ÜNİVERSİTELERİN KENTLERİNE ETKİLERİ: DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Toplumsal gelişimin merkezinde yer alan üniversitelerin birincil görevi bilimsel araştırma yapmak, bilgi üretmek, kültür aktarmak ve meslek edindirmektir. Ancak bunların yanında Türkiye’de üniversitelerin kuruldukları kentlerde birçok açıdan kente katkıda bulunması beklenmektedir. Öyle ki bu düşünceyle ülkemizde her kentte bir üniversite açılmıştır. Bu çalışmada, üniversitelerin kuruldukları kentlere olan demografik, ekonomik, mekânsal, sanayi ile sosyal ve kültürel yapıya etkileri, Türkiye genelinde ve Denizli kenti Pamukkale Üniversitesi (PAU) özelinde tartışılmaktadır. Çalışma ile üniversite kenti kimliği sorgulanmakta Anadolu kentlerinin üniversite kenti kimliği taşıması için kentlerin gidermesi gereken eksikliklere dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Pamukkale Üniversitesinin Denizli kentine demografik, ekonomik, mekânsal, sosyal ve kültürel anlamda etkileri yüksek iken sanayiye olan etkileri ise sınırlıdır. PAU, Denizli kentinin gelişmesinde sürükleyici değil ama tamamlayıcı rol oynamıştır.

