EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURUMSALLAŞMASI: 652 SAYILI KHK İLE TAMAMLANAN EĞİTİM YÖNETİMİ REFORMU

Sermaye birikim sürecindeki yeniden yapılanma, eğitim politikasını değişime zorlamaktadır. Bilgi ekonomisi temelli birikim sürecinde eğitim, işgücü piyasaları ile ilişkisi içinde varlık kazanmaktadır. Diğer bir deyişle, eğitimin içeriği ve yapısı, işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırılmaktadır. Eğitim politikalarındaki dönüşüm, taşıyıcı yönetsel yapıyı da şekillendirmektedir. Çalışmanın amacı da bilgi-temelli ekonomide, işgücü piyasası tarafından yönlendirilen eğitim hizmetinin yönetsel yeniden yapılanmasının nasıl ve ne yönde gerçekleştiği sorusuna yanıt verebilmektir. Çalışma kapsamında, eğitim ve işgücü piyasasının kurumsallaşan ilişkisinin kuramsal temellerine ve Türkiye’deki uygulamaya geçiş sürecine kısaca değinilmiştir. Bu süreç içerisinde ortaya çıkan yönetsel dönüşüm iki ana kategori altında incelenebilir: Eğitim ile işgücü piyasası arasında yeni ilişkilerin kurumsallaşması, eğitimin merkezi örgütlenmesinde biçimsel dönüşüm. 2000’li yıllarda başlayan ilk aşama, 2011 yılında 652 sayılı KHK’nın kabulü ile belli bir aşamaya varmıştır. Son adım olarak 652 sayılı KHK ile eğitim yönetiminin dümeni olan Milli Eğitim Bakanlığı’nda fonksiyonel örgütlenme ilkesi terk edilerek, tema esaslı örgütlenmeye gidilmiştir

Eğitim ve İşgücü Piyasası Arasındaki İlişkinin Kurumsallaşması: 652 Sayılı KHK İle Tamamlanan Eğitim Yönetimi Reformu

Capital accumulation in the process of restructuring, forcing the content and form of educational policy to change. The newly establishing process of accumulation based on the knowledge economy emphasizes education as a service only within the relationship with labor markets. In other words, the content and form of educational service, is being restructured according to the demands of the labor market
Keywords:

