Sezaryen sonrası klinikte yatan annelerin hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi

Amaç: Bu araştırma, sezaryen olan annelerin doğum sonu kliniklerinde hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmanın örneklem büyüklüğü, “Belirtilen mutlak kesinlikle bir popülasyon oranını tahmin eden” bir tablo kullanılarak belirlendi. Araştırmanın örneklem büyüklüğü üniversite hastanesi için 55, doğum ve çocuk hastanesi için 114, eğitim ve araştırma hastanesi için 37 olarak saptanmıştır. Araştırmada olası veri kayıpları göz önüne alınarak 206 anneye anket uygulanmıştır. Hata payı p

Determining the Satisfaction Level with Nursing Care of Mothers in Post-Cesarean Clinic

Purpose: This study was conducted to determine the satisfaction level of mothers with cesarean about nursing care in cesarean clinics. Material and Methods: The sample size of this descriptive study was determined using a table “Estimating a population proportion with specified absolute precision”. Sample size of the study was determined as 55 for the university hospital, 114 for the maternity and child hospital, 37 for the training and research hospital. Considering the possible data loss in the study, the questionnaire was applied to 206 mothers. The margin of error was taken as p

___

 • 1. Park CS, Yeoum SG, Choi ES. Study of subjectivity in the perception of cesarean birth. Nursing & Health Sciences. 2005;7(1):3-8.
 • 2. World Health Organization. Annual technical report 2015. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/reports/atr2015/en/ (accessed Oct 2021).
 • 3. OECD Indicators. Health at a glance 2019. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance 2019_fa1f7281-en/ (accessed Sept 2021).
 • 4. Turkey Demographic and Health Survey 2018. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf (accessed Oct 2021).
 • 5. Gözükara F, Eroğlu K. Sezaryen doğum artışını önlemenin bir yolu: “bir kez sezaryen hep sezaryen” yaklaşımı yerine sezaryen sonrası vajinal doğum ve hemşirenin rolleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2011;18(2):89-100.
 • 6. Amanak K, Karaçam Z. Sezaryen ile doğum yapan kadınların postpartum erken dönemde öz bakım ve bebek bakımı konularında yaşadıkları sorunların belirlenmesi. Tepecik Eğit. Ve Araşt. Hast. Dergisi. 2018;28(1):17-22.
 • 7. Erbaş N. Postpartum dönemde kadınların doğum şekline göre yaşadıkları sağlık sorunlarının belirlenmesi: Sivas’tan 2012 yılına ait bir örnek. STED. 2017,26(4):133-138.
 • 8. Eker A, Yurdakul M. Sezaryen sonrası verilen bakımın hasta memnuniyetine etkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008,1(1):26-35.
 • 9. Ertem G, Sevil Ü. Investigation of the effect of nursing care given in line with the developed standards on the quality of care and patient satisfaction. International Journal of Human Sciences.2007; 4(2).
 • 10. Lwanga SK, Lemeshow S. Sample size determination in health studies: a practical manual. World Health Organization 1991. https://apps.who.int/iris/handle/10665/40062 (accessed Sept 2021).
 • 11. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biostatistik. 10th ed., Ankara: Hatiboğlu Yayınevi, 2002.
 • 12. Karakaplan S. Doğum şeklinin annelerin doğum sonu konforuna ve yenidoğan üzerine etkisi (Yüksek Lisans tezi). İstanbul, Marmara Üniversitesi, 2007.
 • 13. Demir Y, Eşer I. Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetlerine İlişkin Bir Ölçek Çalışması. Hastane Yönetimi Dergisi. 2005;1:31-42.
 • 14. Arslan Yürümezoğlu H. . Yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin iş doyumları ve hastaların hemşirelik hizmetinden memnuniyeti (Yüksek Lisans tezi). İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.
 • 15. Varghese J, Rajagopal K. A study to evaluate the level of satisfaction perceived by postnatal mothers following nursing care in postnatal wards as expressed by themselves: pilot study. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. 2012;2(6):101-111.
 • 16. Bulut H, Taşhan ŞT. Sezaryan olan kadınların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6 (1):1-6.
 • 17. Arslan Gürcüoğlu E, Vural G. Satisfaction of mothers with midwifery/nursing care given in the postpartum period in hospital. Gazı Medıcal Journal. 2018;29:34-40.
 • 18. Gutysz-Wojnicka A, Dyk D, Cudak E, Ozga D. Measuring patient satisfaction with the Polish version of the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale. Scandinavian journal of caring sciences. 2013;27(2):311-318.
 • 19. Wagner D, Bear M. Patient satisfaction with nursing care: a concept analysis within a nursing framework. Journal of advanced nursing. 2009;65(3):692-701.
 • 20. Demir A, Turan S, Balaban F, Karadeniz Ü, Erdemli Ö. Anestezi uygulamaları ile ilgili olarak preanestezik değerlendirme sırasında hastalarda yapılan anket çalışması. Türk Anest Der Dergisi. 2009;37(4):225-233.
 • 21. Atherton MJ, Feeg VD, El-Adham AZ. Race, ethnicity and ınsurance as determinants of epidural use: analysis of a national sample survey. Nursing Economics. 2004; 22(1):6-8.
 • 22. Yanıkkerem E, Göker A, Piro N. Sezaryen doğum yapan kadınların doğum yöntemleri hakkında düşünceleri ve aldıkları bakım memnuniyeti. Selçuk Tıp Derg. 2013; 29(2):75-81.
 • 23. Şahin Ş, Owen MD. Ağrısız Doğum ve Sezaryende Anestezi. İstanbul: Nobel & Güneş Tıp Kitabevi, 2006.
 • 24. Demir Y, Gürol Arslan G, Eşer İ, Khorsid L. Investigation of satisfaction levels of patients from nursing services in a training hospital. Florence Nightingale Journal of Nursing. 2011;19(2):68-76.
 • 25. Çapık A, Sakar T, Yıldırım N, Karabacak K, Korkut M. Annelerin doğum şekline göre doğumdan memnuniyet durumlarının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;19(2):92-99.
 • 26. Erbaş N. Sezaryen sonrası fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre verilen bakımda kadınların yaşadığı sorunlar ve hemşirelik tanılarının belirlenmesi. Türkiye Klinikleri. 2017;9(1):15-29.
 • 27. Declercq E, Cunningham DK, Johnson C, Sakala C. Mothers' reports of postpartum pain associated with vaginal and cesarean deliveries: results of a national survey. Birth. 2008;35(1):16-24.
 • 28. Pereira T, Souza FG, Beleza A. Implications of pain in functional activities in immediate postpartum period according to the mode of delivery and parity: an observational study. Brazilian journal of physical therapy. 2017;21(1):37-43. 29. Gözüm S, Kılıç D. Health problems related to early discharge of Turkish women. Midwifery. 2005;21(4):371-378.
 • 30. Bağcı S, Altuntuğ K. Problems experienced by mothers in postpartum period and their associations with quality of life. Journal of Human Sciences. 2016; 13(2): 3266-3279.