SON KULLANICI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TATMİNİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SABİS ÖRNEĞİ

Küreselleşme ile birlikte günümüzde bilginin kaynağı ve bu kaynakla ilgili bireyler arasındaki iletişim önem kazanmıştır. Bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler eğitim alanında bilgi teknolojilerinin kullanılmasına olanak sunmaktadır. Bu çalışmada kapsamlı bir bilişim uygulaması olan ve Sakarya Üniversitesi tarafından geliştirilen Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS)' in kullanıcı tatmini açısından araştırılması amaçlanmıştır. Veriler, Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ve personeline uygulanan anketler yoluyla elde edilmiş olup, anketin hazırlanmasında "son kullanıcı bilgisayar tatmini modeli" temel alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda bilgi sistemi son kullanıcı tatmini değerlendirilmiştir.

END USER INFORMATION TECHNOLOGY SATISFACTION AT SAKARYA UNIVERSITY SABIS ASSESMENT

Today the importance of resource of information and communication between individuals increase with globalization. The improvements at information technologies provide new opportunities using information technologies in education area. The purpose of this study is to investigate end user computing satisfaction of Education Management Information System of Sakarya University, called SABIS, which is a comprehensive information technology platform developed by Sakarya University. Data were obtained from both Sakarya University students and university staff via administering a survey based on the "End User Computing Satisfaction Model". With analysis, information technology system satisfaction of end users has been assessed.

___

 • ADA, N. (2007). "Örgütsel İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri, Örgütsel İletişim Ağları", Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 7(2): 543-551.
 • AGARWAL, R., ve PRASAD, J. (1997). "The Role Of Innovation Characteristics And Perceived Voluntariness In The Acceptance Of Information Technologies", Decision Sciences, 28(3): 557-582.
 • AKSOY, R., ve KARA, A. (2013). "Bilgi Teknolojilerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi: Karadeniz Ereğli'de Kobi Çalışanları Üzerine Bir Uygulama", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(10): 2-20.
 • BAYRAÇ, H.N. (2003). "Yeni Ekonominin Toplumsal Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları", Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 42-61.
 • BERGERSEN, B.M. (2004). "User Satisfaction And Influencing Issues", Network and System Administration Research Surveys, 1: 5-26.
 • COŞKUN, N. (2004). "Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler Ve Gelişimi Önündeki Engeller", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2): 243-257.
 • ÇAĞLAYAN, P. (2011). "Halk Kütüphanesi Hizmetlerine İlişkin Kullanıcı Memnuniyeti, Bilgi Dünyası, 12(2), 379-398.
 • ÇİNKO, M., YURTKORU, E.S. ve DURMUŞ, B. (2016). "SosyalBilimlerde SPSS'le Veri Analizi", Beta Yayınları, Ankara, 6.b.
 • ÇOBAN BUDAK, E. (2013). "Üniversite Öğrencileri İçin Bilgisayar Okuryazarlığını Etkileyen Faktörlerin Etkisinin Veri Madenciliği İle Analizi", Online Academic Journal of Information Technology, 4(11): 57-70.
 • DASTGIR, M., ve MORTEZAIE A.S. (2012). "Factors Affecting The End-User Computing Satisfaction", Business Intelligence Journal, 5(2): 292-298. 11. DOLL, W.J., ve TORKZADEH, G. (1988). "The Measurement of End User Computing Satisfaction", MIS Quarterly, 12(2): 258-274.
 • ERDEM, S. (1995). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde Kulla-nıcı Tatmini, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • ERGİN, İ., ve AKSEKİ, B. (2012). "Lisansütü Eğitimde Kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2): 364-380.
 • ETEZADI-AMOLI, J., ve FARHOOMAND, A.F. (1991). "Issues And Opinions On End User Satisfaction", MIS Quarterly, 15(1): 1-4.
 • GREENBERG, S. (2001). "Context As a Dynamic Construct", Human-computer interaction, 16(2): 257-268.
 • HEILMAN, G.E., ve BRUSA, J. (2006). "Validating The End-User Computing Satisfaction Survey Instrument In Mexico", International Journal of Technology and Human Interaction, 2(4): 84-94.
 • İRAZ, R. (2005). "İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Yenilik Ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1): 243-258.
 • KARAKAŞ, S. (1999). "Üniversite Kütüphanesi Kullanıcılarının Beklenti-leri Ve Kullanıcı Tatmini", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 39(1-2): 57-66.
 • KOCACIK, F. (2003). "Bilgi Toplumu Ve Türkiye", C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1): 1-10.
 • KURULGAN, M., ve BAYRAM, F. (2006). "Üniversite Kütüphaneleri Web Sitelerinin Biçim Ve İçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma", Türk Kütüphaneciliği, 20(2): 141-172.
 • LEGRIS, P., INGHAM, J., ve COLLERETTE, P. (2003). "Why Do People Use Information Technology? A Critical Review Of The Technology Acceptance Model", Information & Management, 40(3): 191-204.
 • NAKİP, M. (2006). "Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar", Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • ŞEKER, Ş.E. (2014). "Bilgisayar Kullanıcı Tatmini", http://mis.sadievrenseker.com/2014/08/bilgisayar-kullanici-tatmini-computer-user-satisfaction/, 01.11.2016.
 • SARITAŞ, M.T.,ve ÜNER, N. (2013). "Eğitimdeki Yenilikçi Teknolojiler: Bulut Teknolojisi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3): 192-201.
 • TAHİROV, A. (2009). "Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemleri", Journal of Qafqaz University, 27: 123-133.
 • ULUÇ, G. (2003). "Bilişim Teknolojileri, Küreselleşme Ve Kalkınma", Ekev Akademi Dergisi, 7(16): 255-264.
 • YILDIZ, İ., ve İŞCAN, Ö.F. (2013). "Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Ve Yönetsel Karar Verme Tarzları İlişkisi: TOBB Genç Girişimciler Kurulu (Doğu Anadolu Bölgesi) Üyeleri Üzerinde Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3): 21-39.
 • YILMAZ, E. (2010). "Kütüphanelerde Toplam Kalite Yönetimi: Kısa Bir Gözden Geçirme", Türk Kütüphaneciliği, 24(1): 33-62.

___

APA Yenipazar, E. & Turan, A. (2017). SON KULLANICI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TATMİNİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SABİS ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 241-252 .