BİR ALTERNATİF KANAL OLARAK İNTERNET BANKACILIĞININ TEKNOLOJİ KABULLENME MODELİ İLE İNCELENMESİ

Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim; küreselleşme sürecindeki hızın ivme kazanmasını da beraberinde getirmiştir. Dünyada yaşanan bu hızlı küreselleşme süreci; bankacılık sektöründeki alternatif dağıtım kanallarının lokomotif unsurlarından biri olan İnternet bankacılığını da etkisi altına almaktadır. Bu çalışmanın amacı; İnternet bankacılığı bireysel banka müşterilerinin algılarının teknoloji kullanma niyetine olan etkilerini incelemektir. Araştırmada; algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan sistem performansı, algılanan kişisellik ve güvenlik, algılanan eğlence ve davranışa yönelik niyet değişkenlerini içeren Teknoloji Kabullenme Modeli kullanılmıştır. Literatür taramasından uyarlanmış olan maddeler araştırmaya dahil edilerek hazırlanmış olan anket, Ankara ilinde bulunan toplam 1080 adet banka müşterisine uygulanmıştır. Çalışmada bireysel İnternet bankacılığı müşterilerinin teknoloji kullanımlarına yönelik niyetlerini temel alan hipotezlere dayalı bir araştırma modeli ortaya konulmuştur. Anket verilerinin istatistikî analizleri SPSS Statistics 22 ve SPSS Amos 21 Programları kullanılarak yapılmıştır. Bulgular, İnternet bankacılığı müşterilerinin İnternet bankacılığı teknolojisini kullanım niyetinin; algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, algılanan kişisellik ve güvenlik ile algılanan eğlence tarafından belirlendiğini göstermektedir.

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL BASED INVESTIGATION OF INTERNET BANKING AS AN ALTERNATIVE CHANNEL

Today, the rapid development in communication and information technologies has led to the acceleration of the globalization process. This rapid globalization process in the world also affects Internet banking, one of the driving elements of alternative distribution channels in the banking sector. The purpose of this paper is to examine the effects of individual Internet banking customers' perceptions on using technology. In this study the Technology Acceptance Model, which includes perceived benefit, perceived ease of use, perceived system performance, perceived personality and security, perceived entertainment and behavior intention, was used. The questionnaire, prepared by including the points recieved from the literature review into the research, was applied to 1080 bank customers located in city of Ankara. In order to test the intentions of individual Internet banking customers for technology use, a research model based on hypotheses was introduced. Statistical analysis of the survey data was done by using SPSS Statistics 22 and SPSS Amos 21 Programs. The findings show that Internet banking customers' intention to use Internet banking technology is determined by perceived ease of use, perceived benefit, perceived personality and security and perceived entertainment.

