LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Küreselleşmenin etkisiyle 1990’lı yıllarda finans piyasalarındaki yeniden yapılanma süreci işletmeleri etkinlik ve verimliliği arttırıcı önlemler üzerinde odaklanmaya yöneltmiştir. Günümüzde, kaliteden ödün vermeden maliyet tasarrufu sağlayabilme açısından lojistik yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin en büyük 500 büyük işletmesi içinde yer alan ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren dokuz işletmenin finansal performansı Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Orijinal Capital 500 sıralamasında sadece ciro faktörü göz önüne alınırken, bu çalışmada ciro, ihracat, vergi öncesi kâr, çalışan sayısı, toplam aktif ve öz sermaye kriterleri temel alınmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında değerlendirme kriterlerinin eşit önem derecesine sahip olduğu varsayılırken, ikinci aşamada uzman görüşü temel alınarak belirlenen farklı kriter ağırlıklarından yararlanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre sektörde yer alan işletmelerin

GRAY RELATIONAL ANALYSIS BASED FINANCIAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMPANIES IN THE LOGISTICS INDUSTRY

Because of globalization, reorganization process of 1990’s financial markets led companies to focus on the productivity and efficiency improvement policies. Nowadays, logistics management is found highly important for cost savings without compromising the quality. In this study, financial performances of nine logistics companies, listed in Top 500 Companies List of Turkey, have been analyzed using Gray Relational Analyses method. While the original Capital Top 500 list ranks companies based on sales, in this study export, profit before tax, number of employees, total assets and capital stock criteria have been also considered. During first stage of the study, it was assumed that all of the assessment criteria are equally important. In the second stage, expert opinions used to determine the importance weights of each criteria. The findings of the study suggest that capital stock and total assets significantly affect the financial performance of the companies in the industry.

___

 • ACAR, M. (2003), “Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 20, s. 21-37.
 • ALTAN, M. CANDOĞAN, M. A. (2014) “Bankaların Finansal Performanslarının Değerlemesinde Geleneksel ve Gri İlişki Analizi: Katılım Bankalarında Karşılaştırılmalı Bir Uygulama” Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 27, s. 374-396.
 • BABACAN, M. (2003), “Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 8-15.
 • BAŞ M. ve ÇAKMAK Z., (2012), “Gri İlişkisel Analiz ve Regresyon Analizi İle İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Belirlenmesi ve Bir Uygulama”, Anadolu University Journal Of Social Sciences, 12 (3), 63-82.
 • Bektaş, H. ve Tuna, K. (2013) “Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü” Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 3(2), s. 185-198.
 • GABLE, G. D. (1996), “Grey Analysis” Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States)
 • CHAN, J.W.K., Tong, T. K. L. (2007), “Multi-criteria Material Selections and-of-life Product Strategy: Grey Relational Analysis Approach”, Materials and Design, Vol. 28, No.5, 1539-1546.
 • CHAN, L.K. WU, M.L. (1998), “Prioritizing the Technical Measures in Quality Function Deployment”, Quality Engineering, Vol.10(3), pp. 467-479.
 • DENG, J. (1988), “Introduction to Grey System Theory”, The Journal Of Grey System I, Vol.1, No.1, pp.1-24.
 • FENG, C.M. ve WANG, R.T. (2000), “Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Rations”, Journal of Air Transport Management, 133-142.
 • JIA, X. AN, H. (2015) “Finding the interdependence Among Various Crude Oil Prices: A Grey Relation Network Analysis” 7. International Conference on Applied Energy, p. 2563-2568.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013), “Onuncu Kalkınma Planı” 2014-2023, s.1-199.
 • KONG, F. ve LIU, H. (2006), “The Relative Grey Relation Closeness Multicriteria Decision Making Method”, Proceedings of the Sixth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications.
 • KUO, J.Y., CHIANG, T.C., HSU, R.Y., LIU, A.H., HUANG, Y.C., LEE, C.C. ve LAI, Y.T. (2008), “Utilizing Grey Rational Analysis Method to Investigate the Evaluation of the Equipment Suppliers”, International Conference on Advanced Information Technologies.
 • KUO, Y., YANG, T. ve HUANG, G.W. (2008), “The Use of Grey Rational Analysis in Solving Multiple Attribute Decision-Making Problems”, Computers & Industrial Engineering, 80-93.
 • LIU, S., LIN, Y. (2010), Grey Systems Theory and Applications, Springer.
 • LU, I.J., LIN, S.J. ve LEWIS, C. (2008), “Grey Relation Analysis of Motor Vehicular Energy Consumption in Taiwan„” Energy Policy 36, 2556-2561.
 • MANIYA, K.D. ve BHATT, M.G. (2011), “A Multi-Attribute Selection of Automated Guided Vehicle Using the AHP/M-GRA Technique”, International Journal of Production Research, Vol. 49, No. 20, 6107-6124.
 • SOFYALIOĞLU Ç. ve ÖZTÜRK Ş., (2012), “Application Of Grey Relational Analysis With Fuzzy AHP To FMEA Method”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1), 114-130.
 • TSAI, C.H., CHANG, C.L. ve CHEN, L. (2003), “Applying Grey Rational Analysis to the Vendor Evaluation Model”, International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol. 11, No. 3, 45-53.
 • TWALA, B. (2012), “Modelling Out-Of-Sequence Measurements: A Grey Relational Analysis Coupled with Copulas Problem?”, Transaction on Control and Mechanical Systems, Vol. 1, No. 2, 49-56.
 • ÜSTÜNIŞIK, N.Z. (2007), “Türkiye’deki İller ve Bölgeler Bazında Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması: Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ve Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • WANG, C. C. L. CHEN S. F. YUEN M. M. F. (2001) “Fuzzy Part Family Formation Based on Grey Relational Analysis” The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology” Vol.18, pp. 128-132.
 • YU, Y.L., WU, W.M., CHOU, E.R. ve SU, P.H., “Grey Rational Analysis for Scholarship Grants”, 193-202.
 • ZHAO, D. WANG, M. (2010) “Research on Lojistics Business Outsourcing and Logistics Service Innovation” International Conference on Management and Service Science (MASS).
 • Capital Dergisi (2016) Ağustos Sayısı, s. 124-144.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=LOJ%C4%B0ST%C4%B0K Erişim Tarihi: 10.01.2017

___

APA Başdeğirmen, A. & Tunca, M. Z. (2017). LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 327-340 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

KÜRESEL KRİZİN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSINA OLAN ETKİSİ: 2005-2014 DÖNEMİ

Engin ÇENBERCİ, Bekir GOVDERE

YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ SİSTEMLERİNİN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Sevgi ELMAS-ATAY, Merve GERÇEK, Cavide UYARGİL

İŞ STRESİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hilal BAYAR, Mustafa ÖZTÜRK

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ

Burcu KARACA, Selim Adem HATIRLI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Özen AKÇAKANAT, Hande EREN, Esra AKSOY, Vesile ÖMÜRBEK

TÜRKİYE’DE PARANIN YARATILMASINDA VERGİLERİN ROLÜNÜN KARTALİST YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ragıp YILMAZ, Ferdi ÇELİKAY

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: KONYA'DAKİ DOĞUŞ OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Vural ÇAĞLIYAN, Melis ATTAR, Mahamadi El Nour DERRA

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Çiğdem AKMAN

İLLERİN ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN AHP TEMELLİ MAUT VE SAW YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ezgi Dilan URMAK, Yılmaz ÇATAL, Meltem KARAATLI

ÖĞRENCİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Seda TOPGÜL, Çağatay ALAN