Türkiye Bilgi Toplumu Olabilir mi?

Makalede, toplum, toplumsallaşma ve sivil toplum kavramları çerçevesinde Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolundaki en önemli sorununun insanların birey olamaması olduğu iddia edilmekte, toplumsal ayrışma ve kutuplaşmanın bu sorun nedeniyle artmakta olduğu savunulmaktadır.

Is It Possible for Turkey to Be An Information Society?

The article argues within the frame of society, socialiation and civil society that the most significant problemof Turkey for being an information society is that people cannot be individuals, and asserts that socialsegregation and polarization increases because of this problem

Kaynakça

Aktan,C. C.ve Tunç, M.(1998).Türkiyebilgi toplumununneresinde?.20Şubat2015 tarihinde http://www.canaktan.org/egitim/universite-reform/bilgi-toplum.htmadresindenerişildi. Ayrıca bkz. http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/bilgi_toplumu-ozellik. htm

Bikmen, F. veMeydanoğlu, Z.(2006).Türkiye’de siviltoplum:Bir değişimsüreci/Uluslararası sivil toplumendeksiprojesi Türkiyeülke raporu. İstanbul: TÜSEV. 20 Şubat2015 tarihindehttp://www.step.org.tr/default.asp?c=5&s=16adresindenerişildi

BüyükTürkçe Sözlük.20Şubat 2015tarihindehttp://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.54e6ffca3fe9f8.59654480adresindenerişildi.

Büyük TürkçeSözlük.20 Şubat2015 tarihindehttp://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts&kelime=B%C4%B0REYadresinden erişildi.Ayrıntılı bilgi içinhttp://mamasliyucel. blogcu.com/bireye-sosyolojik-bakis/380898 adresi deziyaretedilebilir.

Ergun, D. (2013). 100 Sorudasosyoloji elkitabı.Genişletilmişvegeliştirilmiş. (11. bs.) Ankara: İmge.

Gülle, M. Tayfun(2010). TürkKütüphanecilerDerneği’nin 60.Kuruluşyıldönümü: Kamuya yararlı dernek anlayışından siviltoplumörgütlüğüne.TürkKütüphaneciliği,24(1), 158­ 164.20Şubat 2015tarihinde http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/624/620 adresinden erişildi.

Rosenberg, M. B. (2011).Şiddetsiz iletişim: Bir yaşam dili. İstanbul: RemziKitabevi.Ayrıca bkz.Rosenberg (2003) Nonviolentcommunication: Alanguageof life.2nd ed. CA: PuddleDancer Press.

Soysal, Ö.(2015). Türk kütüphaneciliğindedüşünsel yapılanmasorunu.Türk Kütüphaneciliği, 29(1), 28-32.

VikipediÖzgürAnsiklopedi.20 Şubat2015tarihindehttp://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum adresinden erişildi.

Kaynak Göster

APA Gülle, M . (2015). Türkiye Bilgi Toplumu Olabilir mi? . Türk Kütüphaneciliği , 29 (1) , 57-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48743/620160