GENÇLİK POLİTİKALARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE VE FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde ellisi 30 yaşın altında ve 20 milyonu da 14-30 yaş arasındadır. Ülkemizin umudu olarak görülen genç nüfus oranının bu kadar yüksek olması gençlik politikalarının önemini ön plana çıkarmaktadır. Ancak ülkemizde ciddi gençlik politikasının varlığından söz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda ülke geleceğinin teminatı olarak gösterilen ve toplumun en dinamik bireyleri olan gençler hakkında ciddi politikaların yapılmaması önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençlik ile ilgili politikalarda; gençlerin eğitimi, istihdamı, sosyal-kültürel gelişimlerinin yanı sıra en az bunlar kadar önem taşıyan bir diğer konu da gençlerin kendileri ile ilgili politikalara katılımıdır. Avrupa Birliği, Avrupa düzeyinde önemli çalışmalar yaparak, belirlenen ortak politika hedeflerine ulaşabilmek için gençlik alanında üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirmeye, politikalar oluşturmaya ve uygulamaya teşvik etmektedir. AB üyesi olan Finlandiya, yaptığı çalışmalar ve uyguladığı politikalar ile gençlik politikaları konusunda sadece Avrupa değil tüm Dünya’da başarılı ülkeler arasında yer almaktadır. Finlandiya’da 1972 yılında Yerel Gençlik Yönetimi Kanunu ile başlayan gençlik politikası oluşturma süreci, 2017 yılında yapılan değişiklik ile güncel halini almıştır. Finlandiya AB ülkeleri içinde gençlik politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında başarılı bir örnek olmasına rağmen literatür taraması yapıldığında Türkçe literatürde konuyla ilgili oldukça az çalışma olduğu görülmüştür. Çalışmada literatür ve mevzuat taraması yapılarak elde edilen veriler sonucunda gençlik politikalarında iyi örnek olarak gösterilen Finlandiya’nın, AB’ye üyelik sürecinde olan Türkiye’ye gençlik politikalarını oluşturmada ve gençlerin katılımı konusunda örnek olup olamayacağı tartışılacaktır.

A COMPARATIVE EVALUOTION IN YOUTH POLICY: TURKEY AND FINLAND CASE

About fifty percent of population in Turkey is under the age of 30 and 20 Million are between the age of 14 - 30. The fact that the rate of youth population is so high, which is seen as the hope of our country, is emphasizes the importance of youth policies. However, it is not possible to mention the existence of a serious youth policy in our country. In this context, serious politics about young people, who are the most dynamic members of the society, who are shown as the guarantees of the future of the countries, appear as an important deficiency. Political participation in youth politics is important, as well as youth education, employment and social-cultural development of youth. The European Union encourages member countries to develop, co-ordinate and implement business co-operation among member countries in the field of youth by conducting important studies at European level. Finland - as a member of the EU- is located in the successful countries in the field of youth politics. The process of youth policy making, which began in Finland in 1972 with the Law on Local Youth Management, was finalized in 2017 with a change. Although Finland has been a successful example in the formulation and implementation of youth policies in EU countries, it has been seen that there is very little work in the Turkish literature when the literature is searched. In this study, it will be argued that Finland - which has been shown as a very good example in youth policies- can or can not be as an example of Turkey - which is in the EU accession process - for the youth policy making and youth participation as a result of literature review and legislative inquiry.