___

 • ALDEMİR, K., (2004). “Bankalarda Alternatif İş Kanallarından İnternet Bankacılığı”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
 • BRODERICK,J.A. ve VACHIRAPORNPUK, S. (2008). “İnternet Bankacılığında Hizmet Kalitesi: Müşteri Rolünün Önemi”, C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 9(1): 131-147
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2009), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, 10. Baskı, Ankara
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, 14. Baskı, Ankara
 • CHAVAN, J. (2013). “Internet Banking-Benefits And Challanges In An Emerging Economy”, International Journal Of Research In Business Management, 1(1);19-26
 • DAVIS, D. (1989). “Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information Technology”, Mıs Quarterly, 13(3): 319-340
 • DASH, M., MOHANTY, A., K., PATTNAIK, S., MOHAPATRA, R., C., SAHOO, D., S. (2011). “Using The Tam Model To Explain How Attitudes Determine Adoption Of İnternet Banking”, European Journal Of Economics, Finance And Administrative Sciences (36):50-59
 • DIAS, S.,D., (1998). “Managers’ Motivation For Using Information Technology” Industrial Management & Data Systems, 98(3):338-342
 • DURER, S., ÇALIŞKAN, A.,Ö., AKBAŞ,H., E., GÜNDOĞDU, C.E. (2009). “İnternet Bankacılığını Kullanma Kararını Etkileyen Faktörler: Türk Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 26(1):133-154
 • GÖVDELİ, Y., E. (2005). “Türk Bankacılığında Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Bunların Gelişiminde Eğitimin Önemi”, T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı, Ankara,
 • GÜRIŞ, S. ve ASTAR, M. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile Analiz, Genişletilmiş 2. Basım, Der Yayınları, İstanbul
 • HEIJDEN, H. (2004). “User Acceptance Of Hedonıcınformatıon Systems”, Mıs Qarterly, 28(4): 695-704
 • HOLDEN, H. ve RADA,R. (2011). “Understanding The Influence Of Perceived Usability And Technology Self-Efficiency On Teachers’ Technology Acceptance”, Journal Of Research On Technology İn Education, 43(4):343-367
 • KARTAL. B. ve PALA,E. (2010). “Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı İle İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Manisa Yönetim Ve Ekonomi, 17(2):43-61
 • KAYIŞ, A.. (2010). “Güvenilirlik Analizi”, s.403-419, (Ed)..KALAYCI, Ş., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5.Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara
 • KLINE, R. (2011). The Sage Handbook of Innovation in Social Research Methods, Birinci Baskı, Sage Publications Inc., USA
 • LALLMAHAMOOD, M. (2007). “An Examination Of Individual’s Perceived Security And Privacy Of The Internet In Malaysia And The Influence Ofthis On Their Intention To Use E-Commerce: Using An Extension Of The Technology Acceptance Model”, Journal Of Internet Banking And Commerce, 12(3):1-26
 • LEE, P., B. ve WAN, G. (2010). “Including Subjective Norm And Technology Trust İn The Technology Acceptance Model: A Case Of E-Ticketing In China”, The Data Base For Advances In Information Systems, 41(4):40-51
 • LIU, L., MA, Q. (2006). “Perceived System Perforrmance:A Test Of An Extended Technology Acceptance Model”, Database For Advances İn Information Systems, 37, (2/3): 51-59
 • MEYDAN, C.-H. Ve ŞEŞEN, H. (2011) Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uugulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara
 • KO, E., KIM,Y., E. ve LEE, K.,E. (2009). “Modeling Consumer Adoption Of Mobile Shopping For Fashion Products In Korea”, Psychology & Marketing, 26(7):669–687
 • PIKKARAINEN,K., PIKKARAINEN, T., KARJALUOTO,H. ve PAHNILA, S. (2004) “Consumer Acceptance Of Çevrimiçi Banking: An Extension Of The Technology Acceptance Model”, Internet Research, 14(3):224-235
 • SCHREIBER,J.,B., STAGE,F.,K., KING,J., NORA,A. ve BARLOW,E.,A. (2006). “Reporting Structurel Equation Modeling And Confirmatory Factor Analysis Results:A Review”, The Journal Of Educational Research, 99(6):323-338
 • SCHUMACKER, R.., E., LOMAX, R. ve G. (2010). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, Routledge Taylor and Francis Group, 3. Baskı, New York
 • SUKI, N., M., N. Ve SUKI N.,M. (2011). “Explorıng The Relatıonshıp Between Perceıved Usefulness, Perceıved Ease Of Use, Perceıved Enjoyment, Attıtude And Subscrıbers’ Intentıon Towards Usıng 3g Mobıle Servıces”, Journal Of Information Technology Management, XXII(1):1-7
 • SÜMER, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri:Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar, Türk Psikoloji Yazıları, 3(6):49-74
 • ŞENESEN, Ü. (1998). İktisatçılar, İşletmeciler, İşletme Mühendisleri İçin Betimleyici Sorgulayıcı İstatistik, 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası,
 • ŞIKER,P. (2011). “Müşterilerin İnternet Bankacılığını Benimseme-lerine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma”, Iuyd, 2(2):35-50
 • TANDRAYEN-RAGOOBUR,V. (2011). “Is Mauritius Ready To E-Bank? From A Customer And Banking Perspective”, Journal Of Internet Banking And Chelappa, R., K.,
 • USTASÜLEYMAN, T. ve EYÜBOĞLU, K.. (2010).
 • TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. (2018). “İstatistiki Raporlar”, ,https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar, 03.11.2018
 • VARNALI. K. (2012). Dijital Tutulma Pazarlama İletişimi ve İnsan, 2. Baskı, Mediacat Kitapları
 • VENKATESH,V. ve DAVIS, D., V. (2000). “A Theoretical Extension Of The Technologyacceptance Model: Four Longitudinal Field Studies”, Management Science, 46(2):186-204

___

APA Torun Nalbant, F. & Tunca, M. Z. (2019). BİR ALTERNATİF KANAL OLARAK İNTERNET BANKACILIĞININ TEKNOLOJİ KABULLENME MODELİ İLE İNCELENMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 215-236 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.9b626