ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILMA VE KATILMAMA NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin spora katılma ve katılmama nedenlerinin incelenmesidir. Araştırmaya farklı fakültelerde (Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri) eğitim hayatına devam eden 172’si erkek (137’si kadın olmak üzere toplam 309 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada kapsamında öğrencilere birinci bölümde ‘’Kişisel Bilgi Formu’’, ikinci bölümde ‘’ Spor Yapma ve Yapmama Nedenleri Ölçeği’’ uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 26.0 bilgisayar programı kullanılmıştır. Betimsel istatistikler (frekans ve yüzdeler) hesaplanmış, yapma/yapmama nedenlerinin cinsiyet ve aylık gelir ile bağımsız olup olmadığı Ki-Kare testi ile gerçekleştirilmiştir. Anlam düzeyi olarak 0.05 seçilmiştir. Bulgulara bakıldığında Zinde kalabilmek ve zayıflamak için spor yapma ile cinsiyetin bağımsız olmadığı anlaşılmıştır (p
Anahtar Kelimeler:

Spor, Öğrenci, Üniversite

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILMA VE KATILMAMA NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin spora katılma ve katılmama nedenlerinin incelenmesidir. Araştırmaya farklı fakültelerde (Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri) eğitim hayatına devam eden 172’si erkek (137’si kadın olmak üzere toplam 309 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada kapsamında öğrencilere birinci bölümde ‘’Kişisel Bilgi Formu’’, ikinci bölümde ‘’ Spor Yapma ve Yapmama Nedenleri Ölçeği’’ uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 26.0 bilgisayar programı kullanılmıştır. Betimsel istatistikler (frekans ve yüzdeler) hesaplanmış, yapma/yapmama nedenlerinin cinsiyet ve aylık gelir ile bağımsız olup olmadığı Ki-Kare testi ile gerçekleştirilmiştir. Anlam düzeyi olarak 0.05 seçilmiştir. Bulgulara bakıldığında Zinde kalabilmek ve zayıflamak için spor yapma ile cinsiyetin bağımsız olmadığı anlaşılmıştır (p

