YÖNETİM VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNDE DEĞERLERİN ÖNEMİ

Bu çalışmanın amacı; değerlerin örgüt ve yönetim açısından önemini ortaya koymaktır. Değerler, bireysel düzeyde kişinin amaçlarına ve eylemlerine rehberlik ederken, örgütsel düzeyde de örgütsel amaçlar, politikalar ve stratejilerin belirlenmesine yön vermektedir. Örgütsel kültüreyönelik yapılan pek çok çalışma, örgütsel kültürün tanımlanmasında anahtar öğelerin örgütsel değer sistemlerive yaygın paylaşılan değerler olduğunu göstermektedir. Örgüt üyelerinin sahip olduğu değerlerle örtüşen kurumsal değerler, çalışanlarca kolaylıkla benimsenmekte ve kurumsal bütünleşme ve örgütsel vatandaşlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca kişisel ve örgütsel değerler, yöneticilerin bireysel ve örgütsel başarıya ilişkin algılarına, kişilerle ilişkilerine, kararlarına, sorunlara bakışına ve problem çözümüne etki etmektedir.

Yönetim ve Örgüt Kültüründe Değerlerin Önemi

Keywords:

-,

___

 • ARGÜDEN, Yılmaz (2004). Geleceği Şekillendirmek, Rota Yayınları, Ankara.
 • ATAY, Salim (2003 ). “Türk Yönetici Adaylarının, Siyasal ve Dinî Tercihleri ile Yaşam Değerleri Arasındaki İlişki”,Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3),s.87-120.
 • BALTAŞ, Acar (2008). “Liderlikte Yeni Eğilimler”, Deniz Eğitim Komutanlığı Kongresi, İstanbul.
 • BOYACIGİLLER, Nakiye (2000).“Örgüt Biliminden Türk Yöneticilerinin Alacağı Dersler: Bazı Uyarılar ve Öneriler”, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Türk Psikologlar Derneği Yayını No:21, Ankara. s.3-22.
 • CHATMAN, Jennifer A. (1989). “Improving Interactional Organizational Research: A Model of Person-Organization Fit”,Academy of Management Review, Vol. 14, pp. 333-349.
 • DE BONO, Edward (2007).6 Değer Madalyası, Çeviren: Selen Y. Kölay, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • DELGROSSO, Steven (2004).“Core Values of Project Management”, Member Forum. www.iienet.org, 10.10.2010
 • DESPAIN, James E.; OSTROSKY, Joyce A.;LEINICKE, Linda M.; REXROAD, Max W. (2003). “Work Values at Caterpillar” Organizational Dynamics, Vol.32, No.4, pp.405-414. www.organizational-dynamics.com, www.sciencedirect.com, 10.09.2010
 • DOĞAN, Binali; AŞKUN, Olcay Bige; YOZGAT, Uğur (2007).Türkiye’de Yönetsel Değerler ve Yönetici Profili Üzerine bir Araştırma, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • DOSE, Jenifer J. (1997). “Work Values: An Integrative Framework and Illustrative Application to Organizational Socialization”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70, p.219-240.
 • DOSE, Jenifer, J. KLIMOSKI, Richard, J. (1999). “The Diversity of Diversity: Work Values Effect on Formative Team Processes”,Human Resource Management Review, Vol.9, No.1.
 • ENNULO, Jaan; TURNPUU, Lembit. (2001). “An Intercultural Comparison of Management Values among Business School Students and Teachers”, TRAMES, 2001 5(55/50), 4, p.336-344.
 • FAZIO, R.H. (1986). “How Do Attitudes Guide Behavior?”Handbook for Motivation and Cognition: Foundation of Social Behavior, R.M. Sorentino & E.T. Hillings (Eds.), Guilford Press, New York,p.204-243.
 • GEORGE, Robert P. (2008). Making Business Moral, www.firstthings.com, 09.10.2010.
 • GIBSON, Rowan, (2008), Geleceği Yönetmek, Yakamoz Yayınevi, İstanbul.
 • GÜNGÖR, Erol (1993). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • HANSON, John D. MELNYK, Steven A., CALANTONE, Roger J. (2005). Core Values and Environmental Management, a Strong Inference Approach. Greenleaf Publishing, pp.29-40.
 • HERRIOT, Peter (1976). Essential Psychology: Values, Attitudes and Behavior Change, Methuen Co. Ltd., New York.
 • HODGKINSON, Christopher (2008).Yönetim Felsefesi, Örgütsel Yaşamda Değerler ve Motivasyon, Çev: İbrahim Anıl, Binali Doğan, Beta Yayım, İstanbul.
 • HOFSTEDE, Gaert, (1984). “Culture’s Consequence: International Differences in Work-Related Values”, Sage Publication.
 • HOFSTEDE, G.; NEUIJEN, B.; OHAVY, D.D ve SANDERS, G. (1990). “Measuring Organizational Culture: A Qualitative and Quantative Study Across Twenty Cases”, Administrative Science Quarterly, (35), pp.286-316.
