SENDİKAL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTLÜ HAREKETLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Çalışma hayatının en önemli aktörlerinden birisi olan sendikalar günümüzde çeşitli sorunlarla yüz yüze kalmaktadır. Bu sorunlardan en önemlilerinden birisi sendikal demokrasi kavramıdır. Sendikaların şeffaf, açık, net, sorgulanabilir, partronaj (ağalık) sisteminin olmadığı, üyelerinin kendilerine ve görüşlerine değer veren bir yapıya sahip olması hem çalışma hayatı açısından hem de iyi işleyen bir demokrasi açısından oldukça önemlidir. Bunun olmadığı durumlarda, çalışma hayatında sosyal barışın ve adaletin sağlanması zor görünmektedir

Sendikal Demokrasinin Örgütlü Hareketler Açısından Önemi

As one of the most crucial actors of the working life, trade-unions face various problems today. One of the most important problems among those is the concept of trade-union democracy. It is quite significant both for working life and for operating democracy that trade-unions are transparent, unambiguous, explicit, interrogable; do not involve patronage (pride) system; and have structure that appreciate the members and their opinions. Lacking the trade-union democracy, it seems difficult to secure social peace and justice
Keywords:

-,

___

 • 1. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, www.mevzuat.gov.tr, ET: 13.08.2013
 • 2. ASLAN, Seyfettin, GÜL, Cengiz, (2004) “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Baskı Grupları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1.s. 85-100.
 • 3. BAYDUR, Refik, (2008) Türk Sendikacılığı-İşçi ve İşveren, Sinemis Yayınları, , Ankara.
 • 4. BAYHAN, Vehbi, (2002) “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve Nepotizm”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2002, Cilt:26, No:1, 1-13
 • 5. BEŞELİ, Mehmet, (2002) “1960-1980 Döneminde Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi”, Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi, Alpaslan Işıklı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/1683, Kültür Eserleri Dizisi/340, Ankara.
 • 6. ÇELİK, Abdullah, AYKANAT, Şuayip, (2006) “Sivil Toplum Örgütlerinin Siyasal İktidarı Etkileme Yöntemleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, s.215-226.
 • 7. ÇELİK, Nuri, (1992) İş Hukuku Dersleri, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • 8. DERELİ, Bengü, (1977) Teori ve Uygulama Yönüyle Türkiye’de Sendika-İçi Demokrasi Sorunu, Güryay Matbaacılık, İstanbul.
 • 9. ENGİN, Yusuf, (2010) Sendikacılık Sivil Toplum ve Yeni Duruşlar, Mina Ajans, Ankara.
 • 10. FORSELL, Jan, (2011) “Sendikal Demokrasi”, Çeviren:Rıdvan Korkut, “Eğitici Eğitimi Projesi” dahilinde İsveç Öğretmenler Sendikası ile ortaklaşa düzenlenen seminerde Jan Forsell’in yaptığı konuşmalar, 20-29 Haziran 1996 Susanoğlu, Mersin, http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr /pdf/1648.pdf, ET:27.12.2012.
 • 11. GENİŞ, Arif, (2002) “12 Eylül 1980 Sonrasında Demokrasi ve Sendikal Hareket”, Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi, Alpaslan Işıklı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/1683, Kültür Eserleri Dizisi/340, Ankara.
 • 12. GIDDENS, Anthony, (2000) Üçüncü Yol, Çeviren:Mehmet Özay, Birey Yayınları, İstanbul.
 • 13. GÖKSU, Turkut, BİLGİÇ, Veysel K., (2003) “Baskı Grupları ve Karar Alma Mekanizmasına Etkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36, Sayı 2, Haziran 2003, s.51-66.
 • 14. GÜZEL, M.Şehmus, (1996) Türkiye’de İşçi Hareketi 1908-1984, Kaynak Yayınları, İstanbul.
 • 15. KOÇ, Yıldırım, (1998) “Sendikacılık Tarihi”, Türk-İş Eğitim Yay. No.1, Ankara, http://www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1322171321b.pdf, ET:28.12.2012.
 • 16. KOÇ, Yıldırım, (2003) Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, İstanbul.
 • 17. KOLAKOWSKI, Leszek, (1995) “Demokratik Bir Çağın Belirsizlikleri”, Çeviren:Mehmet Küçük, Demokrasinin Küresel Yükselişi, Derleyenler: Larry Diamond ve Marc F.Plattner, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • 18. KORAY, Meryem, (2005) Sosyal Politika, İmge Kitapevi, İstanbul.
 • 19. LORDOĞLU, Kuvvet, (2004/1) “Türkiye’de Mevcut Bazı Sendikaların Liderlik ve Yönetim Anlayışları ve Bazı Sendikal Sorunlardan Örnekler”, Çalışma ve Toplum, İstanbul.
 • 20. MAHİROĞULLARI, Adnan, (2011) Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • 21. ÖZMUTAF, Nezih Metin, KAYALAR, Murat, (2008) “Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelecek Yönelimli Lider Performans Profili: İstatistiksel Bir Yaklaşım”, Ege Akademik Bakış, 8(2) s. 563-585.
 • 22. ÖZVERİ, Murat, (2006) “Sendikal Hareket, Sorunlar, Arayışlar”, Türkiye’de Sendikal Kriz ve Sendikal Arayışlar, Derleyen:Fikret Sazak, Epos Yayınları, Ankara.
 • 23. Petrol-İşA, (1993) Demokrasi-Eğitim Notları Kitap 2-, İstanbul.
 • 24. Petrol-İşB, (1993) Sendikal Demokrasi-Eğitim Notları Kitap 3, İstanbul.
 • 25. SAKAL, Mustafa, (1998) “Siyasal Karar Alma Sürecinde Yer alan Aktörler ve Rolleri”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, s.211-230.
 • 26. ŞAHİN, Levent, ÖZTÜRK, Mustafa, (2008) “Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye’deki Durumu”, Sosyal Siyaset Konferansları, 54.Kitap, İstanbul.
 • 27. TİMUÇİN, Afşar, (2004) Demokrasi Bilinci, Bulut Yayınları, İstanbul.
 • 28. TOSUN, Gülgün, (2001) “Türkiye’de Devlet-Sivil Toplum İlişkisi Bağlamında Demokrasinin Pekişmesinin Önündeki Engellere İlişkin Kuramsal ve Pratik Bir Yaklaşım”, Ege Akademik Bakış, Cilt:1, Sayı:1, s-224-243.
 • 29. YILMAZ, Aytekin, (2001) Çağdaş Siyasal Akımlar Modern Demokraside Yeni Arayışlar, Vadi Yayınları, Ankara.
 • 30. YILMAZ, Ensar, (2010) “Türkiye’de İşçi Sendikalarının Siyasal ve Sosyolojik Özellikleri Üzerinden Tarihsel Süreç İçinde Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), s. 195-207.
 • 31. YORGUN, Sayım, (2007) “Sendikal Hareket ve Yeniden Yapılanma”, Yerel İş Barışı Kongresi Konuşmacıların Tebliğleri, http://yerelsen.org.tr/index.php/yerel-is-barisi-kongresi-konusmacilarintebligleri/, ET: 24.04.2012

