Qobustan with close range photogrammetry. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 38(5), 29-32.
 • Taşdemir, Ş., Ürkmez, A., Yakar, M., & İnal, Ş. (2009). Sayısal görüntü analiz işleminde kamera kalibrasyon parametrelerinin belirlenmesi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 13-15 Mayıs.
 • Yakar, M., & Doğan, Y. (2017). Mersin Silifke Mezgit Kale Anıt Mezarı fotogrametrik rölöve alımı ve üç boyutlu modelleme çalışması. Geomatik, 2(1), 11-17.
 • Yakar, M., & Yılmaz, H.M. (2008). Kültürel Miraslardan Tarihi Horozluhan’ın Fotogrametrik Rölöve Çalışması ve 3 Boyutlu Modellenmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 23(2), 25-33.
 • Ergincan, F., Avdan, U., Tün, M., & Çabuk, A. (2009). Patara Hurmalık Hamamında Yürütülen Mimari Belgeleme ve Modelleme Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Hakman, M. (2013). Bir Anadolu Tanrısı Olarak Zeus’un Tabiat İle İlişkisi Üzerine Bir Gözlem. Acta Turcica, 5(1), 1-18.
 • Akın, H. (2008). Asklepios Kültü Ve Tanrısal Şifa-The Myth of Asclepius and Divine Healing, 1-11.