 • JOHNSON, Rex E. (2001). A Critical Review of Research on Personal Values, 1990-2000: Implications for Pastoral Counselors, (Doctorate Thesis) San Diego University, California.
 • KILBY, Richard W. (1993). The Study of Human Values, University Press of America, Inc., Lanham.
 • KLUCKHOHN, Clyde (1951). Values and ValueOrientations in the Theory of Action,Toward A General Theory of Action, Ed.: T. Parsons & E. A. Shills (Harvard University Press), pp. 388-433.
 • KOÇEL, Tamer (1998),İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • MARTIN, Ingrid M. STELLMAN, Toddi, A. (2004). “Using Multiple Methods to Understand Agency Values and Objectives: Lessons for Public Lands Management”. Policy Sciences, pp.37-69. Kluwer Academic Publishers. Netherland.
 • McCRAE, Robert R. (2004).“Human Nature and Culture: Atrait Perspective”, Journal of Research in Personality, pp.3-14.
 • McMILLAN Contemporary Dictionary (1988). MacMILLAN ABC Yayınevi, I. Baskı, İstanbul.
 • MENGÜŞOĞLU, Takiyettin (1997). Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • MOORMAN, R.H. &BLAKELY, G.I. (1995). “Individualism-Collectivism as an Individual Difference Predictor of Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Organizational Behavior, (15), 127-142.
 • ÖZEN, Şükrü (1996). Bürokratik Kültür 1:Yönetsel Değerlerin Toplumsal Temelleri, TODAİE Yayınları, Yayın No: 272, Ankara.
 • ÖZENSEL, Ertan (2003). “Sosyolojik bir Olgu Olarak Değer”, Değerler Eğitimi Dergisi. 1(3),p.217-239.
 • ÖZEVREN, Mina (2008). İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Yayım, İstanbul.
 • ROKEACH, Milton (1968). Beliefs, Attitudes and Values. Jossey-Bass Press, San Francisco
 • ROKEACH, Milton (1973). The Nature of Human Values, The Free Press, New York.
 • RYAN, John J. (2002). “Work Values and Organizational Citizenship Behaviours: Values that Work for Employees and Organizations”. Journal of Business and Psychology, Vol.17, No.1 Fall 2002.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyatve TÜZ, Melek (1998 ).Örgütsel Psikoloji, Alfa Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TÜZ, Melek (2001). Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • SAĞNAK, Mesut (2005), “Örgüt ve Yönetimde Değerlerin Önemi”, Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2005, Yıl:33, Sayı:166
 • SCHNEIDER, B. & REICHERS, A.E. (1983). “On the Etymology of Climates”, Personal Psychology, 36, 19-39.
 • SCOTT, W.A. (1965). Values and Organizations: A study of fraternities and sororities, Rand McNally, Chicago.
 • SELSAM, Howard (1995).Etik, Yeni Değerler ve Özgürlük, Çev: Yüksel Demirekler, Yaba Yayınları, Ankara.
 • ŞİŞMAN, Mehmet (2002). Örgütler ve Kültürler, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • TDK, Türkçe Sözlük, 3.Baskı, Yeni Matbaa, 1959, s.159, Ankara.
 • TRIANDIS, H.C. ve SUH, Eunkook M. (2002). “Cultural Influences on Personality”, Annual Review of Psychology, Vol. 53, p.133-160.
 • TSUI, A.S., EGAN, T.D. & O’REILY, C. (1992). “Being Different: Relational Demography and Organizational Attachment”, Administrative Science Quarterly, (37), 549-579.
 • TURGUT, Tülay (1998). “Örgütsel Davranışta Değerlerin Yeri”, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi II.Ed.: Suna Tevrüz, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, s.35-48, Ankara.
 • WIENER, Yoash (1988). “Forms of Values Systems: A Focus on Organizational Effectiveness and Cultural Change and Maintenance”,Academy of Management Review, Vol. 13, pp.534-545.
 • YILMAZ, Kürşad (2006).“İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerine Göre Kamu İlköğretim Okullarında Bireysel ve Örgütsel Değerler ve Okul Yöneticilerinin Okullarını bu Değerlere göre Yönetme Durumları”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

___

APA Vurgun,  . Y. & Öztop, S. (2011). YÖNETİM VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNDE DEĞERLERİN ÖNEMİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 217-230 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

47.1b636