Küreselleşmenin Gelir Dağılımında Yarattığı Eşitsizlik ve Çalışan Yoksullara Yansıması

Küreselleşme ve Yoksulluk geçmişten günümüze güncelliğini yitirmeyen önemli konulardandır. Bu iki durumun birbirini etkileme gücü özellikle günümüzde tartışmasız çok fazladır. Ne yoksulluk ne de küreselleşme sadece ekonomik olarak ifade edilebilir. Her iki kavramın da ekonomik, siyasal sosyal ve kültürel boyutları vardır. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, neredeyse bütün dünya ülkeleri küreselleşmenden olumlu ve olumsuz etkilenmektedir. Küreselleşmenin olumsuz etkilerinin başında giderek artan yoksulluk durumu gelir. Küreselleşmenin etkisiyle her şeyin daha kolay ulaşabilir olması ve gelişmesine karşın, yoksul kesimler için koşulların daha da kötüye gittiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, küreselleşme ile gelişen ve değişen ekonomilerle birlikte, çalışan yoksulların bu durumdan nasıl etkilendiği irdelenecektir.

The Effects Of Globalization On Income Distribution And The Reflection Of The Working Poor

Globalization and Poverty are important issues that have not been lost to the present day. The power of influencing each other is especially indisputable. Neither poverty nor globalization can only be expressed economically. Both concepts have economic, political, social and cultural dimensions. Almost all world countries, especially developing countries, are affected from globalization positively and negatively. One of the most negative effects of globalization is the increasing poverty situation. Despite the fact that everything is easier to reach and develop with the impact of globalization, the conditions for the poor are worsening. In this study, it will be examined how the poor people working together with the developing and changing economies are affected by globalization.

___

 • İncekara, A., & Savrul, M. (2011). Küreselleşme, Büyüme ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye açısından Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası,
 • Karabıçak, M.,(2002). Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Ortaya Çıkan Yönelim ve Tepkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.Cilt:7,Sayı:1, s.113-116
 • Arpacıoğlu, Ö. & Yıldırım M.,(2011). Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, C:4, S:2, s. 61.
 • Sipahi, E.B., (2006). Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Kentsel Yoksulluk: Ekonomik ve Sosyal Boyutlarıyla Konya Örneğinde Yoksulluk, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S:11, s.175.
 • Coşkun, C.A., (2002). Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara, Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002, s.3.
 • Kaygalak, S., (2001). Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması: Mersin/Demirtaş Mahallesi Örneği, Prasis (2).
 • Erdoğdu, S., & Kutlu D., (2014). Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Yoksulluğu: İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum Dergisi,2014, sayı:2.
 • Demiral, N., & Evin, H. & Demiral, B. (2007). Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Küresel Yoksulluk, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19-21 Ekim 2007, Çanakkale.
 • EUROFOUND (2004), Working Poor in the European Union, Seminar Report (Brussels, 1-2 July 2004), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin
 • Kapar, R., (2003), Uygun İş Bağlamında Çalışan Yoksullar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları, 48. Kitap, İstanbul.
 • Ofluğlu, G., & Balcı, A.İ., (2016), Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Çalışan Yoksullar, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi © Cilt: 5, Yıl: 5, Sayı: 11 (2016/1)
 • Şengü, M., (2019), Türkiye’de Yoksulluğun Görünümü, Ekonomi ve İlişki çalışmalar Dergisi, 2019, Vol. 1(1), 43-56
 • KunduracI, N.F., (2009). Yoksullukla Mücadele - Beşeri Sermaye İlişkisi, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi. Kıvılcım, F., (2013). Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8012 (Online)
 • Tuğba, T., & Ünlü, H., (2016). Yoksullukla Mücadele Politikaları: 2000 Sonrası Türkiye Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, S.92 – 104
 • OECD, 2010http://www.oecd.org, erişim tarihi: 26/12/2014. World Bank, World Development Report 2011. DPT, Küreselleşme Özel İhtisas Komisyon Raporu, 2000. TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2019