___

 • Akoğuz Yazıcı, N., Kalkavan, A., ve Özdilek, Ç. (2016). Üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spor öğretimi dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science, Cilt 4 (Özel Sayı 2), 404-411.
 • Andersen, L. B., & Haraldsdottir, J. (1993). Tracking of cardiovascular disease risk factors including maximal oxygen uptake and physical activity from late teenage to adulthood An 8‐year follow‐up study. Journal of internal medicine, 234(3), 309-315.
 • Bavlı, Ö. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin spora başlama, bölümü seçme nedenleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 239-246.
 • Birchwood, D., Roberts, K. & Pollock, G. (2008). Explaining differences in sport participation rates among young adults: Evidence from the South Caucasus. European Physical Education Review. Volume 14(3),283–298.
 • Ceyhan, M. A., Çakır, Z., Coşkuntürk, O.S., ve Erkılıç, A.O. (2022). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Benlik Algılarının Bazı Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Editör: Tozoğlu, E., Yılmaz, A., Dursun, M., Seçer, E., Spor Bilimlerinde Yenilikçi Araştırmalar -1-. Gazi Kitapevi. 215-232
 • Ceyhan, M. A., Çakır, Z., ve Gönen, M. (2021). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi. Editör: Durukan, E. Ve Kızar, O., Spor Bilimlerinde Araştırma Ve Değerlendirmeler – III-(Vol. 1, pp. 77-94). Gece Kitaplığı.
 • Çakır, Z., Gönen, M., ve Ceyhan, M. A. (2021). Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi. Editör: Doğan, Y.I., Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Yaklaşımlar-2. Çizgi Kitabevi. (pp.144 -163) Gönen, M., Ceyhan, M. A., Çakır, Z., Zorba, E., ve Coşkuntürk, O. S. (2022). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyon Alanı Kullanımlarına İlişkin Engel Ve Tercihleri. The Online Journal of Recreation and Sports, 11(4), 59-76. https://doi.org/10.22282/ojrs.2022.109
 • Gülbahçe, Ö. (2011). Üniversite öğrencilerinin sportif aktivitelerde bulunma tercihlerinin bazı psiko-sosyal değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Heradstveit, O., Haugland, S., Hysing, M., Stormark, K. M., Sivertsen, B., & Bøe, T. (2020). Physical inactivity, non-participation in sports and socioeconomic status: A large population-based study among Norwegian adolescents. BMC Public Health, 20(1), 1-9.
 • Jones, D. A., Ainsworth, B. E., Croft, J. B., Macera, C. A., Lloyd, E. E., & Yusuf, H. R. (1998). Moderate leisure- time physical activity: who is meeting the public health recommendations? A national cross-sectional study. Archives of family medicine, 7(3), 285.
 • Karahüseyinoğlu, M. F., Arslan, C., ve Ramazanoğlu, F. (2003). Elazığ halkının spora karşı eğiliminin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 2(1), 70-74.
 • Keskin, M. T., Toros, T., ve Öztürk, R. Y. (2021). Investigation of state anxiety and life satisfaction characterıstıcs of tennis players. Int J Life Sci Pharma Res. pp.99-103.
 • Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 59-69.
 • Koçak, F., Tuncel, F., & Tuncel, S. (2010). Determining the health-exercise/physical activity levels of turkish women. In AIESEP International Congress Book, A Coruna, Spain.
 • Korkmaz, N. H. (2010). Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 399-413.
 • Mavi, S., Tuncel, S., Tuncel, F., ve Akdemir, B. (2012). Ankara’da yaşayan insanların spor yapma ve yapmama nedenleri. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi,3(2),44-52.
 • Murathan, T., ve Özdemir, K. (2017). Investigation of the Attitudes of Physical Education Teacher Candidates toward Teaching Profession and Sense of Competence in Terms of Some Variables. Journal of Education and Learning, 6(4), 229-238.
 • Ryan, D., & Heaner, M. (2013) For managing overweight and obesity in adults. Preface to the full report. Obesity Silver Spring. 22 (suppl 2): S1– 3
 • Samar, E. (2022). Artvin çoruh üniversitesi personelinin pandemi sürecinde fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlIklarının belirlenmesi. The Online Journal of Recreation and Sports, 11(1), 19-29. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2279641
 • Tavşancıl, E. (2018). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel.
 • Toy, A. B., Güney, G., ve Coşgun, B. (2022). Genç sporcuların akıldışı performans inançlarının incelenmesi. Journal of Advanced Education Studies, 4 (1), 47-60. DOI: 10.48166/ejaes.1119813
 • Trost, S. G., Pate, R. R., Sallis, J. F., Freedson, P. S., Taylor, W. C., Dowda, M., & Sirard, J. (2002). Age and gender differences in objectively measured physical activity in youth. Medicine and science in sports and exercise, 34(2), 350-355.
 • Turan, M., Mavibaş, M., & Savaş, B. Ç. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sporda mental dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 52-70.
 • Ünlü, Ç., ve Çeviker, A. (2022). Examination of the social skills levels of students participating in recreative activities. International Journal on Social and Education Sciences (IJonSES), 4(4), 529-540. https://doi.org/10.46328/ ijonses.470
 • Var, L. (2018). Kırşehir'de Yaşayan Bazı Kadınların Spor Yapma ve Yapmama Nedenleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2320-2328.
 • Vuori, I. (1995). Exercise and physical health: musculoskeletal health and functional capabilities. Research quarterly for exercise and sport, 66(4), 276-285.
 • Yalçınkaya, M., Saraçoğlu, A. S., & Varol, S. R. (1993). Üniversite Öğrencilerinin Spora İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 12-26.
 • Yazıcı A. G. & Özdemir, K. (2020). Obezite ve obezite yönetimi, In spor bilimlerinde teori ve araştırmalar II, Ankara: ece Kitaplığı, 2020, pp.449-468.
 • Yıldırım, D., Yıldırım, E., Ramazanoğlu, F., Ümit, Uçar, Tuzcuoğluları, T., & Demirel, E. T. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Spora Bakış Açıları Ve Spor Yapma Durumu. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(3), 49-53. Zorba, E., (2014). Yaşam Boyu Spor, Geliştirilmiş ve Düzenlenmiş 3, baskı. Ankara. Atalay Matbaacılık.