Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine

Büyük Londra Sanayi Fuarına yaptığı seyahatinde Avrupa’nın birçok şehrini ziyaret eden Mehmed Rauf, anılarını Seyahatname-i Avrupa isimli eserinde anlatırken Avrupa’nın ekonomik, siyasi ve sosyal özelliklerine dair görüşlerini elyazması hâlindeki “Avrupa Layihası”nda açıklamıştır. Yazara göre Avrupa devletlerinin güçlenmesi halkın refahına, nüfusun artmasına ve imar çalışmalarına dayalı olarak meydana gelirken halkın can ve mal güvenliği ile ırz ve namusunun korunup kollanması hususları en başta gelen devlet sorumlulukları olarak görülür. Layihada Avrupa’ya dair dönem aydınları arasında yaygın olarak oluşmuş görüşler daha ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

On the Unpublished Work “The Discourse of Europe” by Mehmed Rauf the Author of The Travelogue of Europe

Mehmed Rauf, who was a young Ottoman bureaucrat and traveller, visited many cities and sites of Europe during his travels to the Great Exhibition of London in 1851. He narrated his visits and impression of travelling in his printed book Seyahatname-i Avrupa “The Travelogue of Europe”, and explained his views on the economic, political and social conditions and characteristics of European societies in his unpublished “Avrupa Layihası” “The Discourse of Europe” which is in the form of a handwritten manuscript. According to the author, in the report, the strength of the European states was based on the welfare of the people, the increase of the population and the investments in urban construction. In order to succeed in these areas, European states viewed the security of life and property and the protection of chastity and honour of people as the most important state responsibilities. He explained his views in more detail in comparison with all major widespread views on Europe shared by the Ottoman intellectuals of the time.

___

Akyıldız, Ali, “Sâdık Rifat Paşa,” TDV İslam Ansiklopedisi, 35, (2008): 400-401.

Altuniş-Gürsoy, Belkıs, “Türk Modernleşmesinde Sefir ve Sefaretnamelerin Rolü”, bilig, 36 (Kış 2006): 139-165.

Asiltürk, Bâki, “Osmanlı’nın Avrupa’yı Tanımasında Seyahatnâmelerin Rolü”, Kubbealtı Akademi Mecmûası 27/1, (1998): 20-27.

---------, Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa, İstanbul: Kaknüs, 2000a.

---------, “Türk Edebiyatında Gezi Kitapları Bibliyografyası”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2, 2000b.

---------, “Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4 /1-I, (2009): 911-993.

Ffrench, Yvonne, The Great Exhibition: 1851, London: Harvill Press, 1950.

Hillebrand, Caspar. A Researchers’ List and Bibliography of Ottoman Travel Accounts to Europe, (2nd edition), Bonn, 2014, Erişim: 15.07.2020. https://www.europava.uni-bonn.de/downloads/pdf/OttomanTravelAccountsToEurope_2ndEd_Sep14.pdf

Jennings, K. L. Islam ex situ: The ‘Othering’ of the Ottoman at and after the Great Exhibition 1851-1901, Yüksek Lisans Tezi, Waikato Üniversitesi, 2018, Erişim: 20.08.20202

Kaplan, Mehmet, İnci Enginün ve Birol Emil, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, I, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1974.

Mardin, Şerif, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2000.

Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Osmanlı Ünlüleri, I-VI, Hazırlayanlar: Nuri Akbayar ve Seyit Ali Kahraman, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996.

Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 Cilt, 3. Baskı, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1983.

Rıfat Paşa, “Avrupa’nın Ahvaline Dair Risale”, Müntehabât-ı Âsâr, 2. Cilt, İstanbul: Tatyos Dividciyan Matbaası, (1290/1874): 1-12.

Semi̇z, Yaşar, “Sadık Rıfat Paşa (1807-1857) Hayatı ve Görüşleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1, (1994): 135-144.

Sertoğlu, Midhat, Osmanlı Tarih Lügatı, 2. Baskı, İstanbul: Enderun Kitabevi, 1986.

Seyitdanlıoğlu, Mehmet, “Sadık Rıfat Paşa ve Avrupa Ahvâline Dâir Risâlesi”, Liberal Düşünce 3, (1996): 115-124.

---------, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999.

Şirin, İbrahim, Osmanlı İmgeleminde Avrupa, Ankara: Lotus, 2006.

---------, “Seyahatnamelerin Sosyal Bilimlerde Kullanım Değeri: Seyahatname Metodolojisi Geliştirmenin Zorunluğu”, Türk Yurdu 33, 310, (2013): 38-43.

---------, “Dünya Fuarları ve Osmanlı Modernleşmesi”, Journal of History Studies 9/2, A Tribute to Prof. Dr. Ali Birinci, (2017): 189-204.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5. Baskı, İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 1982.

Turan, Fikret, “Forming the Modern Lexicon of Tanzimat Turkish: Words and Expressions of Modernity in Seyāhatnāme-i Londra”, Turkic Languages 11/ 2, (2007): 159-180.

---------, Seyahatname-i Londra: Tanzimat Bürokratının Modern Sanayi Toplumuna Bakışı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

Türkdemir, Dilek, “Osmanlı Devletinin Yeniden Yapılanma Sürecinde Önemli Bir Devlet Adamı: Mehmed Sadık Rıfat Paşa”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2007.

Türkgeldi, Ali Fuat, Mesâil-i Mühimme-i Siyâsiyye, 3 Cilt, 2. Baskı, Hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987.

Wagner, Veruschka, “Mehmed Rauf’un Avrupa Seyahatnamesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 26 (2014-2): 97-127.

---------, Imagologie der Fremde: Das Englandbild eines osmanischen Reisenden Mitte des 19. Jahrhunderts, Göttingen: V&R Unipress, 2016.

___

Bibtex @araştırma makalesi { iuturkiyat810445, journal = {Türkiyat Mecmuası}, issn = {}, eissn = {2651-3188}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {30}, pages = {735 - 755}, doi = {}, title = {Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine}, key = {cite}, author = {Turan, Fikret} }
APA Turan, F . (2020). Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine . Türkiyat Mecmuası , 30 (2) , 735-755 .
MLA Turan, F . "Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine" . Türkiyat Mecmuası 30 (2020 ): 735-755 <
Chicago Turan, F . "Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine". Türkiyat Mecmuası 30 (2020 ): 735-755
RIS TY - JOUR T1 - Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine AU - Fikret Turan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkiyat Mecmuası JF - Journal JO - JOR SP - 735 EP - 755 VL - 30 IS - 2 SN - -2651-3188 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiyat Mecmuası Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine %A Fikret Turan %T Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine %D 2020 %J Türkiyat Mecmuası %P -2651-3188 %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD Turan, Fikret . "Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine". Türkiyat Mecmuası 30 / 2 (Aralık 2020): 735-755 .
AMA Turan F . Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine. Türkiyat Mecmuası. 2020; 30(2): 735-755.
Vancouver Turan F . Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine. Türkiyat Mecmuası. 2020; 30(2): 735-755.
IEEE F. Turan , "Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine", Türkiyat Mecmuası, c. 30, sayı. 2, ss. 735-755, Ara. 2020