___

 • AKÇAKANAT, T., ÇARIKÇI, İ. ve DULUPÇU, A. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22: 165-178.
 • AKENGİN, H. ve KAYKI, A. (2013). “Şehirleşme Üniversite İlişkisine Bir Örnek: Gazimağusa”, Marmara Coğrafya Dergisi, 28: 501-525.
 • AKTAY, Y. (2003). “Üniversiteden Multiversiteye Taşra-Merkez”, Toplum ve Bilim Dergisi, İstanbul İletişim Yayınları, 97: 93-122.
 • ARSLAN, H. (2014). “Çankırı Karatekin Üniversitesinin Kente Ekonomik Katkısı Ve Öğrenci Harcamalarının Farklı Değişkenler Açısından Analizi”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2: 114-127.
 • ATİK, H. (1999). “Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15: 99-110.
 • BAYRAKTAR, N. (2011). Kent Kültürüne İlişkin Kamuoyu Oluşturulmasında Üniversitelerin Rolü, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • BERBER, M. (1994). “Karadeniz Bölgesinde Eğitim Planlaması: Entegre Üniversite Sistemi”, 4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, 16-17 Haziran 1994.
 • BİLGİNOĞLU, M. A., ATİK H., TÜRKER, O., PAMUK, Y. ve DÜZGÜN R. (2002). Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri İlinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkiler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No: 135, Kayseri.
 • BORLAND, J., DAWKINS, P., JOHNSON, D. and WILLIAMS R. (2000). “Returns to Investment in Higher Education The Melbourne Economics of Higher Education Research Program Report No. 1, Report to the Vice Chancellor”, The University of Melbourne, https://melbourneinstitute.com/downloads/reports/rihe.pdf, 20.12.2015.
 • ÇALIŞKAN, Ş. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı: Uşak Üniversitesi Örneği”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (31):169- 179.
 • ÇAYIN, M. ve ÖZER, H. (2015). “Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2: 131-147.
 • ÇINAR, R. ve EMSEN, Ö. S. (2001). “Eğitim ve İktisadi Gelişme: Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum İl Ekonomisi ve Sosyal Yapısı Üzerindeki Etkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15 (1-2): 91-104.
 • DALĞAR H., TUNÇ H. ve KAYA M. (2009). “Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1: 39-50.
 • DEMİRELİ, C. ve TAŞKIN, E. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Ekonomik Katkıları: Kütahya İl Merkezi Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37: 321-328.
 • DURA, C. (1994). “Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Deneme”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, 3-4: 101-117, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 42/465/5318.pdf, 4.11.2015.
 • ERGUN, C. (2014). Üniversite ve Kent İlişkisi Üzerine Görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eylül 2014, Sayı 31, 216 – 237.
 • ERKEKOĞLU, H. (2000). “Bölge Üniversitelerinin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16: 203- 210.
 • GODDART, J. (2011). “Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide, European Union Regional Policy”, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/ 10157/0/universities2011_en.pdf, 17.12.2016
 • GÖRKEMLİ, H. N. (2009). “Selçuk Üniversitesi'nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22: 169-186. GÜLTEKİN, N., ÇELİK, A. ve NAS, Z. (2008). “Üniversitelerin Kuruldukları Kent’e Katkıları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2008, 24: 264-269.
 • GÜRKAYNAK, M. R. ve KASIMOĞLU, M. (2004). “Türkiye’de Üniversite-Komşu Çevre Etkileşimi: İşbirliği İçin Bir Ön Çalışma”, Amme İdaresi Dergisi, 3 (37): 147-162.
 • IŞIK, Ş. (2008). “Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(10): 159-181.
 • KARATAŞ, M. (2002). Üniversitelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmedeki Rolü ve Önemi: Muğla Üniversitesi Örneği, Doktora Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • KORKUT, H. (1992). “Türkiye’de Üniversite Açma Politikası”, Amme İdaresi Dergisi, 4 (25): 69-91.
 • OKTAY, D. (2007). “Üniversite Kent İlişkisi”, http://www.yapidergisi.com/makaleicerik. aspx?MakaleNum=25 31.12.2015.
 • ÖZER, H., AKAN, Y. ve ÇALMAŞUR, G. (2010). “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi” Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (1): 231-249.
 • ÖZTÜRK, S., TORUN, İ. ve ÖZKÖK, Y. (2011). “Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(8): 145-158.
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2013). “Pamukkale Üniversitesi Stratejik Plan 2014- 2018”, http://www.pau.edu.tr/stratejikplanlama/tr, 29.11.2015. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2015). “Sayılarla PAÜ”, http://www.pau.edu.tr/pau/tr/ sayilarlaPAU, 29.11.2015.
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2016). “Genel Kurumsal Veriler”, https://kdm.pau.edu.tr/GenelKurumsalVeriler.aspx, 3.1.2016. PHELPS, R. (1998). “The Effect Of University Host Community Size on State Growth”, Economics Of Education Review, Vol 17: No 2, 149-158.
 • SARGIN, S. (2006). Üniversiteler-Şehirleşme Üniversitelerin Şehirleşmeye Etkileri, Fakülte Kitabevi, Isparta. SARGIN, S. (2007). “Türkiye’de Üniversitelerin Gelişim Süreci Ve Bölgesel Dağılımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3): 133-150.
 • SAVAŞ YAVUZÇEHRE, P. (2013). “Küreselleşmenin Artan Etkisinde Denizli”, İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi, Küreselleşme ve Anadolu Kentleri, 8: 200-228.
 • SELÇUK, G. ve BAŞAR, S. (2012). “Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkısı” Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (4): 89-106.
 • SMITH, D. (2008). “The Politics of Studentification and ‘(Un)balanced’ Urban Populations: Lessons for Gentrification and Sustainable Communities?”, Urban Studies, 45(12): 2541–2564.
 • SOYSAL, A., BAKAN, S., ÖZÇALICI, M., KAYMAZ, Y. ve SÖYLEMEZ, C. (2012). “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Kilis Ekonomisine Katkısı: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Örneği”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 24: 261-276.
 • T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI (2015). “Pamukkale Üniversitesi 2014 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” http://www.sayistay.gov.tr/rapor/kid/2014/%C3%96zel_B% C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/PAMUKKALE%20%C3%9CN%C4% B0VERS%C4%B0TES%C4%B0.pdf, 19.1.2016.
 • T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ YURTLAR KURUMU (2016). “Bölge Yurt Listesi”, https://www.kyk.gov.tr/web/Yurtkur/bolgeIlYurtListesiGetir.do?bolgeKodu=15&i lKodu=, 19.1.2016.
 • TASÇI, D., GÖKALP, E., KUMTEPE, E. G., KUMTEPE, A. T. ve TOPRAK, E. (2011). “Kentin Üniversite Algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Örneği”, Amme İdaresi Dergisi, 2(44): 131-146.
 • TÖSTEN, R., ÇENBERLİTAŞ, İ. ve GÖKOĞLAN, K. (2013). “Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10): 90-114.
 • TUGAY, O. ve BAŞGÜL, N. (2005). "Üniversite Öğrencilerinin Yöre Ekonomisine Katkıları: Burdur'da Bir Araştırma", I. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım: 1020-1031.
 • TUĞCU, C. T. (2003). “Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşehir Örneği”. http://biriyilik.110mb.com/resim/images/nrbbxjf7v32i489yk53 .doc, 18.03.2011.
 • TÜRKTAŞ, M. ve YILMAZTÜRK, S. (2015). Denizli’ye Gönül Verenler, Geçmişten Günümüz Denizli Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, 46: 10-29.
 • VANDEGRIFT, D., LOCKSHISS, A. ve LAHR, M. (2012). “Town Versus Gown: The Effect of a College on Housing Prices and the Tax Base”, Growth and Change, http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.14682257.2012.00587.x, 4.1.2016.
 • VURAL YILMAZ, D. ve YILMAZ, C. (2013) “Kent-Cübbe İlişkisi Üniversiteler ve Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi”, (Ed.) ERGUN, C., GÜNEŞ, M., DERİCİOĞLU, E., A., Kent Üzerine Özgür Yazılar, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • YILMAZ, C. (2011). “Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi: Başka Bir Kentleşme Deneyimi”, Sosyoloji Dergisi, 25: 1-17.
 • YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (2016). “Tüm Üniversiteler Hakkında Genel Bilgiler”, https://istatistik.yok.gov.tr/, 3.1.2016.