___

 • AKMAN, E. AKÇAY ,E.Y. ARGUN, Ç.(2011), Avrupa Birliği’ni Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 22, ss 41-72.
 • ALODALI, F. Bilal ve USTA, Sefa (2013), ‘’Yerel Demokrasinin Bir Aktörü Olarak Kent Konseyleri: Osmaniye Örneği’’, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, (Ed. Yakup Bulut vd.), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • ANGELIS, L.ve GROLLIOS, G. (2003), “From the White Paper to the Concrete Future Objectives of Education and Training Systems in Europe”, European Education, Vol. 35, No 2, p.p. 75-93.
 • AVRUPA KOMİSYONU, “Follow-up to the White Paper on a New Impetus for European Youth, COM(2004)final”, http://ec.europa.eu/youth/archive/whitepaper/postlaunch/com(2004)337_en.pdf, (26.10.2010).
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT), Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989.
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT), Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994, Ankara.
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT), Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000, Ankara.
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT), Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Ankara.
 • “European Commision White Paper A New Impetus For European Youth”, http://ec.europa.eu/youth/archive/whitepaper/index_en.html, (26.10.2010).
 • GÖRMEZ, Kemal (1997), Yerel Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yayınları, 2. Baskı, Konya.
 • GÜR, Emre ve BAHÇECİ, Devin (2014), “Karşılaştırmalı Bir Analiz: Avrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • KAYPAK, Şafak (2012), Yerel Yönetimlerde Katılımcı/Müzakereci Demokrasi Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17.
 • KOHLER-KOCH, B. (2001), “The Commission White Paper and the Improvement of European Governance”, Symposium: Mountain or Molehill? A Critical Appraisal of the Commission White Paper on Governance”, Jean Monet Working Paper Series, 6/01, New York.
 • MALM, Karla (2016), “Country Sheet on Youth Policy in Finland”, http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/9038134/Finland-2016.pdf/303907e4-df72-4045-b165-9eb25d8ec351, (Erişim Tarihi: 07.12.2017).
 • OKÇU, M. (2007), Yönetişim Tartışmalarına Katkı: Avrupa Birliği İçin Yönetişim Ne Anlama Geliyor?, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.299-312.
 • ÖNDER, Özgür (2013), Yerelleşme ve Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi Bağlamında Yerel Katılım, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, S. 18.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, 55. Dönem Hükümet Programı.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, 56. Dönem Hükümet Programı.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, 57. Dönem Hükümet Programı.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, 58. Dönem Hükümet Programı.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, 59. Dönem Hükümet Programı.
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI, 1982.
 • ULUSAL GENÇLİK SOSYAL POLİTİKASI BELGESİ (2012), http://www.gsb.gov.tr/public/edit/files/Mevzuat/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.pdf, Erişim Tarihi: 14.12.2017).
 • YILDIRIM, Selahattin (2015), Yerel Yönetim ve Demokrasi (Kavramlar-Yaklaşımlar), 2. Baskı, Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul.
 • YURTTAGÜLER, Laden, OY, Burcu ve KURTARAN, Yörük (2014), “Özerklik ve Özgürlük Açısından Türkiye’de Gençlik Politikaları”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • WOJTACHNIA, Eva Feldmann vd. (2010), “Youth Participation in Finland and in Germany (Status Analysis and Data Based Recommendations)”, The Finnish Youth Research Society, Germany, http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/youth_participation_in_finland_and_in_germany.pdf, (02.01.2018).
 • 638 Sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/06/2011, (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=4.5.638&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= ).
 • http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/national-hdrs/2008-nhdr.html, (05.01.2018).
 • https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/13-national-youth-strategy-finland, (10.05.2018).
 • https://www.djht-europe.de/downloads/ doctrine/WebforumVeranstaltungenWebsiteBundle:ProgrammpunktDownload-file-11/Presentation%20Helsinki.pdf, (15.05.2018).
 • http://europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm, (26.10.2010).
 • https://minedu.fi/en/legislation-youth, (20.06.2018).
 • . http://www.gsb.gov.tr, (06.02.2018).
 • http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf (Erişim Tarihi: 12.05.2019).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.2.pdf, (Erişim Tarihi: 12.05.2019).
 • https://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/100_GUNLUK_ICRAAT_PROGRAMI.pdf, (Erişim Tarihi: 12.05.2019).
 • https://tccb.gov.tr/assets/dosya/2018-12-13-ikinci100gun.pdf, (Erişim Tarihi: 12.05.2019).
 • (https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/asukasyhteistyo/osallisuusmalli-yleisesitys-2018.pdf).
 • https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlfinland.pdf.
 • http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/ust/finlandiya.pdf.

___

APA Çetintürk, V. E. & Küçük, H. (2019). GENÇLİK POLİTİKALARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE VE FİNLANDİYA ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 263-284 .