-,

___

 • AÇIKGÖZ, Ö. (2012). “21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılması Yolunda Türk Eğitim Sisteminde Reform Adımları Ne Olmalı?”, 21. Yüzyıl Becerilerinin Eğitim Yoluyla Kazandırılması: Eğitimde Ġçerik ve Yöntem Konferansı, TÜSĠAD, 26 Haziran, http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/OmerAcikgoz-26062012.pdf, 05.01.2013.
 • BALOĞLU, Z. (1992). “3. Ġktisat Kongresi‟nde Ġnsan Gücü ve Eğitimin Önemi”, Milliyet, 4 Haziran.
 • BRINKLEY, I. (2006). Defining the Knowledge Economy, The Work Foundation, London.
 • ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI (2011). 2011 Ulusal Ġstihdam Strateji Belgesi, Ankara.
 • DPT (Devlet Planlama TeĢkilatı) (2007). Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013, Ankara.
 • DPT (Devlet Planlama TeĢkilatı) (2007). Dokuzuncu Kalkınma Planı ĠĢgücü Piyasası Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
 • DPT (Devlet Planlama TeĢkilatı) (2004). Türkiye'nin Üyeliğinin AB'ye Muhtemel Etkileri, Ankara.
 • Editörler, GiriĢ: Ne ĠĢ Olsa Yaparım Abi!, DönüĢtürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz (2008). Eğitim-Sen:7-8
 • ERDOĞAN, Ġ. (2002). Yeni Bir Binyıla Doğru Türk Eğitim Sistemi Sorunlar ve Çözümler, Sistem, Ġstanbul.
 • MEBGEP (Milli Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi) Projesi, mebgep.meb.gov.tr, 04.09.2012.
 • “Milli Eğitim Bakanlığı‟nda Yeni Dönem”, Radikal, 14 Eylül 2011.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2009). Stratejik Plan, 2010 – 2014, http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf, 02.11.2012.
 • MEB Basın Açıklaması, (http://www.personelmeb.net/mevzuat/mebden-yeni-kurulan-grupbaskanliklari-icin-aciklama, 08.10.2012.
 • MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu), Ulusal Meslek Standartları, (http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-meslek-standartlar, 15.10.2012.
 • OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (1996) The Knowledge-Based Economy, Paris.
 • OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (2004) Knowledge Management Innovation in the Knowledge Economy Implications for Education and Learning, Paris,
 • TARMAN, B. (2008). The European Union and the Modernisation of the Turkish Education System, Cambria, New York.
 • TÜSĠAD (Türk Sanayici ve ĠĢadamları Derneği) (2006). Eğitimde Sürdürülebilir Büyüme, Lebib Yalkın, Ġstanbul.
 • UZUNYAYLA, F. ve ERCAN, F. (2008). “Türkiye‟de Eğitim Sistemine Yönelik Yeni Talepler ve Yeni Aktörlere Sınıfsal Bir BakıĢ”, DönüĢtürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz, Eğitim-Sen, Ankara.
 • YAVUZ, A. (2011). Milli Eğitim Örgüt Yapısı ve Görev Alanındaki Yeniden Yapılanma Üzerine EleĢtirel Bir Analiz. ÇağdaĢ Eğitim: 36-39
 • YILMAZ T. (2010). “Eğitim ve ĠĢgücü Piyasası”, ĠĢveren.

___

APA Uçar,  . Y. & Dik, D. (2014). EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURUMSALLAŞMASI: 652 SAYILI KHK İLE TAMAMLANAN EĞİTİM YÖNETİMİ REFORMU . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 237-255 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

DİYARBAKIR TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN ELMAS MODELİ İLE KÜMELENME ANALİZİ

  Recep AKDAĞ, Yrd.Doç.Dr.Mehmet METE, Doç.Dr.Abdurrahim EMHAN

YÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI BOYUTLARI VE İŞLETMEYE OLAN FİNANSAL ETKİLERİ

  Öğr.Gör.Dr.Şevket YİRİK, Arş.Gör.Saliha Başak ERDİNÇ, Dr.sedat GÖÇEN

ASİMETRİK BİLGİNİN E-TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜKETİCİLERİN GÜVEN EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Öğr.Gör.Hüseyin FİDAN, Prof.Dr.Mesut ALBENİ

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNDE KAMU ÇALIŞANLARININ ALGISINI ETKİLEYEN UYGULAMALAR

  Doç.Dr.Uysal KERMAN, Dr.sezai ÖZTOP

SENDİKA ÜYESİ KAMU GÖREVLİLERİNİN “SENDİKA-SİYASET” İLİŞKİSİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  Yrd.Doç.Dr.Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ercan HAN

EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURUMSALLAŞMASI: 652 SAYILI KHK İLE TAMAMLANAN EĞİTİM YÖNETİMİ REFORMU

  dr.aslı Yılmaz UÇAR, Dr.esra DİK

AB YEREL YÖNETİM ANLAYIŞININ YERELE YANSIMALARI: K.MARAŞ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

  Prof.Dr.Uğur YILDIRIM, Arş.Gör.Aziz BELLİ, Nuh ATEŞ, Mehmet Sabri KILIÇ

EMEK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞINDA ROL OYNAYAN TARİHİ DÖNÜM NOKTALARININ SÜREÇ MERKEZLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

  dr.hasan YÜKSEL

YÖNETİM KURULUNDA CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: BİST 100 ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  yrd.doç.dr.mete KARAYEL, Öğr.Gör.Mesut DOĞAN

MESLEK SEÇİMİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  yrd.doç.dr.özlem KÖROĞLU