___

APA Savaş Yavuzçehre, P. (2016). ÜNİVERSİTELERİN KENTLERİNE ETKİLERİ: DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 235-250 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

İÇ SAVAŞTAN BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIĞA: SURİYE KRİZİNİN TÜRKİYE’YE FATURASI

Nurettin ALTUNDEĞER, M. Ertuğrul YILMAZ

DÖNÜŞTÜRÜCÜ/ETKİLEŞİMCİ LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Sine ERDOĞAN MORÇİN, İlker ÇARIKÇI

ÜNİVERSİTELERİN KENTLERİNE ETKİLERİ: DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE MOBİL DEVLET UYGULAMALARI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Fatih GÜRSES, Melih ENGİN

TÜRKİYE’DEKİ MAKRO İKTİSADİ BAĞLAMIN İŞLETME GRUPLARININ ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİLERİNE ETKİLERİ: 1975-2010 DÖNEMİ İÇİN BOYLAMSAL BİR ANALİZ

Serkan DİRLİK, Ömer ALTUNÇ

AHİLER KALKINMA AJANSI 2012 YILI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI ETKİ ANALİZİ ARAŞTIRMASI

Serdar ÖZTÜRK, Hayri TANRIVERDİ, Sümeyye TANRIVERDİ

MENTORLUK VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ÖZ YETERLİLİK ALGISINA ETKİSİ

Ömer İŞCAN, Sezgin ÇAKIR

TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ETKİLİ OLAN DIŞ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdulvahap AKINCI, Sefa USTA

MAHALLİ İDARELERDE İTİBAR YÖNETİMİ

Ayhan BAYRAM, Seyhan BİLİR GÜLER, Yasemin KOLDERE AKIN

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SATILAN MAMUL MALİYETİ TABLOSU ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

Serpil SENAL, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