6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler

Türk Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları anılan yasada düzenlendi. Yasa koyucu bir yandan uluslararası anlaşmalar ve AB mevzuatıyla uyumlaştırmayı, diğer yandan uygulamada çıkan sorunları çözmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada, fikri mülkiyet mevzuatımızın tarihi gelişimi ve SMK’nın yasalaşma süreci özetlendikten sonra SMK ile kabul edilen temel yenilikler incelenecektir.

The New Turkish Industrial Property Code

Turkish Industrial Property Act (IPA) was entered into force on January 10, 2017. Trademark, patent, utility model, design, geographical indication and traditional product name were regulated under IPA. By preparing this act, the legislator aimed to harmonize Turkish intellectual property system with EU system and to solve the problems experienced in practice. In this study, the essential changes in Turkish industrial property system will be explained after putting across the historical development of Turkish intellectual property regulations and the enactment period of the IPA. 

___

  • Suluk Cahit/Karasu Rauf/Nal Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin, Ankara 2017. Suluk Cahit, “Patent İhlaline Cezai Yaptırımın Uygunluğu Tartışmaları”, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, No: 1/2012. Suluk Cahit, Tasarım Hukuku, Seçkin, Ankara 2003. Musker David, Community Design Law (Sweet & Maxwell, London, 2002). Arseven Haydar, Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul 1951. Ayiter Nuşin, İhtira Hukuku, İstanbul 1968. Tekinalp Ünal, “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-19 Mart 2017) kitabı, (Ed. Feyzan Hayal Şehirali Çelik), BTHAE, Ankara 2017.