___

APA Öztürk,  . Y. (2013). SENDİKAL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTLÜ HAREKETLER AÇISINDAN ÖNEMİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 269-285 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.6b621

Sayıdaki Diğer Makaleler

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENME İLİŞKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Öğr.Gör.Ferhat BİTLİSLİ, Okt.mehmet DİNÇ, Öğr.gör.esra ÇETİNCELİ, Yrd.doç.dr.ümmühan KAYGISIZ

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE SÜT ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA

  Dr.Mehmet Fatih DEMİRAL

ÖRGÜTSEL ADALET ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK, Uz.Nurcan COŞKUN US

LİSANS VE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDAKİ ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİR ARAŞTIRMA

  Öğr.Gör.Dr.Ahmet YANIK, Yrd.doç.dr.ferah YILDIZ

ÖZERK YEREL YÖNETİMLERİN OLUŞUMUNDA KENTLERİN TARİHSEL İŞLEVİ -Almanya Temelinde Bir Yaklaşım-

  Doç.dr.mehmet ÖZEL

SENDİKAL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTLÜ HAREKETLER AÇISINDAN ÖNEMİ

  Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK

MODERN ARNAVUTLUK'TA DEMOKRASİ, İSLAM VE SİYASET

  Yrd.Doç.Dr.Bekir ÇINAR, Mrs.elisa GONZALEZ

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

  Yrd.doç.dr.abdullah YUVACI

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZARARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI

  Dr.Evren Dilek ŞENGÜR

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEN DEMOKRATİKLEŞME BEKLENTİLERİ: İLERLEME RAPORLARI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ (1998-2012)

  Doç.Dr.Uysal KERMAN, Öğr.Gör.Oğuzhan ÖZALTIN, Arş.gör.fahrettin Burak YERLİKAYA